Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Мокрогуз

Тема 2. Джерела пізнання суспільства

§ 9. Джерела інформації

Звідки ти отримуєш інформацію впродовж дня?

Чому людині важливо отримувати інформацію?

1. Джерело інформації

Усім уже зрозуміло, що інформація надзвичайно важлива в житті людини та суспільства.

«Варто запам’ятати»

Інформація — дані про навколишній світ.

Інформація повідомляє про факти, події та явища. Її можна зберігати, повідомляти іншим людям, переробляти. Сучасна людина отримує за день дуже багато інформації. Способів її отримання безліч.

«Обговоріть»

1. Що на поданому малюнку є інформацією?

2. Можливо, на малюнку не вказано ще якісь джерела, з яких ти черпаєш інформацію?

На початку своєї історії людство дізнавалося про світ зі спостережень, усних оповідей, предметів. З часом почали з’являтися нові джерела інформації.

«Поміркуйте»

Придумай назву для цього малюнка.

«Варто запам’ятати»

Джерело інформації — людина чи предмет, що зберігає інформацію.

Джерелами інформації можуть бути співрозмовники, різні предмети (книга, комп’ютер, телевізор тощо). У процесі взаємодії ця інформація доходить до інших людей. Головне, щоб джерело інформації допомогло людині задовольнити її інформаційні потреби.

Інформаційні джерела бувають первинні (першоджерела), вторинні й третинні.

Учені, які досліджують історичні події, працюють із джерелами, створеними в ті часи, коли вони відбувалися. Такими джерелами можуть бути предмети, писемні документи, легенди тощо. У дослідженні недавньої історії важливі спогади свідків.

Джерела, які ніхто не змінював, називають першоджерелами. Вторинні джерела містять інформацію, створену на основі узагальнення первинних джерел. Вони описують, коментують, аналізують першоджерело, надають висновки про нього та події. Такими джерелами є наукові статті й книги.

«Поміркуйте»

Чому біографія людини є вторинним джерелом?

Третинні джерела узагальнюють відому інформацію з конкретної теми на основі результатів наукових досліджень із залученням узагальнень багатьох дослідників. Прикладом третинних джерел інформації є підручники, енциклопедії, словники, путівники.

«Обговоріть»

1. Яким джерелом інформації є теленовини?

2. Який вид джерела інформації, на твою думку, є найбільш достовірним?

3. Запропонуй піктограми для цієї схеми.

2. Види інформації

Інформацію поділяють не тільки за послідовністю її виникнення (це було з’ясовано в попередньому пункті параграфа), а й за іншими ознаками.

«Поміркуйте»

Пригадай, що таке ознака.

У таблиці подано види інформації за конкретними ознаками.

Види інформації

За способом сприйняття

Зорова — через зір.

Слухова — через органи слуху.

Тактильна — на дотик.

Нюхова — через нюхові рецептори.

Смакова — через смакові рецептори

За формою подання

Текстова — з використанням літер та інших символів.

Числова — з використанням цифр і знаків.

Графічна — на основі зображень.

Звукова — усна або у форматі звукозапису.

Авдіовізуальна — одночасні рухомі зображення і звук

За призначенням

Масова — зрозуміла більшості людей.

Спеціальна — зрозуміла окремим людям чи групі людей. Такою є і секретна інформація.

Приватна (особиста) — стосується окремої людини

За значенням

Актуальна — цінна в конкретний момент часу, конкретним людям, групам.

Достовірна — перевірена, отримана з надійних джерел.

Повна — достатня для прийняття рішення або розуміння.

Цінна — корисна для використання за визначеною тематикою

«Обговоріть»

1. Наведи приклади видів інформації, назви яких виокремлені в таблиці.

2. Чи знаєш ти інші види інформаційних джерел?

3. Роль джерел інформації в забезпеченні повноти розуміння фактів

Як бачимо, існують різноманітні види інформації, які допомагають установити факти. Для того щоб зрозуміти зміст фактів, треба залучити кілька джерел інформації. Це дуже важливо, бо джерело може містити неправдиву інформацію (фейк). І якщо воно єдине, то дослідники зроблять неправильні, помилкові висновки.

«Поміркуйте»

Пригадай, що таке факт і фейк.

Прочитай, виконай завдання і дай відповідь на запитання

Ти знаєш, яким є прапор України — про це сказано в Конституції України: «Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів». Однак у соціальних мережах можеш прочитати повідомлення, що кольори прапора вигадані під час створення Конституції, а прапор українців був зовсім інший. Тому тобі потрібно з’ясувати, чим є згадане повідомлення — фактом чи фейком.

«Обговоріть»

Опрацюй джерела.

«Робота із джерелом»

Джерело 1. Текстове джерело.

Яків Головацький про прапор українців (Львів, 1848 р.):

«Синій колір, як чисте небо південної Русі, ясний, погідливий, як душа щирого Русина, зображав мир і спокій. Золотий колір, як ті зірниці на яснім небі, зображали ясне світло, до якого нам прагнути належить».

«Поміркуйте»

Про які кольори йдеться в цьому джерелі інформації?

«Робота із джерелом»

Джерело 2. Візуальні джерела.

Герб Малої Русі (України) (німецький гербовник 1586 р.)

Прапор Руської (української) національної гвардії (1848 р.)

«Своїй хаті своя правда, і сила, і воля» (плакат 1917 р.)

Джерело 3. Власні джерела.

Знайди в інтернеті інші джерела, які допоможуть аргументувати відповідь на поставлене запитання.

«Обговоріть»

1. Чи вдалося знайти інформацію про історію кольору українського прапора?

2. Які види джерел інформації відповідно до їхньої класифікації, поданої в таблиці, використано в цьому мінідослідженні?

3. До яких висновків спонукало ознайомлення з ними?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Які із запропонованих джерел інформації належать до першоджерел?

Щоденник, наукова стаття, оригінальна картина, підручник, договір між державами, сторінка в енциклопедії, словник.

Відповідь обґрунтуй.

2. Поясни подані значення інформації: роз’яснення; виклад фактів і подій; витлумачення; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта.

3. Чому існує так багато видів інформації?

РОБЛЮ

1. Класифікуй подані зображення за видами інформації, яким вони, на твою думку, найбільше підходять. Візьми до уваги, що одне джерело може належати до кількох видів інформації. Поясни свій вибір.

2. Відшукай в інтернеті три джерела інформації, які розкривають будь-яке питання теми «Що таке суспільство та історія».

3. За допомогою інших джерел з’ясуй достовірність інформації: «Харків був столицею України. Згодом столицею став Київ». Які джерела стали в нагоді? Ця інформація підтвердилася чи виявилася хибною?

ДУМАЮ

1. Усю накопичену людством інформацію знати неможливо. Що зробили і продовжують робити люди, аби її не втратити, додавати до неї нову і легко знаходити в ній те, що потрібно?

2. Чи може першоджерело містити фейкову інформацію?

3. Чому в наукових роботах є перелік використаних джерел? Чому без цього роботу не вважають науковою?