Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 64. Статево-віковий склад населення України та світу

Які чинники впливають на тривалість життя людини? Чому середня тривалість життя жінок більша за тривалість життя чоловіків?

1. СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ. Співвідношення між статями в будь-якому суспільстві визначається біологічними, соціальними та економічними чинниками. Відомо, що в усіх расових і національних спільнотах завжди більше народжується хлопчиків. Із часом співвідношення між чоловіками й жінками вирівнюється, а в старших вікових категоріях у більшості країн світу переважають жінки. В Україні це співвідношення вже багато років становить близько 54 % жінок і 46 % чоловіків. Причини цього явища полягають у більшій середній тривалості життя жінок в Україні (74,5 року) порівняно із чоловіками (68,5 року; за даними ВООЗ).

Поміркуйте, чому середня тривалість життя чоловіків в Україні менша за середню тривалість життя жінок.

Схожа ситуація між питомою вагою чоловіків і жінок, хоча з меншою різницею, ніж в Україні, спостерігається і в країнах Європи, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Японії тощо. Натомість у найбільш населених країнах світу (Китай, країни Південної Азії, деякі ісламські країни) переважають чоловіки.

Різниться співвідношення між чоловіками й жінками і в селах та містах. Наприклад, у європейських країнах, США, Австралії та Канаді в сільській місцевості переважають чоловіки. У країнах, що розвиваються, у селах проживають в основному жінки.

Мал. 1. Статево-вікова піраміда населення світу (2020 р.).

Віковий склад населення країн світу відрізняється й залежить від багатьох чинників, але головним є рівень соціально-економічного розвитку. У найрозвиненіших державах світу (ЄС, Японія, Південна Корея, Австралія тощо) тривалість життя населення вже наблизилася до 85 років.

Обґрунтуйте причини переважання кількості чоловіків у населенні ісламських країн.

2. СТАТЕВО-ВІКОВА ПІРАМІДА. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Статево-вікова піраміда — графічне відображення розподілу населення за статтю та віком, що використовується для візуальної характеристики статево-вікового складу населення і формується під впливом природного руху та міграцій населення (мал. 1). Статево-вікова піраміда являє собою двобічну гістограму розподілу на чоловіків (ліворуч) і жінок (праворуч) по вертикалі та їх віком у вигляді горизонтальних смуг на осі ординат, які для наочності зафарбовують у різний колір. Залежно від потреб і мети дослідження виділяють одно-, п’яти або десятирічні групи населення.

Існують п’ять основних типів статево-вікових пірамід (мал. 2). Класичний трикутник (або «парасоля») — зростаючий тип, притаманний країнам, що розвиваються, із другим типом відтворення населення: загальне зростання кількості населення через високі показники народжуваності, велика частка дітей, коротка тривалість життя, мала частка літніх людей.

Скорочувальний тип піраміди («шолом», «дзиґа») властивий розвиненим країнам із першим типом відтворення: низькі показники народжуваності, мала частка дітей, велика частка літніх людей, висока очікувана тривалість життя й процес старіння населення. Це тип піраміди зі звуженою основою, розширеною серединою та високою вузькою верхівкою (мал. 3).

Мал. 2. Основні типи статево-вікових пірамід.

За мал. 3 поясніть, як змінилася кількість трудових ресурсів на ринку праці Уганди та Німеччини за останні 20 років.

Для деяких розвинених країн, де в результаті демографічної політики зростає рівень народжуваності, характерний омолоджувальний тип піраміди («капелюх»). Це подібна до попередньої форма діаграми з ширшою основою, яка вгору кілька разів звужується та розширюється.

На формування та вигляд вікової піраміди впливають стихійні лиха, війни, тривалі міграції. Наприклад, під час війн на піраміді помітні асиметричність (переважання правої — «жіночої» — частини над лівою — «чоловічою»), зниження народжуваності та кількості людей призивного віку. Якщо приплив іноземних робітників зростає, то в країні збільшується кількість людей працездатного віку. У країнах Перської затоки, куди спрямований потік мігрантів переважно чоловічої статі, асиметричність лівостороння, із переважанням чоловічої частки населення.

Статево-вікова піраміда не лише характеризує демографічну історію, а й прогнозує майбутню демографічну ситуацію, наприклад, на ринку праці країни.

Мал. 3. Статево-вікові піраміди зростаючого (а) та скорочувального (б) типів (2020 р.).

3. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Віковий склад населення України типовий для Європи. Населення країни дещо старіше, ніж у Молдові, Білорусі та Польщі, але молодше, ніж у Швеції та Великій Британії. Його середній вік наближається до 40 років і продовжує зростати. За цим показником наша держава входить до 15 найстаріших країн світу. Відбувається процес старіння населення, адже зростає частка людей похилого віку.

Загальна очікувана тривалість життя населення, яке народилося у 2009 р., для чоловіків у 23, для жінок — у 52 країнах світу перевищує 80 років. Це переважно країни ЄС, Японія, Сінгапур, Ізраїль, Нова Зеландія (табл.). Україна за показником тривалості життя посідає 122-ге місце серед країн — членів ООН (чоловіки — 68,2 року, жінки — 74,5 року).

В Україні кількість населення віком до 15 років становить 15,9%, від 15 до 24 років — 9,5%, від 25 до 64 років — 57,8%, від 65 років — 16,7%. Частка людей старшого віку постійно зростає, а дітей і людей працездатного віку — зменшується, що негативно впливає на економіку й суспільство загалом. Усе менша кількість працюючих змушена утримувати все більшу кількість непрацюючих. У 2020 р. дефіцит пенсійного фонду в Україні складав 17 млрд грн.

Таблиця

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ЖИТТЯ

Місце

Країна

Якість економіки

Бізнес-середовище

Управління

Освіта

Здоров'я

Безпека

Особиста свобода

Соціальний капітал

Природне середовище

Тривалість життя, років

1

Гонконг

20

7

33

23

9

4

31

51

86

84,46

2

Японія

19

19

17

21

3

2

46

99

19

83,99

3

Італія

48

68

44

35

39

27

32

41

64

83,60

4

Сінгапур

2

6

17

6

2

1

97

26

11

83,60

5

Швейцарія

6

9

5

1

3

8

19

20

16

83,48

6

Іспанія

49

31

31

36

22

19

17

26

20

83,10

7

Ісландія

16

15

11

28

20

2

4

3

21

83,00

8

Ізраїль

32

22

22

27

16

53

100

40

94

82,90

9

Австралія

20

7

14

5

10

22

15

1

10

82,90

10

Франція

зо

17

21

29

15

31

28

34

7

82,70

Запропонуйте заходи щодо покращення демографічної ситуації в Україні.

Ще гіршою є ситуація в сільській місцевості, де кількість непрацездатних становить уже понад третину. Катастрофічна ситуація в центральних областях. У багатьох селах Черкащини, Вінниччини, Чернігівщини, Полтавщини, Житомирщини немає жодної дитини, а середній вік жителів перевищив 60 років. Дещо кращий віковий склад населення в селах заходу та півдня країни.

15 тис. років тому на планеті було лише 3 млн жителів. Відтоді кількість населення невпинно зростає. Хвороби, голод, війни в минулому дуже впливали на зміну кількості населення. У Середні віки в Європі населення різко зменшилося через епідемію чуми. У XX ст. Перша та Друга світові війни знищили десятки мільйонів людей.

Проаналізуйте причини виникнення нових епідемій у XX—XXI ст.

ВИСНОВКИ

  • У всіх країнах світу завжди більше народжується хлопчиків.
  • У статевій структурі населення європейських країн переважають жінки.
  • Статево-вікова піраміда є графічним відображенням розподілу населення певної території за статтю та віком.
  • За тривалістю життя населення Україна посідає 122-ге місце серед країн — членів ООН.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що тривалість життя населення країни залежить від рівня її соціально-економічного розвитку.
  • 2. Поясніть зростання середньої тривалості життя населення у світі.
  • 3. Порівняйте вікову структуру населення України та Алжиру.