Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Могорита

Перевіряємо свої досягнення

Пригадати матеріал, опрацьований на уроках упродовж навчального року, вам допоможе гра «Коловорот історії».

Об’єднайтеся в команди по 4-7 учнів та учениць. Придумайте назву своїй команді, а також слоган. Виконуйте послідовно всі завдання і не забувайте, що ваша робота повинна бути командною. Основне гасло нашої гри: «Гра — не змагання, гра — дружня співпраця всіх з усіма». Хай щастить!

Завдання 1. Таємничі назви

• Сформулюйте запитання до кросворда. Пам’ятайте, що запитання повинні розкривати ознаки слова-відповіді.

• Прочитайте вислів, зашифрований у ребусі. Поясніть, як його розумієте.

Завдання 2. Події в історії

• Які події вітчизняної історії «заховалися» у «хмарі» слів? Складіть коротку розповідь про одну з них (на вибір).

• Розмістіть назви держав у хронологічній послідовності їхнього виникнення. Доберіть із попереднього завдання дати подій, що відбулися в період існування кожної з них.

• Історичний процес — це ланцюжок подій і явищ, пов’язаних між собою причинно-наслідковими зв’язками. Скориставшись поданою схемою, розкажіть про історичні події, зосередивши увагу на причинно-наслідкових зв’язках.

Події: 1) Запровадження християнства князем Володимиром як державної релігії в 988 р.; 2) Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст.

Завдання 3. Історія та математика

• Розв’яжіть хронологічні задачі.

1. Друкар І. Федорович у 1574 р. у м. Львові надрукував «Абетку», що складалася з абетки, граматичних складів і короткої читанки. Донині зберігся єдиний примірник цього видання, знайдений у м. Римі (Італія) у 1927 р. Він знаходиться в університетській бібліотеці одного з університетів США. Скільки років минуло із часу виходу у світ цієї навчальної книжки? Скільки років це видання доступне для дослідників?

2. Найдавнішою вітчизняною рукописною книгою на пергаменті, що збереглася до наших днів, є Остромирове Євангеліє, написане в 1056 р. за князювання Ізяслава Ярославича. Скільки років минуло із часу написання книги?

3. Першу школу для хлопців було створено з наказу князя Володимира. Натомість перша школа для дівчат з’явилася в 1086 р. при Андріївському монастирі з ініціативи княгині Анни Всеволодівни. На який рік після запровадження християнства як державної релігії на Русі відчинила свої двері для навчання перша школа для дівчат?

Завдання 4. Пам’ять і пам’ятники

• Що таке пам’ятник? Розгляньте подані світлини пам’ятників. Яким історичним особам чи подіям вони присвячені? Розкажіть коротко про діяльність будь-якої із цих історичних осіб (на вибір).

Завдання 5. Події у фотодокументах

• Які події зафіксовано на поданих світлинах? Як правильно розмістити світлини, щоб дотриматися хронологічної послідовності зображених подій? Підготуйте коротку розповідь про одну з подій (на вибір).

Виконайте завдання в тестовій формі

1. Невід’ємне право людини, що базується на моральному розумінні цінності кожної особистості, — це

 • А розум людини
 • Б гідність людини
 • В совість людини

2. Наука про минуле людини та суспільства — це

 • А історія
 • Б соціологія
 • В археологія

3. Життя суспільства базується на

 • А діяльності винахідників
 • Б взаємодії людей
 • В тільки на досягненнях відомих людей

4. На формування етнічної належності людини впливає

 • А стиль одягу
 • Б шкільна освіта
 • В мова, якою розмовляють у сім’ї

5. Особистість, у якої злагоджені внутрішні відчуття та здібності й зовнішній світ, іменують

 • А досконалою
 • Б гармонійно розвиненою
 • В ідеальною

6. Особливо важливе для людини, своєрідна мотивація до дій — це

 • А пріоритет
 • Б першочерговість
 • В цінність

7. Усталені інструкції з поведінки, яких дотримуються всі члени родини, — це сімейні

 • А правила
 • Б цінності
 • В традиції

8. Сімейних обов’язків НЕ стосується

 • А щотижневе генеральне прибирання помешкання
 • Б щоденні відвідини крамниці для купівлі хліба
 • В зустрічі з друзями

9. Святкування національних і релігійних свят, збереження національної кухні належать до

 • А сімейних традицій
 • Б сімейних обов’язків
 • В сімейних правил

10. Науку, що досліджує порядок подій у часі, називають

 • А археологією
 • Б хронологією
 • В нумізматикою

11. Великий відрізок історичного часу, певний етап розвитку людства — це

 • А тисячоліття
 • Б ера
 • В епоха

12. Середовище, у якому відбувається активна людська діяльність, — це простір

 • А географічний
 • Б історичний
 • В локальний

13. Історична карта відображає

 • А рельєф місцевості, поклади корисних копалин
 • Б процес розвитку суспільства на певній території та в певний час
 • В особливості природного середовища

14. Легенда карти — це

 • А умовні позначення, використані для створення карти
 • Б інформація про фахівців, які укладали карту
 • В опис історичного періоду, відображеного на карті

15. Україна межує на суходолі із

 • А п’ятьма країнами
 • Б шістьма країнами
 • В сімома країнами

16. Найзахідніший історико-географічний регіон України — це

 • А Галичина
 • Б Закарпаття
 • В Буковина

17. Найсхідніший історико-географічний регіон України — це

 • А Запорожжя
 • Б Наддніпрянщина
 • В Слобожанщина

18. Найпівденніший історико-географічний регіон України — це

 • А Таврія
 • Б Волинь
 • В Поділля

19. Найбільша річка України — це

 • А Дніпро
 • Б Дністер
 • В Сіверський Донець

20. Державний кордон визначає територію

 • А громад
 • Б історико-географічних регіонів
 • В держав

21. Держави, які існували на українських землях, розміщені в правильній хронологічній послідовності в рядку

 • А Русь-Україна, Гетьманщина, Українська Народна Республіка
 • Б Королівство Руське, Західноукраїнська Народна Республіка, Русь-Україна
 • В Русь-Україна, Гетьманщина, Королівство Руське

22. Масмедіа — це

 • А різновид засобів масової інформації, який одночасно передає інформацію великим групам людей
 • Б засоби інформації з обмеженим доступом
 • В різновид засобів інформації, що поступово зникають

23. Документи й інші об’єкти, створені в досліджувану епоху, належать до джерел

 • А писемних
 • Б первинних
 • В вторинних

24. Пам’ятки матеріальної культури, зокрема знаряддя виробництва, предмети побуту, архітектурні пам’ятки, житло, посуд, одяг, належать до джерел

 • А писемних
 • Б мовних
 • В речових

25. Фольклор, народні пісні, історичні думи, перекази й легенди, прислів’я та приказки, казки належать до джерел

 • А писемних
 • Б усних
 • В мовних

26. Для збирання усних історичних джерел організовують

 • А археологічні розвідки
 • Б польові етнографічні експедиції
 • В геологічні експедиції

27. Науку, що описує минуле на основі речових пам’яток, називають

 • А археологією
 • Б історією
 • В етнографією

28. Установа, яка приймає, описує та зберігає документи, — це

 • А архів
 • Б музей
 • В бібліотека

29. Установа, де зберігають та експонують речові джерела й пам’ятки мистецтва, — це

 • А архів
 • Б музей
 • В бібліотека

30. «Цифрова ідентичність» — це

 • А документи, створені за допомогою комп’ютерної техніки
 • Б рекламні пропозиції, автоматично надіслані користувачам інтернету
 • В уся інформація, яку залишає про себе в мережі користувач

31. Різновид пам’яток культури, пов’язаних із важливими історичними подіями, називають

 • А пам’ятками історії
 • Б пам’ятниками
 • В монументами

32. Різниця між натуральним і ринковим господарством полягає в тому, що

 • А натуральне господарство базується на виготовленні натуральної продукції, а ринкове — ні
 • Б у натуральному господарстві продукти праці виробляють для задоволення власних потреб, а в ринковому — для продажу
 • В у натуральному господарстві використовують примітивні знаряддя праці, а в ринковому — обов’язково застосовують технічні пристрої

33. Сучасний навчальний заклад, який надає вищу освіту, — це

 • А колегіум
 • Б гімназія
 • В університет

34. Писемне джерело, у якому описано перебіг подій у хронологічній послідовності, — це

 • А літопис
 • Б мемуари
 • В спогад

35. Князь, який започаткував династію Рюриковичів у Києві та розширив землі Русі-України аж до Балтійського моря, — це

 • А Кий
 • Б Олег
 • В Ігор

35. Княгиня Ольга здійснила дипломатичну подорож до

 • А Візантії
 • Б Священної Римської імперії
 • В Хозарського каганату

36. Християнство як державну релігію запровадив князь

 • А Олег
 • Б Володимир Святославич
 • В Ярослав Володимирович

37. Першим із правителів на Русі отримав титул короля

 • А Володимир Святославич
 • Б Ярослав Володимирович
 • В Данило Романович

38. Об’єднані українські та литовські війська розбили монгольську армію в 1362 р. біля річки

 • А Сині Води
 • Б Жовті Води
 • В Калка

39. Першим із-поміж українців отримав учене звання доктора

 • А Костянтин Острозький
 • Б Юрій Дрогобич
 • В Іван Сушик

40. Місто, у якому друкар І. Федорович надрукував Біблію, — це

 • А Острог
 • Б Львів
 • В Пересопниця

41. Засновником Острозької академії, у якій могли здобути освіту вихідці з усіх слов’янських земель, був

 • А Юрій Дрогобич
 • Б Костянтин Острозький
 • В Ярослав Мудрий

42. Козацькі господарства в межах Дикого поля називали

 • А вольностями
 • Б слобідками
 • В зимівниками

43. Засновником Січі-фортеці вважають

 • А Дмитра Вишневецького
 • Б Богдана Хмельницького
 • В короля Сигізмунда

44. За формою правління Запорозька Січ була

 • А монархією
 • Б республікою
 • В виборною монархією

45. Національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої очолив

 • А Дмитро Вишневецький
 • Б Костянтин Острозький
 • В Богдан Хмельницький

46. Козацька держава, яка утворилась у результаті національно-визвольних змагань українського народу проти Речі Посполитої, — це

 • А Військо Запорозьке
 • Б Козацька держава
 • В Україна

47. Автором «Енеїди», першого твору, написаного українською літературною мовою, був/була

 • А Тарас Шевченко
 • Б Іван Котляревський
 • В Марко Вовчок

48. Літературний гурток, який організували М. Шашкевич, І. Вагилевич та Я. Головацький, — це

 • А «Руська трійця»
 • Б Кирило-Мефодіївське товариство
 • В «Соборність»

49. Найдавнішим університетом України був університет

 • А Київський
 • Б Львівський
 • В Харківський

50. Навчальні заклади, які з’явилися на українських землях у середині XIX ст. і були розраховані на здобуття початкової освіти насамперед дорослими, — це

 • А недільні школи
 • Б колегіуми
 • В професійні школи

51. Центральну Раду, яка виникла в 1917 р., очолив

 • А Володимир Винниченко
 • Б Михайло Грушевський
 • В Симон Петлюра

52. День об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки ввійшов в історію як

 • А День Соборності України
 • Б День Єднання
 • В День Незалежності

53. Молодих і прогресивних людей, які відчайдушно боролися за права та свободи громадян у Радянському Союзі в другій половині XX ст., називали

 • А інтелігенцією
 • Б шістдесятниками
 • В протестувальниками

54. Перший референдум в Україні, який підтвердив усенародну підтримку проголошення незалежності нашої держави, відбувся в

 • А серпні 1991 р.
 • Б грудні 1991 р.
 • В червні 1996 р.

55. Свято, установлене на честь події, яка має виняткове історичне значення, — це свято

 • А державне
 • Б традиційне
 • В професійне

56. Особа, яка користується всіма правами та свободами, виконує покладені на неї обов’язки, перебуває під захистом держави, — це

 • А мешканець/мешканка
 • Б правозахисник/правозахисниця
 • В громадянин/громадянка

57. Повага, сприйняття та розуміння національного, культурного й релігійного різноманіття світу — це

 • А вихованість
 • Б стриманість
 • В толерантність
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст