Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 6. Елементи карти: картографічне зображення, математична основа, легенда, допоміжне оснащення, додаткові дані

Пригадайте, для чого потрібна легенда на карті.

1. ЕЛЕМЕНТИ КАРТИ. Якщо ви подивитеся на будь-яку карту в атласі, то побачите, що крім самого картографічного зображення, там є й інші зображення. Усі карти обов’язково містять легенду. На деяких аркушах є таблиці, графіки, текст. Усі складові карти називаються її елементами. Загалом до елементів карти належать: картографічне зображення, математична основа, легенда, допоміжне оснащення, додаткові дані, компонування (мал. 1). Розглянемо кожен із них детальніше.

Картографічне зображення — зображення, що передає зміст карти, це основний елемент будь-якої карти. Зміст карти передає інформацію про зображені на ній об’єкти та явища: їх розміщення, властивості, характеристики. Таких складових може бути на карті декілька. Наприклад, рельєф, рослинність, гідрографія, населені пункти тощо.

До математичної основи належать масштаб, картографічна проекція, картографічна сітка. Ці складові дають можливість по

будувати точну карту. Завдяки масштабу ми можемо дізнатися про реальні розміри об’єктів, обчислити відстані. Масштаб відображає ступінь зменшення лінійних розмірів при зображенні їх на карті. Картографічна проекція використовується для перенесення зображення з поверхні кулі на площину. Особливості кожної проекції відбиває картографічна сітка — меридіани і паралелі.

2. ЛЕГЕНДА КАРТИ ТА ЇЇ СТВОРЕННЯ. Для передачі на карті змісту використовують різні позначення. Їх тлумачення подається окремо від картографічного зображення — у так званій легенді карти. Саме легенда пояснює всі позначення на карті. Без неї не можна зрозуміти зміст карти.

СЛОВНИК

Легенда карти — перелік усіх позначень на карті та їх текстове пояснення.

The map legend is a list of all symbols on the map and their textual explanation.

Мал. 1. Елементи карти: картографічне зображення, математична основа (масштаб, картографічна сітка), легенда, допоміжне оснащення (назва карти, рамка, дані про видавництво, стрілка на північ), додаткові дані (діаграма, карта-врізка).

Мал. 2. Фрагмент туристичної карти з легендою.

Легенда складається з двох частин — графічної та текстової.

Графічна частина — це зображення умовного позначення, а текстова — його тлумачення, пояснення. Легенда є обов’язковим елементом карти. У деяких електронних карт графічна легенда замінена звуковим супроводом, який пояснює зображений на карті зміст.

Показники й умовні позначення в легенді можуть бути оформлені по-різному. Найчастіше легенди мають описовий вигляд. Тобто є умовне позначення й текст, що його пояснює. Іноді легенду оформлюють у вигляді таблиці. Такий спосіб використовується в разі великої кількості умовних позначень, коли легенда займає значний простір на аркуші карти (мал. 2).

Порівняйте легенду карти на мал. 2 та легенду карти мінерально-сировинних ресурсів України в атласі. Чим відрізняються ці дві легенди?

3. ДОПОМІЖНЕ ОСНАЩЕННЯ, ДОДАТКОВІ ДАНІ КАРТИ. Допоміжне оснащення необхідне для полегшення користування картою. До нього належать: назва карти, час її створення, рамка, стрілка на північ, назва видавництва та рік видання, дані про авторів тощо. Ці елементи подають на вільних місцях карти, як правило, поза рамкою.

Додаткові дані — це елементи карти, які тематично пов’язані з її змістом. Вони доповнюють та пояснюють основний елемент карти — її картографічне зображення. До них належать: карти-врізки, графіки, діаграми, фотознімки, рисунки, текст, таблиці тощо. Карти-врізки — це додаткові карти. Вони мають інший від основної карти масштаб. Їхнє призначення — доповнювати зміст основної карти. Наприклад, на карті адміністративного поділу України додано карту-врізку у зменшеному масштабі, яка показує розташування України в Європі. Карти-врізки можуть подаватися і у збільшеному масштабі. У такому разі на них детальніше відображена частина території основної карти. Наприклад, на фізичній карті світу на двох картах-врізках відображено Антарктиду й Арктику.

СЛОВНИК

Компонування — взаємозалежне розташування всіх елементів карти.

The Layout — interdependent location of all elements of the map.

Знайдіть карти атласу, які оснащено картами-врізками. Поясніть переваги, які карти-врізки надають основному елементу цих карт — її картографічному зображенню.

На картах може бути різний склад допоміжного оснащення й додаткових даних. Наприклад, одна карта містить текст і графік, інша — карту-врізку й таблицю. Усі елементи карти об’єднує їхнє компонування.

Завданням компонування є визначення місця кожного елемента карти щодо інших. На компонування значно впливають форма та розмір території, яка картографується.

ВИСНОВКИ

  • Карта має складові, які називаються елементами.
  • До елементів карти належать: картографічне зображення, математична основа, легенда, допоміжне оснащення, додаткові дані.
  • Картографічне зображення — це основний елемент карти.
  • Легенда дає пояснення всім умовним позначенням, що містяться на карті.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Що є елементами карти? Назвіть їх.
  • 2. Чим відрізняється допоміжне оснащення карти від додаткових даних?
  • 3. Які елементи належать до математичної основи карти?
  • 4. Проаналізуйте будь-яку карту в географічному атласі 8 класу та знайдіть елементи карти на ній.