Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Матеріал, який ви вивчатимете, поділено на розділи, а розділи — на параграфи.

Кожен параграф розпочинається викладом теоретичного матеріалу. Окремо виділено рубрику «Словник термінів». Параграфи підручника містять додатковий матеріал, поданий під рубрикою «Цікаві факти». Окремо виділено інформацію, яку потрібно запам’ятати. Для узагальнення та систематизації матеріалу наприкінці параграфа є рубрика «Підсумки параграфа».

Розділ 1. Пізнаємо світ науки

§ 1. Об’єкт і предмет природничих наук. Причинно-наслідкові зв’язки у природі

§ 2. Природничі науки, STEM і професії майбутнього

Самоконтроль знань з розділу «Пізнаємо світ науки»

Розділ 2. Пізнаємо явища природи

§ 3. Механічний рух тіл

§ 4. Прямолінійний і криволінійний рух. Величини, що описують рух. Швидкість

§ 5. Теплове розширення твердих тіл, рідин і газів

§ 6. Теплопередача

§ 7. Пароутворення

§ 8. Електризація тіл. Взаємодія наелектризованих тіл. Поняття про електричні заряди

§ 9. Електричний розряд. Блискавка. Провідники та ізолятори

§ 10. Електричне коло. Елементи електричних кіл. Складання електричних кіл

§ 11. Дії електричного струму

§ 12. Електроприлади

§ 13. Поняття про перетворення та передачу електроенергії. Електромобілі

§ 14. Світло і тінь. Природні та штучні джерела світла. Утворення тіні

§ 15. Поняття про закони поширення світла. Прозорі, непрозорі та напівпрозорі предмети

§ 16. Джерела та характеристики звуку. Швидкість звуку

§ 17. Речовини навколо тебе. Основні речовини, що містяться у складі атмосфери, гідросфери та літосфери

§ 18. Чисті речовини і суміші. Однорідні та неоднорідні суміші. Повітря й морська вода — природні суміші

§ 19. Способи розділення сумішей

§ 20. Зворотні та незворотні зміни речовин

§ 21. Земля і Місяць. Добовий та орбітальний рухи Землі

§ 22. Фази Місяця. Сонячні та місячні затемнення. Поняття про припливи та відпливи

§ 23. Фотосинтез. Мінеральне та повітряне живлення рослин

§ 24. Рослини, які поєднують фотосинтез з іншими способами живлення

§ 25. Способи живлення і системи травлення тварин. Перетворення речовин в організмі людини

§ 26. Дихання рослин

§ 27. Різноманітність органів і способів дихання тварин

§ 28. Різноманітність рухів і подразливості в рослин та тварин

§ 29. Порівняння типів розмноження рослин

§ 30. Форми розмноження тварин

§ 31. Ріст і розвиток організмів

§ 32. Життєві цикли рослин і тварин. Тривалість життя

Самоконтроль знань з розділу «Пізнаємо явища природи»

Розділ 3. Пізнаємо Сонячну систему

§ 33. Оптичні телескопи та радіотелескопи. Бінокль. Ваші власні астрономічні спостереження

§ 34. Небесна сфера. Зоряне небо. Сузір’я

§ 35. Склад Сонячної системи. Сонце. Планети та карликові планети. Малі тіла

§ 36. Загальна характеристика планет земної групи та планет-гігантів. Супутники та кільця планет

§ 37. Гіпотези виникнення життя на планеті Земля. Пошуки життя в Сонячній системі, проєкти освоєння та колонізації Сонячної системи

§ 38. Геоцентрична та геліоцентрична моделі світу

§ 39. Сучасні уявлення про Всесвіт. Наше місце у Всесвіті

Самоконтроль знань з розділу «Пізнаємо Сонячну систему»

Розділ 4. Пізнаємо взаємозв’язки в природі

§ 40. Середовища життя, чинники неживої природи

§ 41. Водне середовище і пристосування до його умов рослин і тварин

§ 42. Наземно-повітряне середовище і пристосування до життя в ньому рослин і тварин

§ 43. Умови ґрунту як середовища життя і пристосування його жителів

§ 44. Організм як середовище життя

§ 45. Паразити та хижаки. Партнери, квартиранти та нахлібники

§ 46. Ланцюги живлення. Пристосування рослин і тварин, щоб не бути з’їденими чи знайденими

§ 47. Угруповання організмів, природні і створені людиною

§ 48. Взаємозв’язки в прісній водоймі, морі чи океані

§ 49. Взаємозв’язки в лісі й парку. Організми луків й городу, взаємозв’язки між ними і довкіллям

§ 50. Взаємозв’язки організмів у ґрунті. Виживання в пустелях

§ 51. Життя рослин і тварин серед людей

§ 52. Періодичні зміни середовища життя і пристосування до них організмів

Самоконтроль знань з розділу «Пізнаємо різноманіття організмів»

Розділ 5. Пізнаємо взаємозв’язки в природі

§ 53. Здібності та можливості людини. Як зрозуміти та розвинути свої здібності

§ 54. Пам’ять і увага. Мозок — орган, який керує життям організму

§ 55. Вплив циклічних процесів у природі на організм людини

§ 56. Підкорення полюсів Землі. Робота полярників на станції «Академік Вернадський»

§ 57. Дослідження океанів і атмосфери. Підкорення найвищих вершин світу

§ 58. Дослідження джунглів Амазонки. Сучасні екстремальні подорожі

§ 59. Вплив діяльності людини на взаємозв’язки в природі. Парниковий ефект

§ 60. Участь України в міжнародному співробітництві з охорони навколишнього середовища. Життя в екостилі та позитивні емоції

Самоконтроль знань з розділу «Пізнаємо себе і світ»

Словник термінів