Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень. Національна економіка та світове господарство

1. Укажіть, яка з країн Азії входить до групи G-20.

А Іран

Б Саудівська Аравія

В Казахстан

Г Ірак

2. Укажіть, яким був показник ВВП на душу населення в Україні у 2015 р. (у дол. США).

А меншим від 1500

Б більшим за 2500

В більшим за 3000

Г більшим за 4000

3. Зазначте, які з форм організації виробництва переважають у металургійному комплексі в більшості провідних економік світу.

А кооперування, комбінування

Б концентрація, кооперування

В комбінування, спеціалізація

Г спеціалізація, концентрація

4. Укажіть переважні чинники, що впливають на розміщення підприємств харчової промисловості в Україні.

А сировинний і трудові ресурси

Б сировинний і споживчий

В споживчий і трудові ресурси

Г трудові ресурси й енергетичний

5. Установіть відповідність між державами та їхньою типологічною характеристикою.

1 Австралія

2 Білорусь

3 Єгипет

4 Швейцарія

А країна G-7

Б країна G-20

В країна розвиненої ринкової економіки

Г країна з перехідною економікою Д країна, що розвивається

6. Дайте визначення поняття «індекс людського розвитку».

7. Укажіть чотири країни світу, які характеризуються найвищою якістю життя.

8. У чому полягає відмінність між ВВП та ВНП?

9. Поясніть, чому райони машинобудування в Україні тяжіють до зон концентрації населення. Відповідь аргументуйте.

10. Окресліть основні напрями впливу глобалізації на світове господарство та національну економіку України.