Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 42. Водні ресурси України

Пригадайте сфери людської діяльності, які неможливі без водних ресурсів. Які заходи щодо збереження води використовуєте ви особисто?

1. НЕВЕЛИКІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ. В Україні існує безліч малих річок, які живлять великі річки. Тому збереження водності малих річок та захист їх від замулення й засмічення має особливе значення.

Джерелами забруднення малих річок є зливові й талі води, поверхневий стік сільськогосподарських угідь, підприємства, що не оснащені сучасним водоочисним обладнанням, недостатньо очищені комунальні стічні води, сміття та господарсько-побутові відходи. Усе більшої шкоди малим річкам завдає розміщення в їхніх межах об’єктів господарської діяльності й житлової забудови, а також розорювання земель.

Близько 25 % загальної кількості малих річок України протікає в басейні Дніпра — понад 15 тис. Найбільша притока Дніпра — річка Десна — на своєму шляху приймає 18 правих та 13 лівих великих приток, серед яких найбільшими є Судость, Снов, Сейм, Остер.

Найбільшими серед річок басейну Вісли, що несе свої води до Балтійського моря, є Західний Буг і Сян. Західний Буг — це типова рівнинна річка із заболоченими берегами та меандрами. Із 772 км загальної довжини річки 392 км тече Україною. Західним Бугом проходить державний кордон України з Польщею. Судноплавний Південний Буг в окремі роки замерзає на 3,5 місяця.

У Приазов’ї із прибережних височин стікають річки басейну Азовського моря. Усі вони дуже міліють улітку. Річка Міус (316 км) бере початок на схилах Донецького кряжу та впадає в Міуський лиман (територія Росії).

Із Донецького кряжу стікає річка Кальміус (209 км). У верхній і середній течіях він має вузьку й глибоку долину, через штучне русло перетинає Донецьк і в межах Маріуполя утворює гирло. У нижній течії річка має звивисте русло з низькими берегами.

Річка Молочна (197 км) бере початок на Приазовській височині (на висоті 307 м) і впадає в Молочний лиман. Розмиваючи кристалічні породи Українського щита, вона утворює пороги.

Малі річки Криму представлені короткими й вузькими водотоками з нерівномірним стоком, які живляться переважно дощовими водами. Деякі влітку пересихають. Вони беруть початок у Кримських горах і впадають у Чорне або Азовське моря. Салгир — найдовша, мілководна в будь-яку пору року річка Криму (204 км) — впадає в затоку Азовського моря Сиваш. Салгир через значне випаровування, використання її вод для водопостачання та зрошення не завжди доносить воду до моря.

Західний Буг, на відміну від багатьох інших річок, починається не маленьким струмком із джерельця, а досить повноводним потоком із колодязя в селі Верхобужі на Подільській височині (Львівщина). Його джерело розташоване на висоті 350 м. У минулі часи біля витоку річки працював водяний млин, тобто води було досить, щоб крутити важкі жорна.

Доберіть інформацію про найближчу до вашої школи малу річку. Складіть проект охорони її вод.

2. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. Відомо, що в середньому в Україні випадає 609 мм опадів на рік. Однак лише 83 мм із них перетворюється на річковий стік, решта (526 мм) випаровується.

За мал. 1 проаналізуйте споживання питної води в країнах Європи. Оцініть запаси питної води в Україні за допомогою атласу. Зробіть висновки. Запропонуйте заходи щодо заощадження питної води.

СЛОВНИК

Водний баланс — співвідношення надходжень, витрат та акумуляції (зміни запасів) води за певний час (рік, сезон тощо).

Water balance is the ratio of revenues, expenditures and water accumulation over a period of time (year, season, etc.).

За фізичною картою України в атласі назвіть річки, які беруть початок в Україні, і ті, які приносять свої води до нас із територій інших держав.

Україна має один із найнижчих у Європі показників забезпеченості водними ресурсами. Населення посушливих регіонів України повною мірою відчуває нестачу води, особливо останніми роками після різких кліматичних змін. Дефіцит вологи й деградація ґрунтів поступово призводять до спустелення значних територій півдня країни, завдають збитків економіці (особливо аграрному сектору) та довкіллю.

До водних ресурсів України належать її поверхневі й підземні води, які є придатними для господарського використання. За Водним кодексом України до водного фонду належать поверхневі води; природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, інші водні об’єкти; підземні води та джерела; внутрішні морські води й територіальне море. Водні об’єкти, що складають водний фонд, поділяються на загальнодержавні та місцеві.

Мал. 1. Споживання питної води в країнах ЄС (л/особу на день). 2015 р.

Загальнодержавні об’єкти — це внутрішні морські води і територіальне море; підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання; поверхневі води (озера, водосховища, річки з притоками, канали), що використовуються на території більше ніж однієї області, а також водні об’єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення й ті, що віднесені до лікувальних.

Місцевими об’єктами є поверхневі води, що використовуються в межах однієї області й не мають загальнодержавного значення, та підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Загальні запаси водних ресурсів у країні становлять 94 млрд м3. Із цього об’єму доступними для використання є дещо більше за 56 млрд м3/рік. Основна частина водних ресурсів відновлюється за рахунок річкового стоку. Прісні підземні води відновлюються дуже повільно. Їхні запаси становлять 27,4 млрд м3.

Запаси водних ресурсів на одну особу в Україні — у середньому близько 1 тис. м3 (мал. 2). Це один із найнижчих показників у Європі (наприклад, у Канаді цей показник становить 94,3 тис. м3, Росії — 31,0 тис. м3, США — 7,4 тис. м3, Німеччині — 1,9 тис. м3). Із метою регулювання стоку й раціонального територіального використання водних ресурсів створено понад 1 тис. водосховищ і близько 27 тис. ставків. Найбільші водосховища споруджено на Дніпрі, Сіверському Дінці й Дністрі.

Мал. 2. Забезпеченість України водними ресурсами за регіонами (тис. м3/рік на одну особу).

За мал. 2 визначте регіони країни, які забезпечені водними ресурсами нижче, ніж у середньому по країні.

За фізичною картою України в атласі вкажіть, які водні об'єкти розташовані в найбільш вододефіцитних регіонах країни.

В Україні вживають заходів щодо збереження та відновлення водності річок, розробляються програми їх комплексного використання й охорони. Здійснюються міжбасейнові перекидання стоку води в безводні й маловодні райони. Із цією метою споруджено канали Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кривий Ріг, Інгулецький. Також створено меліоративні системи.

Дефіцит води відчувається в басейнах більшості великих річок України, а також у Приазов’ї та Причорномор’ї. Тому велике значення мають заходи з ощадливого й раціонального використання води. Важливою умовою охорони водних ресурсів країни є зниження вмісту у водних об’єктах біогенних речовин, нафтопродуктів, іонів важких металів, радіонуклідів (мал. 3).

Мал. 3. Забруднення поверхневих і підземних вод і забруднюючі речовини.

Проаналізуйте мал. 3 та спрогнозуйте наслідки різних видів забруднення водойм для людини.

Більше інформації про проблеми зневоднення на території України шукайте на сайті: zn.ua/ukr/

Департаменти Франції названі переважно за назвами географічних об'єктів, у тому числі річок, у долинах та басейнах яких вони розташовані: Дордонь, Ендр, Йонна, Луара, Марна, Мерт і Мозель, Рона, Сона і Луара, Сена і Марна та інші, які отримали свої назви ще за часів імператора Наполеона Бонапарта. Такий підхід свідчить про дбайливе ставлення французів до власних природних багатств.

ВИСНОВКИ

 • До водних ресурсів України належать її поверхневі й підземні води, які є придатними для господарського використання.
 • Запаси водних ресурсів в Україні — одні з найнижчих у Європі.
 • Менш ніж 1/8 річної кількості опадів на території країни перетворюється на річковий стік, решта випаровується. Сьогодні сумарне випаровування є більшим, ніж 30 років тому, а загальні витрати води щороку зростають.
 • Джерелами забруднення водойм в Україні є зливові й талі води, поверхневий стік сільськогосподарських угідь, підприємства, комунальні господарства тощо.
 • Особливої ваги набуває питання охорони джерел води від забруднення й вичерпання. Велике значення має виховання у громадян країни ставлення до води як до загальнонаціонального багатства.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть необхідність охорони та раціонального використання водних ресурсів.
 • 2. Спрогнозуйте подальші зміни річкового стоку через глобальні зміни клімату.
 • 3. Обґрунтуйте необхідність виховання у громадян країни дбайливого ставлення до водних ресурсів.
 • 4. Складіть перелік заходів для виховання у громадян країни ощадливого ставлення до водних ресурсів. Реалізуйте один із них у своїй школі.
 • 5. Проаналізуйте забезпеченість водними ресурсами України за картами атласу. Зробіть висновки.

Дослідження (на вибір)

 • 1. Аналіз екологічних проблем малих річок України (на прикладі річок своєї місцевості).
 • 2. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.