Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 59. Стан довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

1. Які чинники впливають на покращення або погіршення екологічного стану довкілля? 2. Чи є зв'язок між рівнем здорового життя та чистотою довкілля?

1. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Перетворювати та експлуатувати природу сучасної території України люди почали дуже давно. Сприятливий клімат України, багатство її природи сприяли швидкому збільшенню кількості людей на її території, які займалися землеробством і скотарством. Це спричинило спустошення природної рослинності й збіднення тваринного світу.

Вплив людини на природу значно посилився за часів трипільської доби (близько IV ст. до н. е.). Почалося знищення лісів. У XVII—XIX ст. через активний промисловий розвиток (видобуток корисних копалин, виплавка металу, виробництво скла, дьогтю, смоли, поташу) лісистість України стала ще меншою. У другій половині XIX ст. було майже повністю розорано степи півдня країни.

Нині в промисловому освоєнні в Україні перебуває близько 3 тис. родовищ корисних копалин, на базі яких працюють понад 2 тис. гірничодобувних та переробних підприємств. Обсяг залучення розвіданих запасів у розробку коливається від 40 до 100%. Аналіз товарної структури експорту України вказує на те, що близько 50 % його припадає на торгівлю мінеральною сировиною (сіль, сірка, руди, шлаки, зола, енергетичні матеріали й некоштовні метали) та виробами з неї (чорні метали, мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово).

Із метою ефективного та раціонального використання наявного в Україні природно-ресурсного потенціалу необхідно: залучати інвестиції для оновлення матеріально-технічної бази підприємств, що допоможе зменшити обсяг викидів у довкілля та кількість промислових відходів; удосконалити законодавчу базу відносин між людиною і навколишнім середовищем; застосовувати новітні технології видобутку корисних копалин для максимальної їх виїмки та комплексного використання; контролювати некультиваційні роботи; підвищувати рівень екологічної освіти і культури населення; інвестувати у природоохоронні підприємства та вторинну переробку сировини; запроваджувати передовий європейський досвід раціонального використання природно-ресурсного потенціалу.

СЛОВНИК

Ресурсозабезпеченість — співвідношення між обсягами наявних (розвіданих) природних ресурсів та розмірами їхнього використання. Дорівнює відношенню запасів до видобутку або до кількості населення.

Resource security — the ratio between the amount of available (explored) natural resources and the size of their use. Equal to the ratio of reserves to production or population.

Назвіть види природних ресурсів, на які багатий ваш край. Розкажіть, як використовуються ці ресурси.

Зрозуміло, що важливими є не тільки обсяги забезпеченості ресурсами, але й екологічна безпека, ефективність, доцільність та раціональність їх використання.

2. ОСНОВНІ ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ. Надмірне використання природно-ресурсного потенціалу спричиняє забруднення довкілля.

Забруднення довкілля розрізняють за масштабами: глобальне, регіональне і локальне (мал. 1) та видами: природне й антропогенне (мал. 2). Джерелами антропогенного забруднення є різні види виробництва — сфери людської діяльності: видобуток корисних копалин відкритим і шахтним (закритим) способами, виробництво електроенергії на теплових електростанціях (ТЕС, окисами вуглецю та азоту, сажею, пилом), усі види транспорту. У великих містах автомобільні викиди сьогодні становлять до 70% усіх викидів у повітря.

Мал. 1. Забруднення за масштабами.

СЛОВНИК

Забруднення довкілля — процес зміни складу та властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини.

Environmental pollution is the process of changing the composition and properties of one or more spheres of the Earth due to human activities.

Мал. 2. Основні види забруднення довкілля.

Навесні 2020 р. повітря в Києві визнавалося найбруднішим на планеті. Дізнатися про стан повітря в окремих містах світу в режимі реального часу можна на сайті: iqair.com/. Станом на 01.12.2020 р. найбруднішим повітря було над містами: Делі (Індія), Лахор (Пакистан), Улан-Батор (Монголія), Бішкек (Киргизстан) та Колката (Індія).

Екологічні проблеми в Україні створює розгалужена мережа нафто- і газопроводів (шосте місце у світі за довжиною). Аварії, які щорічно трапляються на цих трубопроводах через їхню зношеність (побудовані понад 50 років тому), згубно впливають не тільки на ґрунти, рослинність і тваринний світ, а й на людей. Фізична зношеність і недосконалість водопровідно-каналізаційної системи призводить до скидання значної кількості брудних речовин у природні водойми та водосховища. Забруднення водосховищ зумовлює негативні наслідки для їх природного органічного світу та рибного господарства.

Відвідайте віртуальний музей Чорнобиля (chornobylmuseum.kiev.ua/uk/virtual-tour/) та дізнайтеся про масштаби радіаційного забруднення в межах території України та інших країн унаслідок цієї техногенної катастрофи.

3. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. Промислове навантаження на довкілля від викидів підприємств у розрахунку на 1 км2 площі України становить близько 6,5 т на одну особу — понад 80 кг/рік. В Україні переробляється лише 5—10% сміття, решта накопичується.

Найбільша кількість підприємств (75 %) — головних забруднювачів довкілля розташована у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, тому й викидів тут більше.

Очолюють рейтинг забруднювачів атмосферного повітря «Арселор Міттал Кривий Ріг», Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча та Бурштинська ТЕЦ (побудована в 1969 р., Івано-Франківщина).

Найбільшими забруднювачами водних об’єктів є металургійні комбінати «Азовсталь» (Маріуполь), Дніпровський (Дніпро) та «Запоріжсталь» (Запоріжжя). Найбільшу кількість твердих відходів створюють гірничодобувні підприємства. Лідерами тут є гірничозбагачувальні комбінати (ГЗК): Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК, усі вони розташовані у Кривому Розі.

Стимулюючим чинником охорони довкілля має стати система податків. Зараз екологічний податок в Україні дуже невеликий (у 10 разів менший, ніж в інших країнах Європи), але він має набагато зрости, щоб стимулювати виробництва, змінювати технології та встановлювати нове обладнання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна посідає перше місце серед країн світу за кількістю смертей від забруднення довкілля, а українці живуть у середньому на десять років менше, ніж жителі інших країн Європи.

Знайдіть та перегляньте в мережі Інтернет відео «Що таке кислотні дощі? Природні катаклізми і як із ними боротися». Поясніть, як кислотні дощі впливають на людину та довкілля.

Проаналізуйте вплив екологічної ситуації на здоров'я населення України.

ВИСНОВКИ

  • Забруднення довкілля спричиняється надмірним використанням природно-ресурсного потенціалу території країни або її окремих регіонів.
  • За масштабами виділяють глобальний, регіональний та локальний рівні забруднення.
  • Основні види забруднення довкілля — антропогенне й природне.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Обґрунтуйте необхідність запровадження суворого екологічного оподаткування в країні.
  • 2. Порівняйте за допомогою карти забруднення поверхневих вод в атласі ступінь забрудненості річок окремих регіонів країни.

Дослідження (на вибір)

  • 1. Вплив компонентів природи на здоров’я людини.
  • 2. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.