Підручник з Біології. 9 клас. Межжерін - Нова програма

Підручник з Біології. 9 клас. Межжерін - Нова програма

Усі попередні роки вивчення природознавства й біології підготували вас до засвоєння курсу біології в 9 класі. Лише знаючи особливості життя рослин і тварин, анатомію й фізіологію людини, можна оволодіти сучасними біологічними знаннями про принципи організації живої матерії: молекулярної біології, генетики, еволюційної біології.

Вступ

§ 1. Біологія як система наук. Рівні організації біологічних систем. Методи біологічних досліджень

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

§ 2. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів. Вода та інші неорганічні речовини клітини

§ 3. Прості органічні речовини клітини. Ліпіди — органічні сполуки, що не розчиняються у воді

§ 4. Біологічні макромолекули — біополімери. Вуглеводи

§ 5. Амінокислоти і білки

§ 6. Різноманіття білків. Ферменти — біологічні каталізатори

§ 7. Нуклеїнові кислоти та нуклеотиди

§ 8. Будова ДНК

Тема 2. Структура клітини

§ 9. Мікроскопія та інші методи дослідження клітин

§ 10. Будова клітини. Клітинна мембрана та клітинна оболонка

§ 11. Цитоплазма та її основні складові

§ 12. Двомембранні органели. Цитоскелет

§ 13. Клітинне ядро, його будова та функції. Хромосоми та каріотип

§ 14. Різноманітність типів будови клітини. Клітинна теорія

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 15. Метаболізм (обмін речовин і трансформація енергії) — одна з головних ознак живого

§ 16. Енергетичний обмін, або розпад величезних молекул до найдрібніших сполук

§ 17. Третій етап енергетичного обміну — клітинне дихання

§ 18. Фотосинтез — утворення органічних сполук за допомогою енергії сонячного світла

§ 19. Особливості метаболізму прокаріотних організмів: бродіння і хемосинтез

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 20. Спадкова інформація, гени та геном

§ 21. Матричний синтез: реплікація, транскрипція, трансляція

§ 22. Клітинний цикл: інтерфаза і мітоз

§ 23. Мейоз, або редукційний поділ клітин. Рекомбінація

§ 24. Статеві клітини та їх утворення

§ 25. Розмноження. Статевий процес і запліднення

§ 26. Індивідуальний розвиток, або онтогенез. Ембріональний розвиток тварин і рослин

§ 27. Розвиток організму після народження

§ 28. Життєві цикли та їх різноманіття

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 29. Генетика та її методи

§ 30. Генетична термінологія та символіка

§ 31. Досліди Грегора Менделя. Перший і другий закони Менделя

§ 32. Решітка Пеннета. Третій закон Менделя

§ 33. Взємодії генів

§ 34. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер

§ 35. Стать з точки зору генетики. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

§ 36. Мінливість організмів

§ 37. Теорія мутацій. Види мутацій і причини їх виникнення

§ 38. Генетика людини й медична генетика

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 39. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

§ 40. Виникнення еволюційної теорії. Теорії Ж. Б. Ламарка та Ч. Дарвіна

§ 41. Докази реальності еволюції

§ 42. Синтетична теорія еволюції. Фактори еволюції

§ 43. Мікроеволюція. Вид і видоутворення

§ 44. Макроеволюція та її закономірності

§ 45. Еволюція і походження людини

Тема 7. Біорізноманіття

§ 46. Система органічного світу

§ 47. Віруси: межа між живим і неживим

§ 48. Прокаріотні організми: бактерії та археї

§ 49. Головні групи еукаріотних організмів

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 50. Екологія — наука про довкілля

§ 51. Екологічні фактори та їх дія на живі організми

§ 52. Популяція та її властивості. Біологічні адаптивні ритми

§ 53. Екологічна система

§ 54. Потоки речовини та енергії. Ланцюги живлення й трофічні рівні

§ 55. Динаміка та продуктивність екосистем

§ 56. Біосфера та біогеохімічні цикли

§ 57. Біосфера, її сучасний стан і збереження

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 58. Одомашнення та селекція

§ 59. Біотехнології. Клітинна інженерія та клонування

§ 60. Генетична інженерія і трансгенні організми

§ 61. Сучасні біотехнології в медицині

Тема 10. Узагальнення

§ 62. Спільні властивості живих систем

Короткий словник біологічних термінів