Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 44. Ґрунтові ресурси України

1. Пригадайте, що таке ґрунт. Із чого він складається і як утворюється? 2. Які ґрунти є найбільш родючими й чому?

1. КАРТА ҐРУНТІВ. Поширення різних типів ґрунтів певною територією відображає карта ґрунтів. Такі карти складають на основі експедиційного методу дослідження в межах окремих лісових або сільськогосподарських підприємств, природних або адміністративних районів, областей, природних зон, держав через вивчення (знімання) ґрунтового покриву.

Під час польових експедицій вчені вивчають особливості поширення типів ґрунтів — ареалів, які пов’язані з умовами й чинниками ґрунтоутворення. Також досліджують геологічну будову, материнські породи, рельєф, гідрогеологічні умови території, рослинність, наявність, активність та роль тварин (земляні черв’яки, личинки комах, мурашки, рептилії, гризуни).

За схемою на мал. 1 назвіть етапи дослідження ґрунтів, які проводять безпосередньо на місцевості, а які — у приміщенні.

На картах ґрунтів їхні генетичні типи відображаються способом якісного фону з використанням не тільки різних кольорів, а й штрихування та позначок. Найбільш детальними є знімання ґрунтів у масштабі 1:200 — 1:5000, оскільки вони проводяться з найбільшою точністю. За змістом і детальністю розрізняють дрібномасштабні (менше 1:300 000), середньомасштабні (1:100000 — 1:300000), великомасштабні (1:10000 — 1:50000) знімання ґрунтового покриву. Карти ґрунтів різного масштабу використовуються в господарській діяльності під час проведення меліоративних робіт, лісовпорядкування, землеустрою, агропромислового виробництва, охорони земельних ресурсів, планування будівельних робіт.

Мал. 1. Послідовність вивчення ґрунтового профілю.

Розгляньте карту ґрунтів в атласі. Як на ній використані штрихування та позначки? Чи простежуються на карті зональні закономірності в поширенні ґрунтів?

Стисло охарактеризуйте ґрунтовий покрив вашої місцевості за допомогою інтерактивної карти ґрунтів: superagronom.com/karty/karta-gruntiv-ukrainy.

2. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ЇХНІ ЗМІНИ В РЕЗУЛЬТАТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Ґрунтові ресурси — сукупність усіх видів ґрунтів із характерними для них властивостями та функціями, що використовуються або можуть бути використані в усіх видах господарської діяльності та для оптимізації екологічної ситуації в межах природних або адміністративних утворень (село, місто, область, країна тощо).

Крім поняття «ґрунти», існує ще близьке за змістом поняття «земельні ресурси» — землі, що використовуються для здійснення господарської діяльності. Земельні ресурси є видом природних ресурсів і так само характеризуються площею, географічним положенням, якістю, рельєфом, гідрологічним режимом тощо.

Особливістю земельних ресурсів України є високий рівень освоєння та розораності території. Сільськогосподарські угіддя, тобто землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції (орні землі, багаторічні насадження (сади, виноградники), сіножаті, пасовища та перелоги), становлять приблизно 70,5% площі всіх земель. Із них на орні землі припадає в середньому 57%, а в окремих областях понад 80%. Більше половини площі сільськогосподарських угідь і 60 % орних земель представлено різними підтипами чорноземів (мал. 2).

Оцініть ґрунтові ресурси України за мал. 2 і назвіть їхні проблеми.

Мал. 2. Складові земельного фонду України.

Земельні ресурси України характеризуються найвищим рівнем господарського освоєння. Для порівняння: у Німеччині, Франції, США сільськогосподарські угіддя становлять від 29 до 34% території. Інтенсивне сільськогосподарське використання земель впливає на зменшення родючості ґрунтів через їх переущільнення, руйнування структури, водопроникність тощо з усіма екологічними наслідками.

Таблиця 7

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЧОРНОЗЕМАМИ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Країна

Загальна площа чорноземів, млн га

Площа чорноземів у розрахунку на 100 жителів, га

Україна

27,8

61,0

Росія

145,4

102,0

США

55,1

17,6

Китай

38,0

2,8

Канада

7,6

21,8

Німеччина

0,7

0,8

Польща

0,4

1,0

Румунія

0,4

7,4

Загальний рівень господарської освоєності території України є високим (ураховуючи відмінності в різних природних зонах). У зоні мішаних лісів землеробська освоєність менша, ніж у лісостеповій та степовій зонах. Проте тут розташовується близько 25% сіножатей і пасовищ, 40% лісів України. Розораність земель у лісостеповій зоні становить близько 70%. Найвищою є сільськогосподарська освоєність степової зони — понад 80%, а ще тут найбільше поширене штучне зрошення. В Українських Карпатах значні площі займають ліси й луки, а ділянки орних земель поширені в передгір’ях, міжгірних улоговинах і долинах річок. У Кримських горах висока лісистість, орні землі займають незначні території.

Ґрунтові ресурси України розподіляються нерівномірно. Найбільші площі займають землі сільськогосподарського призначення, на другому місці — землі під населеними пунктами, у яких до 80% земель становлять присадибні ділянки. Землі лісогосподарського призначення становлять 11,6%.

Проте сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування.

Більше інформації про ґрунти України шукайте на сайті: agropolit.com/.

3. ЗАХОДИ З РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ. Для густозаселеної України з високим рівнем господарського освоєння території, екологічними проблемами, із радіоактивним забрудненням земель після Чорнобильської катастрофи величезне значення мають раціональне використання й охорона земельних ресурсів, які потребують комплексу заходів законодавчо-правового, соціально-економічного, виховного, природно-екологічного характеру. Зокрема, дуже важливим є запобігання несприятливим фізико-географічним процесам — ерозії, перезволоженню, посухам, повторному засоленню ґрунтів тощо.

Серед основних причин зниження агрономічних властивостей ґрунту є такі: багаторазовий обробіток його за допомогою потужних та важких колісних тракторів і комбайнів; водна та вітрова ерозія як наслідок низької культури землеробства, застарілих методів обробітку ґрунту; споживацьке ставлення до землі, що призводить до виснаження гумусу; перехід на індустріальні та інтенсивні технології із застосуванням значної кількості мінеральних добрив, отрутохімікатів і хімічних засобів захисту рослин, унаслідок чого у ґрунтах і підґрунтових водах накопичуються шкідливі речовини. Ґрунти забруднюються відпрацьованими мастилами та пальним, які витікають під час роботи на полях тракторів, комбайнів, автомобілів. Посилюється забруднення техногенними викидами промислових підприємств — важкими металами, радіонуклідами, оксидами азоту. Безповоротно втрачаються ґрунти через відведення сільськогосподарських земель (особливо ріллі) під будівництво доріг, міст, підприємств, військових полігонів тощо, а також ведення відкритих гірничих розробок.

Охорону ґрунтів можна здійснювати найрізноманітнішими методами: заліснення перелогів та еродованих земель, використання раціональної агротехніки, відмова від монокультурного сільського господарства. Потрібно також здійснювати політику розширення площі заповідників, національних парків, рекреаційних угідь. Сучасне земельне законодавство України ґрунтується на засадах забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави; невтручання держави у процес реалізації громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею; забезпечення раціонального використання та охорони земель; забезпечення гарантій прав на землю, пріоритету потреб екологічної безпеки.

Таблиця 2

МАЛОПРОДУКТИВНІ ҐРУНТИ УКРАЇНИ

Ґрунти

Площа, тис. га

Засолені

1059

Вторинно засолені

94

Солонцюваті

1633

Солоді

1053

Осолоділі

99

Перезволожені

1569

Заболочені

964

Кислі

9136

Еродовані

10485

Ерозійно небезпечні

16401

Кам'янисті

209

Проаналізуйте дані таблиці 2 та вкажіть основні загрози ґрунтових ресурсів країни.

За картою родючості ґрунтів в атласі порівняйте якість ґрунтів двох регіонів України (на вибір). Зробіть висновки.

ВИСНОВКИ

  • Карта ґрунтів відображає поширення різних типів ґрунтів певною територією. Її складають на основі експедиційного методу дослідження.
  • Комп'ютерні технології дозволяють створювати інтерактивні карти ґрунтів, найбільш зручні в роботі.
  • Земельні ресурси України мають найвищий рівень господарського освоєння з наявністю відмінностей у різних природних зонах. Найвищою є сільськогосподарська освоєність степової зони — понад 80%, де найбільш поширене штучне зрошення.
  • Охорону ґрунтів можна здійснювати найрізноманітнішими методами. Держава має постійно наглядати за станом свого земельного фонду.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що ґрунтові ресурси України виснажені та потребують охорони.
  • 2. Обґрунтуйте причини найвищої сільськогосподарської освоєності ґрунтів степової зони.
  • 3. Складіть проєкт-пам'ятку за темою «Сучасні екологічно чисті способи ведення сільськогосподарського виробництва». Презентуйте її на одному з уроків географії.
  • 4. Проаналізуйте причини необхідності раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів України.

Дослідження. Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості