Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словник термінів

Автотрофи — організми, зокрема рослини, які самостійно утворюють необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу.

Астероїди — тверді тіла діаметром від 10 метрів до 530 кілометрів, які мають неправильну форму.

Бінокль — оптичний прилад, складений з двох паралельно з’єднаних зорових труб.

Біологічні ритми — регулярні кількісні та якісні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя.

Брунькування — утворення нового організму з виростів тіла материнського — бруньок.

Вегетативне розмноження — це різновид нестатевого процесу, коли нові рослини розвиваються із вегетативних органів або їхніх видозмін.

Випаровування — процес пароутворення з вільної поверхні рідини.

Випромінювання — вид теплопередачі, під час якої енергія передається променями (хвилями) і не супроводжується перенесенням речовини.

Внутрішнє запліднення — процес, за якого злиття статевих клітин самця і самки відбувається всередині статевих органів самки.

Газообмін — це поглинання через продихи в листку вуглекислого газу і виділення кисню в процесі фотосинтезу вдень.

Геніальність — найвищий рівень розвитку здібностей, що виявляються у творчій діяльності, результати якої мають історичне значення для суспільства, розвитку науки, літератури, мистецтва.

Гетеротрофи — організми, які споживають готові поживні речовини, уживаючи рослинну й тваринну їжу.

Ґрунт — особливе природне утворення, що має унікальну функцію родючості.

Джерела електричного струму — пристрої, що перетворюють різні види енергії на електричну енергію.

Джерела світла — фізичні тіла, які випромінюють світло.

Діафрагма — м’яз, який відділяє грудну порожнину від черевної.

Дихальна недостатність — стан, за якого погіршується газообмін у легенях, що призводить до зниження рівня кисню у крові.

Дихання — процес, який забезпечує надходження до організму людини кисню, використання його в окиснювальних процесах і видалення з організму вуглекислого газу.

Діелектрики, або ізолятори — речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм.

Добові ритми — пристосування рослин до зміни погодних умов довкілля впродовж доби.

Електризація — процес надання тілу електричного заряду через інші тіла.

Електрична схема — є креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в який спосіб ці елементи з’єднані між собою.

Електричний двигун — пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну.

Електричний заряд — це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл брати участь в електричній взаємодії.

Електричний розряд — потік заряджених частинок між різнойменно зарядженими тілами.

Електричний струм — впорядкований (напрямлений) рух заряджених частинок.

Енергія — міра взаємодії та руху всіх видів матерії.

Живлення — це процес надходження, перетворення та засвоєння поживних речовин, внаслідок чого організми отримують речовини, що забезпечують усі їхні процеси життєдіяльності.

Життєвий цикл — сукупність фаз розвитку, які з послідовною закономірністю змінюють одна одну.

Задатки — природні можливості розвитку здібностей особистості, матеріальним підґрунтям яких є будова та функціональні властивості мозку, кори його великих півкуль, органів чуття, руху.

Запилення — процес перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки.

Запліднення — процес злиття двох статевих клітин: чоловічої і жіночої.

Зовнішнє запліднення — це процес, за якого злиття статевих клітин відбувається поза тілом самки.

Зоопланктон — дрібні організми, які проживають на різних глибинах та харчуються рослинною їжею.

Квартирантство — це співжиття двох видів у результаті якого, особини одного виду використовують інший вид для проживання, не завдаючи йому ні користі, ні шкоди.

Кипіння — процес пароутворення в усьому об’ємі рідини.

Комети — пористі утворення, під час наближення їх до Сонця відбувається випаровування води і газів з утворенням хвоста.

Конвекція — вид теплопередачі, під час якої енергія переноситься потоками рідини або газу.

Матеріальна точка — це тіло, розмірами якого можна знехтувати.

Метеороїд — твердий космічний об’єкт, значно менший, ніж астероїд.

Механічний рух — зміна позиції тіла з часом відносно інших тіл.

Міксотрофи — організми, які, залежно від умов навколишнього середовища, можуть живитись і автотрофно, і гетеротрофно.

Мінеральне живлення — процес поглинання корінням води і розчинених у ній мінеральних речовин з ґрунту.

Множинний поділ — розмноження, що спостерігається у паразитичних одноклітинних організмів, якщо одна материнська клітина розпадається на велику кількість дочірніх особин.

Напівпаразити — рослини, які частково фотосинтезують і можуть отримувати від господаря не тільки воду та мінеральні речовини, а й готові поживні речовини.

Настії — не направлені стосовно подразника рухи органів рослин.

Нахлібництво — це коли один вид тварин доїдає залишки їжі іншого.

Небесна сфера — уявна сфера, у центрі якої перебуває спостерігач і на яку спроєктовано всі світила так, як він бачить їх у певний момент часу з певної точки простору.

Обдарованість — система здібностей людини, яка дозволяє їй досягти значних успіхів в одній або кількох видах діяльності.

Онтогенез — індивідуальний розвиток організму від його зародження до смерті. Цей процес ще називають великим життєвим циклом.

Паразити — організми, що живляться поживними речовинами господаря.

Пароутворення — це процес зміни агрегатного стану речовини з рідкого стану на газуватий.

Партнерство — форма взаємодії, за якої спільне існування є вигідним для обох видів, але не обов’язковим для інших.

Переміщення — це напрямлений відрізок, який сполучає початкову позицію тіла та його позицію в певний момент часу.

Південний океан — це частина водного простору Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, навколо Антарктиди. Його води мають відмінні властивості від решти суміжних океанічних просторів.

Планета — велике космічне тіло кулястої форми, що обертається навколо Сонця по власній орбіті, яка вільна від малих тіл.

Повітряне живлення — процес засвоєння зеленими частинами рослин вуглекислого газу з атмосфери.

Подразливість — здатність організму сприймати зміни середовища існування та реагувати на нього, яка здійснюється через сенсорні та нервову системи.

Поророка — аномально висока припливна хвиля, яка виникає в гирлах деяких річок і вузьких затоках та рухається вгору їхніми рукавами. Утворюється, коли океанічний приплив наближається до звуженого гирла. Тут води нарощують свою потужність і з великою швидкістю просуваються вглиб русел річок.

Провідники — речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм.

Прості речовини — речовини, молекули яких складаються з атомів одного виду.

Пульсоксиметр — прилад, що визначає кількість кисню в крові через шкіру пальця.

Пустелі — тип ландшафту, який характеризується відсутністю флори і фауни, або коли є тільки ті види рослин і тварин, що притаманні лише їй.

Регенерація — здатність відновлювати цілий організм або окремий орган (його частину) із фрагмента.

Рефлекси — рухові реакції у відповідь на зовнішні та внутрішні подразнення, які здійснює і контролює нервова система.

Ріст — кількісна ознака організму, яка полягає в збільшенні лінійних параметрів (довжини, ширини) і маси тіла.

Розвиток — якісні зміни в будові організму та його частин, що відбуваються під час росту і проходження відповідних вікових періодів життя даного організму. Ріст і розвиток є взаємопов’язаними процесами.

Рослини-паразити — організми, які отримують поживні речовини безпосередньо з тканин інших рослин і не можуть самостійно фотосинтезувати.

Сапрофіти — організми, що живляться відмерлими рештками (подрібненими часточками, послідом тварин, мертвими організмами).

Світло — один з видів випромінювання.

Світловий промінь — лінія, що вказує напрямок поширення енергії світла.

Світловий пучок — це канал у формі циліндра чи конуса, усередині якого поширюється світло.

Симбіонти — організми, які, взаємодіючи між собою, не шкодять один одному, а отримують тільки користь.

Сезонні зміни в природі — періодичні явища, повторювані щорічно в одній і тій самій послідовності.

Середовище життя — простір, у якому народжуються, живуть і відмирають організми. У ньому рослини, тварини, мікроорганізми і людина взаємодіють між собою та з неживими природними складовими: повітрям, водою, ґрунтом.

Складні речовини — речовини, молекули яких складаються з двох або більше різних атомів.

Співмешканець — організм, який оселяється на тілі або в тілі хазяїна.

Спорофіт — особина нестатевого покоління.

Таксиси — рухи дрібних організмів на дію подразника (позитивні чи негативні), які проявляються за напрямком до джерела подразника або від нього.

Талант — вищий рівень розвитку здібностей, який дає людині можливості творчо працювати й досягнути надзвичайно важливих, значущих успіхів у діяльності.

Телескоп — прилад для спостереження віддалених об’єктів.

Температура — фізична величина, яка кількісно визначає ступінь нагрітості тіла, вимірюється у °С.

Теплопередача — фізичний процес передачі тепла від гарячішого тіла до менш гарячого під час їхнього контакту або через «посередника» .

Теплопровідність — один із видів перенесення тепла від більш нагрітих частин тіла до менш нагрітих, що сприяє вирівнюванню температури.

Траєкторія — неперервна лінія, що складається з точок, в яких перебувало тіло. Вона може бути прямою та кривою, видимою та невидимою.

Тропізми — реакції-відповіді рослин на різні дії подразників зовнішнього середовища: світло, земне тяжіння, хімічні речовини тощо.

Угруповання — сукупність організмів різних видів, які проживають у більш-менш однотипних умовах навколишнього середовища та пов’язані з ним обміном речовини та енергії.

Ферменти — біологічні речовини, що утворюються в травних залозах і розщеплюють їжу в травному тракті до простіших речовин, які засвоюються організмом.

Фізичні явища — явища, під час яких не відбувається перетворення одних речовин на інші.

Фільтратори — організми, що пропускають воду через цідильний апарат, який затримує поживні часточки їжі або дрібні організми, які є у воді.

Фітопланктон — частина рослин (переважно водоростей), що вільно плавають у верхніх шарах водойм.

Фотосинтез — процес перетворення неорганічних речовин на органічні, у результаті використання сонячної енергії з утворенням кисню.

Фрагментація — поділ багатоклітинного організму на кілька частин, кожна з яких дає початок новому організму.

Хазяїн — організм, тіло якого використовують для свого існування інші організми.

Хижацтво — однобічний зв’язок між хижаком і жертвою, за якого хижак отримує вигоду, полюючи на жертву, що відчуває на собі його несприятливий вплив.

Хімічні явища — явища, внаслідок яких відбувається перетворення одних речовин на інші.

Хронобіологія — галузь науки про адаптацію рослин і тварин до сонячних (річних, добових) та місячних ритмів.

Чорнозем — тип ґрунту, який сформувався в сприятливих кліматичних умовах (достатня зволоженість, багата рослинність) на пористих гірських породах. У них велика кількість хімічних елементів щороку залучається до колообігу утворення рослинної маси та її відмирання.

Швидкість рівномірного руху тіла — фізична величина, яка показує, який шлях долає тіло за одиницю часу.

Шлях — довжина траєкторії, описаної тілом за певний проміжок часу.

Штаб-квартира — місце перебування керівництва організації та виконання більшості її функцій (управління роботою віддалених офісів та контроль за виконанням рішень).

УГРУПУВАННЯ СТВОРЕНІ ЛЮДИНОЮ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОРГАНІЗМАМИ ЛІСУ

РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Біологічні

Риби, кити, молюски (кальмари, мідії), ракоподібні (краби, креветки, криль та інші), певні водорості. Ці та інші морські продукти розводять на фермах та отримали назву марикультура.

Мінеральні

Нафта, газ, тверді корисні копалини (залізо, марганець, форсоритні, уранові руди, бурштин та інші). З океанічної води видобувають кухонну сіль, магній, калій, мікроелементи).

Енергетичні

теплова (різниця температур поверхневих і глибинних вод), механічна (припливи та відпливи, океанічні течії, прибережні хвилі) енергії води.

Інші

Океан є середовищем для розвитку транспортних перевезень, разом із прибережними територіями забезпечує відпочинок та туризм.

СУЧАСНІ ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

СПОСОБИ ДИХАННЯ ТВАРИН

Шкірне

Повітря надходить через усю поверхню шкіри шляхом дифузії. У таких тварин відсутні спеціальні органи дихання. Це одноклітинні організми, медузи, гідри, коралові поліпи, плоскі, круглі і кільчасті черви (дощовий черв’як).

Трахейне

Кисень надходить до організму по спеціально розгалужених трубочках, якими пронизано все тіло комахи — трахеях. Ці трубочки відкриваються на черевці спеціальними отворами — дихальцями. Таке дихання є в комах.

Зяброве

Тварини вбирають розчинений кисень з води спеціальними органами — зябрами. Так дихають раки, риби, морські кільчасті черви.

Легеневе

Дихання за допомогою різних за будовою легень (мішкоподібних, складчастих, комірчастих, альвеолярних). Легеневе дихання мають плазуни, птахи, ссавці і люди.

Шкірно-легеневе

Земноводні (амфібії) дихають вологою шкірою, густо пронизаною дрібними кровоносними судинами та за допомогою парних комірчастих легень.

Трахейно-легеневе

Павуки дихають атмосферним киснем за допомогою трахей та мішкоподібних зі складчастими стінками легень.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст