Креслення. 8-9 клас. Сидоренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

7. Перерізи

7.1. Поняття про переріз

Призначення перерізів. Будь-яке креслення призначене давати якнайповніше уявлення про форму зображеного на ньому предмета. Вам уже відомо, як на кресленнях зображують предмети за допомогою виглядів. Проте зустрічаються такі предмети або їх частини, форму яких важко визначити за кресленням тільки з допомогою виглядів. Іноді через наявність на поверхні предмета заглибини чи виступу виникає необхідність виконувати на кресленні додатковий вигляд, часто досить складний і малозрозумілий. Отже, крім виглядів на кресленнях бувають ще й інші зображення, які дають змогу краще виявляти форму предметів. До таких зображень належать перерізи.

Перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показувати поперечну форму предметів (рукояток, гайкових ключів, слюсарних інструментів, деталей з прокату різного профілю) та форму отворів, заглибин, зрізів та вирізів на поверхнях округлих деталей тощо.

Утворення перерізу. Щоб одержати переріз, предмет умовно розрізають уявною площиною в тому місці, де необхідно виявити його форму. На рисунку 136, а показано наочне зображення предмета, умовно перерізаного допоміжною площиною А. Цю уявну площину називають січною. Щоб побачити фігуру перерізу, ту частину предмета, яка знаходиться перед січною площиною А, умовно відкидають. Внаслідок цього, як показано на рисунку 136, б, на уявній січній площині чітко видно фігуру утвореного перерізу.

Рис. 136. Утворення перерізу

Рис. 137. Види перерізів

Утворену умовно на січній площині фігуру суміщують з площиною креслення і накреслюють на ній зображення фігури, утвореної уявним перерізуванням предмета січною площиною, і називають перерізом. Як правило, фігуру перерізу креслять у тому ж масштабі, що й вигляд, до якого належить переріз (рис. 136, в).

На перерізі показують тільки те, що знаходиться в січній площині. Усе, що міститься перед цією площиною і поза нею, вважається уявно видаленим.

Види перерізів. Залежно від розміщення відносно вигляду зображеного на кресленні предмета переріз може бути винесеним або накладеним.

Винесений переріз розміщують поза контуром вигляду зображеного на кресленні предмета (рис. 137, а). Накладений переріз розміщують усередині контуру, тобто безпосередньо на вигляді зображеного на кресленні предмета (рис. 137, б).

Винесені перерізи розміщують на вільному місці поля креслення (рис. 137, а) або в розриві вигляду (рис. 137, в).

Під час виконання креслень перевагу слід віддавати винесеним перерізам, оскільки вони не обтяжують креслення зайвими лініями і значно зручніші для нанесення розмірів.

ЗАПИТАННЯ

 • 1. Для чого застосовують перерізи на кресленнях?
 • 2. Яке зображення називають перерізом?
 • 3. Що являє собою січна площина?
 • 4. Які бувають перерізи за їх розміщенням на кресленні?
 • 5. Чим відрізняються між собою винесений і накладений перерізи?
 • 6. Яким перерізам слід віддавати перевагу — винесеним чи накладеним?

ЗАВДАННЯ

 • Визначте, які за розміщенням перерізи наведено на рисунку 138. Відповіді запишіть у таблицю за наведеною формою

Номер перерізу

Назва перерізу

Рис. 138. Завдання для вправи

7.2. Виконання та позначення перерізів

Положення січної площини на кресленні вказують лінією перерізу. Для цього застосовують розімкнуту лінію у вигляді двох штрихів (рис. 139, а). Розімкнути лінія не повинна перетинати контур вигляду на кресленні і доторкуватись до нього. Напрям, у якому потрібно дивитися на уявну січну площину, вказують стрілками. Із зовнішнього боку стрілок пишуть однакові великі літери українського алфавіту. Літери завжди розміщують вертикально. Розміри штрихів розімкнутої лінії і стрілок показані на рисунку 139, б.

Контур винесеного перерізу обводять суцільною товстою лінією такої самої товщини, як і видимі контури зображень на кресленні. Розміщують винесений переріз якнайближче до того місця, де вказано положення січної площини (див. рис. 139, а). Щоб креслення було виразнішим, фігуру перерізу виділяють штриховкою у вигляді паралельних ліній. Штриховку наносять суцільними тонкими лініями під кутом 45° до рамки креслення. Відстань між лініями штриховки має бути в межах 1...10 мм і однаковою та рівномірною для всіх перерізів одного предмета на кресленні. На навчальних кресленнях відстань між лініями штриховки вибирають у межах 2...4 мм. Нахил ліній штриховки дозволяється виконувати як вліво, так і вправо (рис. 140).

Рис. 139. Виконання винесеного перерізу

Рис. 140. Штрихування фігури перерізу

Фігуру перерізу позначають такими ж літерами, якими було позначено лінію перерізу: А—А, Б—Б, В—В — тобто двома однаковими літерами через тире. Напис завжди розміщують горизонтально.

Якщо фігура перерізу симетрична, то винесений переріз може бути розміщений на продовженні лінії перерізу (рис. 141), яку в цьому випадку показують штрихпунктирною лінією. Стрілками і літерами такий переріз не позначають.

Винесений переріз може бути розміщений в розриві того вигляду, до якого він належить (рис. 142). Умовний розрив предмета на вигляді обмежують тонкою хвилястою лінією. Якщо предмет симетричний, лінію перерізу не проводять і ніяких додаткових позначень не роблять (рис. 142, а). Для несиметричних перерізів, розміщених в розриві, вказують лінію перерізу за допомогою розімкнутої прямої із стрілками, але без буквених позначень (рис. 142, б).

Накладений переріз розміщують на самому вигляді, до якого він належить, і саме там, де проходить січна площина. Фігуру накладеного перерізу обводять суцільною тонкою лінією. Контурні лінії вигляду у тому місці, де на нього накладається фігура перерізу, не повинні перериватись (рис. 143).

Рис. 141. Винесений переріз, фігура якого симетрична

Рис. 142. Виконання винесеного перерізу в розриві: а — симетрична фігура перерізу; б — несиметрична фігура перерізу

При виконанні накладеного симетричного перерізу лінію перерізу не проводять і ніяких позначень не роблять. Фігура такого перерізу повинна мати вісь симетрії, проведену у вигляді штрихпунктирної лінії (рис. 143, а). Для несиметричних накладених перерізів лінію перерізу проводять у вигляді розімкнутої лінії із стрілками, але літерами не позначають (рис. 143, б).

На фігуру перерізу, як і на інші зображення на кресленні, в разі необхідності наносять розміри (рис. 144).

Рис. 143. Виконання накладеного перерізу: а — симетрична фігура перерізу; б — несиметрична фігура перерізу

Рис. 144. Нанесення розмірів на перерізи

ЗАПИТАННЯ

 • 1. Якою лінією вказують положення січної площини на кресленні?
 • 2. Якою лінією обводять контур винесеного перерізу? Накладеного перерізу?
 • 3. Для чого штрихують фігуру перерізу?
 • 4. Як виконують штриховку перерізів?
 • 5. У яких випадках зображення винесеного перерізу супроводжують написом?
 • 6. Чим відрізняється виконання винесених симетричних і несиметричних перерізів?

ЗАВДАННЯ

 • 1. Знайдіть наочні зображення предметів (позначені літерами) за виглядом і перерізом (рис. 145). Відповіді запишіть у таблицю:

Наочне зображення

Креслення з перерізом

А

Б

В

Г

Рис. 145. Завдання для вправи

Рис. 146. Завдання для вправи

 • 2. Визначте, який з перерізів (рис. 146) відповідає формі предмета і правилам виконання перерізів. Відповіді запишіть у таблицю:

Завдання

Переріз

І

II

III

IV

V

 • 3. Визначте, яким місцям на предметі, позначеним лініями перерізу, відповідають перерізи, позначені цифрами (рис. 147). Відповіді запишіть у таблицю:

Позначення лінії перерізу

Номер перерізу

А—А

Б—Б

В—В

Г—Г

Д—Д

Рис. 147. Завдання для вправи

 • 4. Накресліть або перенесіть на прозорий папір головні вигляди предметів і побудуйте винесені перерізи (рис. 148).

Рис. 148. Завдання для вправи

7.3. Деякі умовності виконання перерізів

Під час виконання перерізу січна площина може проходити через вісь поверхні обертання, яка обмежує якийсь отвір або заглиблення. У цьому випадку на фігурі перерізу разом з контуром отвору або заглиблення, утвореного на січній площині, показують також контур цього отвору чи заглиблення, розташований за січною площиною (рис. 149, Б—Б).

Рис. 149. Зображення круглого отвору на фігурі перерізу

Розчленовувати фігуру перерізу на окремі частини не можна. Розглянута умовність стосується тільки зображення поверхонь обертання і не поширюється на перерізи отворів чи заглиблень призматичної форми (наприклад, шпонкових канавок). Якщо січна площина проходить через некруглий отвір чи заглиблення, яким переріз ділиться на кілька окремих частин, то замість перерізу виконують розріз (про нього йтиме мова у наступному розділі).

На кресленні одного предмета може бути декілька однакових винесених перерізів. Якщо однакові винесені перерізи належать одному й тому ж предмету, лінії перерізу позначають однією літерою і викреслюють одну фігуру перерізу (рис. 150).

Винесений переріз за побудовою і розміщенням повинен відповідати напряму, вказаному стрілками, що проведені до штрихів розімкнутої лінії. Якщо необхідно, винесений переріз розміщують на кресленні з поворотом відносно лінії перерізу. В цьому разі до позначення перерізу літерами додають умовний знак повороту, як це показано на рисунку 151.

Рис. 150. Зображення однакових перерізів

Рис. 151. Повернутий переріз

Рис. 152. Графічні позначення матеріалів на перерізах

Графічні позначення матеріалів у перерізах. Як ви вже знаєте, фігуру перерізу, суміщену з площиною креслення, виділяють штриховкою. Штриховка перерізів не лише надає кресленню виразності, а й показує умовно, з якого матеріалу виготовлено предмет. Застосовують різні види штриховок, які відповідають певним матеріалам.

Штриховки перерізів для деяких найпоширеніших матеріалів наведено на рисунку 152. Їх називають умовними графічними позначеннями матеріалів на кресленнях.

ЗАПИТАННЯ

 • 1. Як зображують на перерізі отвори і заглиблення круглої форми, якщо січна площина проходить через їхню вісь?
 • 2. Як позначають кілька однакових перерізів, які належать одному предмету?
 • 3. Чи може переріз складатися з кількох окремих частин?