Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Тема 7. Ландшафти України

§ 48. Ландшафт як просторово-цілісна система

Пригадайте, у яких природних зонах розташована Північна Америка.

1. ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ. Особливості рельєфу, клімату, води, ґрунтів, флори і фауни тісно взаємопов’язані в межах певної території. Вони характеризуються певною однорідністю та утворюють природно-територіальний комплекс (ПТК), або ландшафт.

СЛОВНИК

Ландшафт — досить однорідна за походженням ділянка географічної оболонки, що має єдину геологічну основу, однотипний рельєф, схожі кліматичні та водні умови, тісне поєднання ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Складовими частинами ландшафту є місцевості, урочища та фації.

The landscape is a fairly homogeneous area of the geographical shell, which has a single geological basis, the same type of relief, similar climatic and water conditions, a close combination of soil and vegetation and fauna.

Ландшафт — це поєднання, сукупність об’єктів, процесів, явищ і властивостей природи, які становлять єдине ціле на конкретній території.

В Україні виділяють рівнинні та гірські ландшафти. У межах рівнин розрізняють мішанолісові, широколисті, лісостепові й степові, а в горах — східнокарпатський гірський лучно-лісовий та кримський гірський лучно-лісовий і субтропічний (Південного берега Криму) типи ландшафтів (мал. 1).

Мал. 1. Класифікація ландшафтів України.

За картою ландшафтів України в атласі оцініть різноманіття ландшафтів у межах території країни. Зробіть висновки про різноманіття компонентів природи, які їх утворюють.

Природні комплекси різного рівня формують різні фізико-географічні зональні та азональні одиниці районування ландшафтів. До зональних одиниць належать: природний пояс, природна зона, природна підзона, до азональних — фізико-географічна країна, провінція, область, район, місцевість, урочище, фація.

Основною особливістю ландшафту є його цілісність. Вона визначається закономірним поєднанням взаємозалежних і взаємопов’язаних елементів природи на певній території або акваторії в межах географічної оболонки Землі. Зміна одного або декількох компонентів викликає закономірну зміну всіх інших. Достатньо змінити лише один компонент ландшафту, наприклад, вирубати ліс, і неминуче зміняться інші — режим зволоження та рівень ґрунтових вод території, зникнуть тварини, деградують ґрунти.

Мал. 2. Види антропогенних ландшафтів.

Природними е ландшафти, взаємодія природних компонентів яких відбувається без втручання людини. Нині в Україні майже не залишилося ландшафтів із незайманою природою. Люди в процесі своєї господарської діяльності не тільки змінили природні компоненти та їхні комплекси (ландшафти), але й докорінно перебудували їх. Тому виникло багато географічних, ландшафтних, екологічних та інших проблем, які можна вирішити тільки вивчаючи й сприймаючи природу та господарську діяльність людини як єдине ціле.

Ступінь зміни ландшафту людиною залежить від форм її господарської діяльності. Будівництво міст, промислових і транспортних споруд, каналів докорінно змінює одразу декілька компонентів природи. Через таку діяльність виникають антропогенні ландшафти (створені людиною). Від природи вони мають лише геологічну основу (надра), основні риси рельєфу й зональні риси клімату.

СЛОВНИК

Антропогенні ландшафти — заново створені ландшафти або ті природні комплекси, у яких корінних змін зазнав будь-який із його компонентів. Певна ступінь зміненості, трансформованості внаслідок господарської діяльності є загальною особливістю всіх видів антропогенних ландшафтів.

Anthropogenic landscapes are newly created landscapes or those natural complexes in which any of its components has undergone radical changes. A certain degree of change, transformation as a result of economic activity is a common feature of all types of anthropogenic landscapes.

У містах цілеспрямовано зрізують нерівності рельєфу, намагаючись його якомога більше вирівняти, засипають яри й балки, вкривають землю асфальтом і бетоном, навіть річки ховають під землю, створюючи своєрідний міський мікроклімат. Місто також має власний рослинний і тваринний світ (мал. 2).

Значні зміни в ландшафтах відбуваються тоді, коли людина змінює природний режим водних об’єктів: будує греблі на річках, зрошує та осушує сільськогосподарські землі, вирубує ліси, розорює схили. Отже, антропогенні ландшафти — це комплекси, де на всій або більшій частині площі під впливом людини зазнали докорінних змін якщо не всі, то хоча б один із компонентів природи.

Після закінчення формування та експлуатації антропогенні ландшафти розвиваються за одними закономірностями з природними. Інколи їх навіть важко відрізнити від природних. Наприклад, кар’єр заповнюється водою, його береги заростають очеретом та іншою рослинністю. У прибережних зонах поселяються жаби, водоплавні птахи, які на своєму пір’ї приносять риб’ячу ікру.

Існують і так звані техногенні ландшафти або системи, які, на відміну від власне антропогенних ландшафтів, не здатні до природного саморозвитку. Прикладом можуть бути дамби, мости, аеродроми, значна частина міських ландшафтів тощо.

2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ, ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ НА КАРТАХ. На карті ландшафтів України відображена просторова структура й закономірності розміщення географічних комплексів на певній території. На ній зазвичай зображують різні одиниці районування ландшафтів — від фацій та урочищ до фізико-географічних країн. На таких картах географічні комплекси об’єднуються в класифікаційні групи (типи, види тощо).

За картою фізико-географічного районування України в атласі назвіть основні види та групи ландшафтів у межах нашої держави.

Легенди цих карт складаються залежно від призначення, із різною детальністю, а самі карти мають текстові характеристики виділених на них одиниць ландшафтного районування.

Територія України розташована в межах двох фізико-географічних країн: Східноєвропейської рівнинної і гірських Карпатської та Кримської. У гірських країнах спостерігається вертикальна поясність.

Україна також розташована у двох кліматичних поясах — помірному та субтропічному (Південний берег Криму). За законом широтної зональності на рівнинній території України з півночі на південь спостерігається закономірна зміна природних зон: зони мішаних і широколистих лісів змінюють лісостепи, а потім і степи.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНДШАФТІВ В. ВЕРНАДСЬКОГО ТА Г. ВИСОЦЬКОГО. Академік Володимир Вернадський був засновником вчення про біосферу і ноосферу, досліджував ландшафти Полтавщини, Житомирщини, Передкарпаття, Криму. В. Вернадський збагатив вчення про ландшафти новими ідеями, зокрема про геохімічні процеси, які відбуваються в природних комплексах. Він вивчав також вплив радіоактивних елементів на формування та розвиток ландшафтів.

Георгій Висоцький — український географ, геоботанік, ґрунтознавець і вчений у галузі лісівництва. Його основні праці присвячені впливу гідрокліматичних і ґрунтових умов на лісову рослинність. Вчений досліджував також вплив лісу на довкілля. Він зробив великий внесок у практику створення полезахисних лісосмуг у степових районах. Г. Висоцький істотно доповнив тодішні уявлення про природну зональність ландшафтів, відстоював закономірну взаємопов’язаність усіх природних елементів ландшафтів, що нині є загальновизнаним фактом.

4. РІВНИННІ ЛАНДШАФТИ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ. Близько 95% території України мають рівнинні східноєвропейські ландшафти, які в межах країни поділяються на чотири типи: мішанолісові (близько 17% території); широколистолісові (близько 7%); лісостепові (32%); степові (близько 40%). Залежно від співвідношення тепла й вологи їх розділено на три підтипи: північностепові (лучно-степові), середньостепові та південно-степові (сухостепові). До класу рівнинних належать мішанолісові, широколистолісові, лісостепові й степові ландшафти, для кожного з яких характерна власна взаємодія основних природних чинників: сонячної радіації, атмосферної циркуляції, земної поверхні. Така взаємодія і взаємовплив здійснюються в умовах безперервних природних процесів: тепло- і вологообмін, обмін органічних і мінеральних речовин. Дедалі більше в ці природні процеси втручається людина під час господарської діяльності.

Крім того, по всій країні розкидані ландшафти заплав річок. Їхня специфіка визначається й залежить від періодичного надмірного зволоження. Унаслідок цього тут сформувалося специфічне поєднання всіх компонентів ландшафту.

Рівнинні ландшафти як цілісна природна система надзвичайно вразливі щодо господарської діяльності людини. Це треба враховувати передусім під час господарського освоєння природи.

5. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ. Як і на рівнинах, зміна ландшафтів у горах викликана зміною кількості тепла й вологи, але відбувається це не в зональному (широтному) напрямку, а зі зміною висоти над рівнем моря. Зміна гірських ландшафтів відбувається за законом вертикальної поясності, через зниження температури повітря та збільшення кількості опадів. Це зумовлює зміну рослинності, тваринного світу та ґрунтів.

У межах Карпатської середньоєвропейської країни виділяється східнокарпатський гірський лучно-лісовий тип ландшафтів, який поділяють на окремі підтипи: лісо-лучний, лучно-лісовий, широколистолісовий, мішанолісовий, лучний (субальпійський).

Мал. 3. Фізико-географічне районування України.

У межах Кримської країни вирізняють типи ландшафтів: субтропічний (Південного берега Криму) та кримський гірський лучно-лісовий, який поділяють на лісостеповий посушливий, мішанолісовий і широколистолісовий та лучний (яйлинський остепнений) (мал. 3).

«Дача Галілея» — лісовий заказник на Тернопільщині — взірець лісорозведення в умовах лісостепу. Масив лісу, висаджений ще в XV ст., — один із найстаріших рукотворних унікальних дубових лісів у межах України. Його площа становить майже 1456 га землі (1,5 км завширшки і 13 км завдовжки).

Останнім часом в Україні вчені виділяють у класифікації радіаційні ландшафти. Їхнє утворення пов'язане з катастрофою на Чорнобильській АЕС.

 • 1. Спрогнозуйте подальші зміни ландшафтів України.
 • 2. Проаналізуйте можливості створення рекреаційно-туристичних ландшафтів у вашій місцевості.

ВИСНОВКИ

 • В Україні виділяють рівнинні та гірські ландшафти. Близько 95% території України займають рівнини.
 • У межах рівнин розрізняють мішанолісові, широколистолісові, лісостепові й степові ландшафти. У горах виділяють східнокарпатський гірський лучно-лісовий, кримський гірський лучно-лісовий і субтропічний (Південного берега Криму) типи ландшафтів.
 • Ландшафти бувають природні та антропогенні. Антропогенний ландшафт — природний комплекс, який зазнав змін під впливом господарської діяльності людини.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть на прикладі, що зміна одного з компонентів ландшафту спричиняє зміну всіх інших.
 • 2. Поясніть зростання кількості техногенних ландшафтів у межах України та світі.
 • 3. Порівняйте лісові та степові ландшафти країни.
 • 4. Складіть локальний проект збереження природного ландшафту лісу (створення штучного ландшафту).

План характеристики природної зони (ландшафту)

 • 1. Фізико-географічне положення (розташування відповідно до ліній градусної сітки, інших природних комплексів, межі).
 • 2. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу й корисні копалини.
 • 3. Кліматичні умови.
 • 4. Води суходолу.
 • 5. Ґрунти.
 • 6. Рослинний покрив.
 • 7. Тваринний світ.
 • 8. Природне районування.
 • 9. Екологічні проблеми та охорона ландшафтів.
 • 10. Природоохоронні території в межах ландшафтів.