Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 78. Сфери економічної діяльності та зайнятість населення

Чи є серед ваших близьких люди, які втратили роботу? Чому це сталося?

1. СФЕРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. Зайнятість — ключовий параметр економіки, який характеризує ефективність її розвитку, можливості використання трудового потенціалу та зростання добробуту населення. Рівень зайнятості демонструє ефективність соціально-економічної політики держави. Структурні й технологічні зміни в національній економіці, темпи її зростання, розвиток міжнародних зв’язків і позиція країни на зовнішніх ринках визначають кількісні та якісні параметри змін зайнятості економічно активного населення й зміни сфер його діяльності. Стан і зміни на ринку праці та у структурі зайнятості віддзеркалюють процеси, які відбуваються в національній та глобальній економіках.

За допомогою мережі Інтернет знайдіть необхідні дані та вкажіть основні сфери зайнятості населення України.

Шукати роботу в нашій країні можна самостійно або через Державну службу зайнятості. Частина населення працездатного віку, що реєструється в службі зайнятості, становить показник «рівень безробіття (зареєстрованого)» (табл.). Він свідчить про кількість людей, які офіційно отримали статус безробітних.

СЛОВНИК

Безробіття — складне економічне, соціальне і психологічне явище, за якого частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.

Unemployment is a complex economic, social and psychological phenomenon in which part of the economically active population has no job and earnings.

Рівень безробіття — кількісний показник, що визначається як відношення кількості безробітних до загальної кількості економічно активного працездатного населення країни (регіону, соціальної групи) і вимірюється у відсотках.

Unemployment rate is a quantitative indicator that is defined as the ratio of the number of unemployed to the total economically active working population of the country (region, social group) and is measured as a percentage.

Збільшення зареєстрованого безробіття означає збільшення кількості звернень по допомогу з працевлаштування до служби зайнятості.

Таблиця

КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ В УКРАЇНІ (2020 р.)

Період

Зареєстрованих безробітних

Усього населення

Січень

373,2

41902,4

Лютий

376,8

41879,9

Березень

349,4

41858,1

Квітень

457,0

41830,6

Травень

511,4

41806,2

Червень

517,7

41785,8

Липень

506,0

41762,1

Серпень

474,0

41743,9

Вересень

433,4

41724,0

Жовтень

399,5

41703,3

Листопад

408,8

41670,8

Грудень

459,2

41629,9

Поцікавтеся у своїх близьких, як вони знайшли роботу. Зробіть висновки.

Проте показник рівня зареєстрованого безробіття не дає повного уявлення про загальну ситуацію з безробіттям, адже багато людей не реєструються як безробітні, а в сільських регіонах безробітне працездатне населення просто займається обробітком власної землі або розведенням сільськогосподарських тварин.

Згідно з визначенням МОП, безробітні — це особи віком 15—70 років (зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом умовам: не мають роботи або заняття, яке приносить їм прибуток, активно шукали (шукають) роботу або намагалися організувати власну справу впродовж останніх чотирьох тижнів, готові стати до роботи впродовж двох найближчих тижнів. Загальноприйнята методика обчислення рівня безробіття в країнах, де соціальна допомога безробітним низька або відсутня, дає занижені дані реальної кількості безробітних.

Мал. 1. Форми зайнятості населення.

За даними офіційного сайту МОП (електронний режим доступу: ilo.org) знайдіть інформацію про використання дитячої праці у світі, а також про те, у яких країнах і в яких сферах її використовують.

Зайнятість громадян — це діяльність, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Згідно із Законом України «Про зайнятість населення», громадяни країни вільно обирають види діяльності, які не заборонені законодавством, та професію й місце роботи відповідно до своїх здібностей. Проте навіть за повної зайнятості завжди існує певний рівень добровільного безробіття (4—6%).

Проаналізуйте дані мал. 1. Як ви розумієте поняття сезонної, неповної, додаткової зайнятості?

futureskills.org.ua/ua/map — проект «Кваліфікаційна мапа України» спрямований на розвиток національної системи прогнозування на ринку праці.

Мал. 2. Рівень та структура зайнятості в Україні.

2. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ. Із розвитком господарства відбувається постійний перерозподіл зайнятих у різних його сферах, скорочується частка зайнятих у сільському господарстві на користь промислового виробництва та сфери послуг. Особливо це помітно в економічно розвинених країнах, де дедалі більше людей вивільняється з виробничої та переходить у сферу обслуговування, управління, планування (мал. 2).

Частина економічно активного населення періодично втрачає роботу, стає безробітною, шукає нове місце роботи. У кожній країні з ринковим господарством є ринок праці — цивілізований спосіб включення робочої сили в господарську діяльність, форма перерозподілу трудових ресурсів між сферами зайнятості. У різних країнах світу проблеми зайнятості населення вирішують по-різному, адже ринок праці діє неоднаково. У США кожен штат регламентує рівень зайнятості, допомогу безробітним, страхові фонди. У Швеції через закони, податки, підтримку урядом різних сфер господарства вирішуються проблеми зайнятості, у тому числі рівень оплати праці, формування й функціонування ринку праці. У Японії існує довічний найм на роботу, розмір платні, премій, заохочень залежить від віку, посади та стажу роботи.

В Україні існує чимало проблем раціонального використання трудових ресурсів, особливо в малих і середніх містах, селах, зокрема на Правобережжі. У 2020 р. на ринку праці України спостерігаються суттєві тендерні особливості: серед чоловіків рівень зайнятості становить 65%, а серед жінок — 49%. Серед зайнятих громадян у кожного п’ятого не були зареєстровані трудові відносини. Середній розмір заробітної плати штатних (зареєстрованих) працівників у лютому 2020 р. порівняно з 2019 р. зріс на 15% та становив 10,8 тис. грн. Найвищою заробітна плата була в авіаційному транспорті (25 тис. грн), у фінансовій та страховій діяльності (22 тис. грн), у сфері інформації та телекомунікацій (19 тис. грн). Найнижчою була заробітна плата в поштовій і кур’єрській діяльності, охороні здоров’я та соціальній службі (6—7 тис. грн).

Більша частина трудових ресурсів України зайнята в невиробничій сфері. Переважною формою зайнятості є приватні підприємства. Прошарок середнього класу в державі дуже малий, що негативно відбивається на ефективності функціонування суспільства.

Пригадайте зміст поняття «трудова міграція». Назвіть країни, до яких спрямований потік трудових мігрантів з України. Поясніть, чому вони шукають роботу саме там.

Основними проблемами ринку праці в Україні є: низька продуктивність праці; нестача робочої сили; невідповідність навичок претендентів вимогам, які встановлюють працедавці; високий рівень неформальної зайнятості, який ще більше посилює високе навантаження на зайняте населення; трудова міграція, яка впливає на кількість, якість і продуктивність праці трудових ресурсів усередині країни, робить економіку України залежною від обсягу грошових переказів; низький рівень участі жінок у робочій силі.

Україна посідає 12-те місце у світі за темпами скорочення населення. Це створює ситуацію, коли в середньому на 10 осіб, які працюють, припадає 11 пенсіонерів, що потребує постійних доплат із Держбюджету в Пенсійний фонд і відволікає державні кошти від інвестицій і витрат на освіту.

Проблеми ринку праці є результатом неефективної політики держави та бізнесу щодо забезпечення структурних змін національної економіки, формування соціальної держави. Для подолання негативних тенденцій важливо розробити та реалізувати стратегію нової соціально-економічної політики, спрямованої на відродження та інноваційний розвиток промисловості, модернізацію виробничої та соціальної інфраструктури, розвиток сфери обслуговування й на цій основі — розвиток ринку праці та прогресивної структури зайнятості населення України.

Спрогнозуйте подальші зміни кількості та якості робочої сили в Україні.

ВИСНОВКИ

  • Частина населення працездатного віку, яка шукає роботу та реєструється в Державній службі зайнятості, визначає рівень зареєстрованого безробіття.
  • Перерозподіл зайнятих у різних сферах відбувається постійно й пов'язаний із розвитком господарства.
  • У багатьох країнах світу частка зайнятих у сільському господарстві скорочується на користь промисловості, а в розвинених країнах — сфери обслуговування.
  • Ринок праці в Україні має низку проблем, які є результатом неефективної політики держави та бізнесу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. За допомогою додаткових джерел підготуйте інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України та вашого населеного пункту.
  • 2. Поясніть, у чому полягають причини безробіття.
  • 3. Оцініть важливість знань про трудові ресурси та зайнятість населення.