Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50. Взаємозв’язки організмів у ґрунті. Виживання в пустелях

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

 • чому ґрунти є найдорожчим природним ресурсом;
 • з яких складових складається ґрунт, та які живі організми в ньому поширені;
 • чому в пустелях організми змушені виживати.

Цінність ґрунтів як природного ресурсу

Пригадайте, які основні пристосування виробили організми до життя у ґрунті?

Ґрунт як природне утворення є найціннішим ресурсом, який використовує людина. Багато корисних копалин та природної сировини можна замінити, удосконалити чи використовувати повторно. Проте ґрунти неможливо ані штучно створити, ані замінити. Ось чому їхня унікальна властивість — родючість — використовується людиною тисячоліттями. Крім того, родючі ґрунти стають джерелом прибутку в державі. Зокрема, Україна за запасами родючих чорноземів посідає одне з перших місць у світі та вирощує більше зернових культур, ніж споживає власне населення.

Склад та живі організми ґрунту

Ґрунт є сумішшю п’яти основних складових: 1) мінеральних речовин, 2) органічних речовин, 3) живих організмів, 4) газів, 5) води.

Ґрунти — це простір максимального скупчення рослин і тварин. У ґрунтовому покриві Землі відбуваються складні біологічні, хімічні, фізичні процеси. Значення організмів настільки велике, що його важко переоцінити.

Цікаві факти

В одному грамі ґрунтів (залежно від їх типу) може міститися приблизно десять мільярдів мікроорганізмів. Науковці підрахували, що одна чайна ложка ґрунту містить більше живих організмів, ніж людей у світі.

До живих організмів ґрунту належать бактерії, гриби та найпростіші. Основна функція цієї групи — розкладати органічні речовини, а їхні продукти життєдіяльності перетворюються на такі, що легко засвоюються рослинами. Крупніша ґрунтова фауна (кліщі, нематоди, дощові черв’яки, мурашки) допомагають переміщувати органічний матеріал.

Розгляньте приклади організмів, що населяють ґрунт (мал. 65). Яким чином більшість з них пристосувалися до життя без сонячної енергії?

Мал. 65. Організми, що населяють ґрунт

Отже, як бачимо з малюнка, у ґрунті організми різних розмірів взаємодіють між собою і виконують різні функції. Усі процеси відбуваються завдяки активній взаємодії з повітрям (перебуває в порах), водою (насичує вологою) та мінеральною частиною верхньої літосфери.

Сучасне землеробство використовує багато хімічних сполук для боротьби з хворобами, шкідниками й бур’янами. Ці небезпечні речовини є універсальними, тобто вони вбивають не тільки шкідників, але й корисні мікроорганізми, бактерії та навіть ссавців. Тому сьогодні важливим напрямком сільського господарства є застосування екологічних засобів захисту рослин та зменшення кількості використання хімічних речовин.

Пустелі та виживання організмів у них

Усі описані вище території (водойми, ліси, парки, городи, луки, ґрунти) мають сприятливі умови для розвитку живої речовини. Проте на поверхні Землі існують значні площі, практично не заселені живими організмами.

Пустелі — це тип ландшафту, який характеризується відсутністю флори і фауни або має тільки ті види рослин і тварин, що притаманні лише їй. Розрізняють піщані, кам’янисті, глинисті, солончакові та снігові пустелі. Це території, де практично відсутній ґрунтовий покрив.

Мал. 66. Типовий вигляд піщаної (ліворуч) та снігової (праворуч) пустель.

Для виживання в складних умовах пустельного клімату рослини і тварини виробили складні механізми. Наприклад, листя рослин перетворилося на колючки — так зменшується випаровування з поверхні та ускладнюється поїдання тваринами. Деяким рослинам притаманний короткий життєвий цикл: рослина встигає прорости, зацвісти, дозріти та утворити насіння під час одного нетривалого сезону дощів. Частина тварин-хижаків нестачу вологи компенсує за рахунок поїдання своїх жертв, проте більшість обходяться вранішньою вологою. Комахи на підвищену температуру реагують зануренням у пісок: на певній глибині температура значно нижча.

Підсумки параграфа

Ґрунти є результатом тривалої та складної еволюції природи та мають винятково важливу функцію — родючість. Люди віддавна використовують ґрунти для отримання продуктів харчування, тому це найцінніший природний ресурс. Україна багата на родючі ґрунти, більшість із них — чорноземи. Ґрунтове середовище має сприятливі умови для проживання великої різноманітності живих організмів.

Не всі ділянки земної поверхні заселені рівномірно. У пустелях життя представлено обмеженим переліком флори і фауни, яка має специфічні способи пристосування до несприятливих умов (посух та знижених температур).

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Складіть ланцюги живлення організмів у ґрунтах. Яка група організмів (мікроорганізми, ссавці, безхребетні) найпоширеніша?
 • 2. Чому вчені називають ґрунт живим?
 • 3. У чому полягає проблема використання ґрунтів людиною? Яким чином можна її розв’язувати?
 • 4. Перелічіть особливості пустель. Як рослини і тварини пристосовані до життя в пустелях?

Перевірте себе

1. Яку властивість ґрунтів людина використовує тисячоліттями?

 • а) вміст вологи
 • б) вміст мікроорганізмів
 • в) родючість
 • г) забруднення

2. Яких пустель не існує?

 • а) снігових
 • б) піщаних
 • в) кам’янистих
 • г) болотних

3. Як комахи піщаних пустель реагують на підвищену температуру?

 • а) занурюються у пісок
 • б) стрибають у воду
 • в) обмежують ріст
 • г) швидко розмножуються

Виконайте вдома

Поміркуйте, чому в пустельних ландшафтах не утворилися ґрунти? Нестача яких природних умов спричинила таке явище?