Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Юридичні акти

Юридичні вчинки

Правомірні дії суб'єктів

Правомірні дії суб'єктів

Породжують юридичні наслідки

Породжують юридичні наслідки

Спрямовані на досягнення певних юридичних наслідків

Не мають на меті досягнення певних юридичних наслідків

Приклад: угода купівлі-продажу, дарування тощо

Приклад: створення твору чи іншого об'єкта авторського права

Можуть здійснюватися тільки дієздатними суб'єктами

Можуть здійснюватися як дієздатними, так і недієздатними суб'єктами

Шановне учнівство!

Цього року, вивчаючи правознавство, ви ознайомитеся з основними положеннями окремих галузей права — адміністративним, фінансовим, кримінальним, цивільним, господарським, трудовим, сімейним і деякими іншими. Сподіваємося, що вивчення шкільного курсу правознавства стане для вас лише першим кроком на шляху досягнення високого рівня правової культури й оволодіння юридичними знаннями.

Як і минулого року, ви будете разом з учителем проводити рольові ігри та розв’язувати юридичні задачі, працювати з нормативними актами й обговорювати юридичні проблеми.

Шлях до правових знань буде нелегким, але, сподіваємося, надійним помічником вам стане підручник. Крім основного тексту, у ньому подані піктограми, які допомагатимуть вам орієнтуватися в навчальному матеріалі.

Обов’язково зверніть увагу на завдання, які вміщені після матеріалу параграфа та позначені піктограмою Намагайтеся виконати їх до початку вивчення наступного уроку. Це допоможе вам сприйняти навчальний матеріал, застосувати наявні у вас знання та життєвий досвід.

Наприкінці кожного параграфа ви знайдете основні поняття, які потрібно запам’ятати.

Крім того, кожен параграф завершується запитаннями та завданнями, які допоможуть вам перевірити свої знання, з’ясувати, якою мірою ви засвоїли вивчений матеріал. Серед цих завдань найскладніші будуть позначені зірочкою (*).

Історія держави та права карбується не лише на пам’ятках і меморіальних дошках, з якими ви ознайомилися торік, а й на пам’ятних монетах, що випускає Національний банк України. З деякими з них ви ознайомитеся на форзаці 2 підручника.

Успіхів вам у вивченні цікавої та надзвичайно необхідної для кожного юридичної науки!

Автор

Блок 2. Основи публічного права України

Розділ 2. Адміністративне право України

Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України

§ 1. Характеристика адміністративного права

1. Поняття «адміністративне право»

Адміністративне право — галузь права, яка регулює суспільні відносини, що виникають у сфері функціонування виконавчої влади.

Адміністративне право визначає порядок формування та діяльності органів виконавчої влади, їхні повноваження. Норми цієї галузі права регулюють права фізичних та юридичних осіб у відносинах з органами держави. Крім того, норми адміністративного права визначають підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності, види адміністративних стягнень.

Основними джерелами адміністративного права є Конституція України, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України. Серед законів, які є джерелами адміністративного права, — Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України «Про державну службу», «Про освіту», «Про Національну поліцію», «Про залізничний транспорт» тощо.

Предметом адміністративного права є суспільні відносини, які складаються в процесі виконання функцій органами державного управління. Вони виникають у результаті владної діяльності державних органів, у них обов’язково бере участь орган держави. Суспільні відносини завжди є результатом свідомої цілеспрямованої діяльності від імені держави.

Основним методом правового регулювання, який застосовує адміністративне право, є імперативний (або метод субординації).

  • Пригадайте, що є характерним для імперативного методу регулювання.

2. Адміністративні правовідносини

Унаслідок впливу держави, її органів і посадових осіб на поведінку та дії різноманітних суб’єктів виникають адміністративно-правові відносини. Характерною ознакою цих правовідносин є їхній державно-владний характер. Це означає, що один із суб’єктів цих правовідносин обов’язково має владні повноваження щодо інших учасників правовідносин. Адміністративні правовідносини виникають у сфері державного управління. Хоча вони можуть виникати за ініціативою будь-якої сторони правовідносин, згода іншої сторони не завжди є обов’язковою.

Суб’єктами адміністративних правовідносин можуть бути насамперед державні органи (Верховна Рада України, Президент України, органи місцевого самоврядування, органи державної виконавчої влади тощо). Крім того, суб’єктами адміністративних правовідносин можуть бути різноманітні фізичні та юридичні особи. Об’єктом адміністративних правовідносин є управлінська діяльність суб’єктів владних повноважень.

3. Публічна адміністрація та її методи управління

Публічна адміністрація — це система органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів, наділених адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, установлених законом.

Публічна адміністрація має притаманні їй ознаки. Передусім вона є не просто сукупністю, а системою органів та установ. Складовими системи є як органи влади, так і підприємства, організації, установи, які мають адміністративно-управлінські функції. Свій вплив вони поширюють на все суспільство. Метою публічного адміністрування в сучасній демократичній державі є забезпечення інтересів не окремих громадян і соціальних груп, а держави та суспільства в цілому.

Основними методами публічного адміністрування є переконання, заохочення та примус. Для забезпечення максимально ефективного управління необхідно гармонійно й обґрунтовано поєднувати різні методи управління.

При цьому в сучасних демократичних державах визначають провідну роль методів переконання та заохочення. Ці методи використовують для правової пропаганди; інформування населення про стан справ, діяльність органів державної влади; заохочення громадян, які активно беруть участь у боротьбі з правопорушеннями, тощо. Однак не завжди зазначених методів достатньо. У разі необхідності можуть застосовувати й метод адміністративного примусу. Його метою є запобігання протиправним діям, їхнє примусове припинення, поновлення порушених прав і притягнення винних до адміністративної відповідальності.

Заходи адміністративного примусу поділяють на заходи адміністративного попередження (запобігання), адміністративного припинення та адміністративної відповідальності.

До заходів адміністративного запобігання належать примусові дії державних органів, які мають завадити поширенню небезпеки, відвернути її (перевірка документів, транспортних засобів, режиму зберігання зброї, заборона або обмеження руху транспорту чи пішоходів на певних ділянках місцевості або доступу до них громадян тощо).

Коли треба припинити правопорушення, забезпечити притягнення винних до адміністративної відповідальності, застосовують заходи адміністративного припинення. Ними можуть бути: вимога припинити протиправну поведінку, застосування фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, вилучення певних предметів, припинення роботи підприємств, виробництв, обладнання, які загрожують безпеці, тощо. З метою поновлення порушених прав можливі виселення з незаконно зайнятих приміщень, знесення самовільно збудованих будівель, вилучення майна чи коштів, отриманих незаконним шляхом.

І нарешті, у разі скоєння особою адміністративного правопорушення її притягають до адміністративної відповідальності. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності, перелік адміністративних стягнень містить Кодекс України про адміністративні правопорушення. Про адміністративні правопорушення та стягнення, які можуть накладатися за них, ви дізнаєтеся пізніше.

Адміністративне право, публічна адміністрація.

  • 1. Поясніть поняття «адміністративне право», «публічна адміністрація».
  • 2. Назвіть основні джерела адміністративного права.
  • 3. Визначте предмет та основний метод адміністративного права.
  • 4. Наведіть приклади застосування різних методів публічного адміністрування.
  • 5*. Висловте свою думку щодо співвідношення різних методів публічного адміністрування на сучасному етапі та тенденцій їхнього розвитку.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст