Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Тема 2. Основи картографії

§ 5. Карта та інші геозображення

Пригадайте, що називається географічною картою. Якими бувають географічні карти та для чого вони призначені?

1. КАРТА ТА ІНШІ ГЕОЗОБРАЖЕННЯ. ВИДИ КАРТ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. Карта — наочне зображення реального світу, створене за допомогою графічних засобів. Вона вміщує стільки інформації, що її можна порівняти з довідниками, а атласи подібні до енциклопедій. Карти так само різноманітні, як і реальний світ, який вони відображають. Крім карт, до картографічних творів належать атлас, глобус, рельєфна карта, серії карт тощо.

СЛОВНИК

Електронна карта — картографічне зображення, створене на основі цифрових даних і візуалізоване на моніторі комп'ютера або іншому пристрої.

An electronic map is a cartographic image created on the basis of digital data and visualized on a computer monitor or other device.

Мал. 1. Приклади різних видів географічних зображень: а) космічний знімок; б) діаграма рельєфу; в) туристична карта; г) карта зі зміненими площами; д) карта з довільною проекцією; е) рельєфна карта.

Карти можуть використовуватися по-різному. Розрізняють стінні й настільні карти. Є навіть кишенькові атласи — видання, що вміщуються на долоні. Вам добре відомі контурні карти, на яких ви виконуєте завдання з географії. Усі карти можуть бути паперовими або електронними.

Електронні карти більш інформативні за паперові. На них можуть бути використані нові умовні позначення — динамічні, звукові. Такі знаки змінюють форму, розмір, колір, положення. Звуки можуть передавати шум дощу, водоспаду, гуркіт грому. Електронні карти в Інтернеті можна змінювати, доповнювати своїми знаками, вносити нову інформацію. Електронні карти можуть мати аудіо- і відеосупровід.

СЛОВНИК

Географічні зображення — візуалізована, просторово-часова, масштабована, генералізована модель земних об'єктів і процесів.

Geographic images are visualized, spatio-temporal, scalable, generalized model of terrestrial objects and processes.

Комп’ютерні технології, крім звичних карт, дають можливість обробляти космічні та аерознімки за допомогою спеціальних програм, створювати інші зображення (мал. 1). Наприклад, це тривимірні зображення земної поверхні, анімації, на яких відтворюється рух об’єктів і явищ, інтерактивні зображення, які можна змінювати просто в Інтернеті. Загалом усі такі зображення отримали назву географічні зображення. Вони мають географічні координати, масштаб, спрощений (генералізований) вигляд і можуть відтворюватися (візуалізовуватися) на екранах комп’ютерів, планшетів, смартфонів.

Ви бачите, наскільки різними є карти та географічні зображення. Для того щоб краще орієнтуватися у великій кількості карт, їх розподілили (класифікували) за групами. Кожна група має свою ознаку: об’єкт картографування, тематика, зображена територія, масштаб, призначення.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ ЗА ОБ'ЄКТОМ КАРТОГРАФУВАННЯ ТА ТЕМАТИКОЮ. Усі карти можна розподілити на дві великі групи: за об’єктом картографування та тематикою. На географічних картах відображають різні об’єкти, явища, процеси (мал. 2).

Розгляньте карти атласу та вкажіть тематику окремих із них.

За допомогою дистанційного зондування космосу отримують знімки інших планет, зір, галактик. За допомогою таких знімків створюють карти планет Сонячної системи, зоряного неба (мал. 3).

Мал. 2. Класифікація карт: а) за об'єктом картографування; б) за тематикою.

Загальногеографічні карти відображають об’єкти, що формують загальний вигляд території: рельєф, води, рослинність, населені пункти, дороги. Тематичні карти детально показують характеристику одного об’єкта, наприклад, карти температури повітря, рослинності, корисних копалин. Для загальногеографічних карт розроблено умовні позначення відповідно до різних масштабів. А для тематичних карт не існує готових умовних позначень. Їх розробляють картографи під час створення конкретної карти (мал. 4).

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ ЗА ЗОБРАЖЕНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ І МАСШТАБОМ. Упорядкування карт за зображеною територією здійснюється від найбільшого розміру — планета загалом до найменшої ділянки — країни та їхні частини (міста, села, райони) (мал. 5).

СЛОВНИК

Масштаб — дробове число, яке показує, у скільки разів зменшено зображення місцевості на карті, плані або глобусі порівняно з її дійсними розмірами на Землі. Ця проста концепція ускладнюється кривизною поверхні Землі, яка змушує масштаб змінюватися на карті.

The scale of a map is a fractional number that shows how many times the image of a place on a map, plan, or globe has been reduced compared to its actual size on Earth. This simple concept is complicated by the curvature of the Earth's surface, which forces scale to vary across a map.

Мал. 3. а) Космічний знімок Марса; б) карта Марса.

Мал. 4. Фрагменти карт: а) загальногеографічної; б) тематичної.

Детальність, із якою необхідно відобразити об’єкти на карті, впливає на вибір масштабу. Наприклад, для відображення державного кордону України достатньо дрібного масштабу 1:12000000. Якщо ж треба показати всі населені пункти нашої країни, застосовується великий масштаб, більший за 1:750000. Також на масштаб впливає призначення карти та розмір території (мал. 6).

Мал. 5. Класифікація географічних карт за зображеною територією.

Мал. 6. Класифікація географічних карт за масштабом.

Порівняйте карти різного масштабу в атласі. Від чого залежить обраний на них масштаб?

4. КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. За призначенням карти поділяють на чотири великі групи: науково-довідкові, навчальні, туристичні та спеціальні (мал. 7).

Мал. 7. Класифікація географічних карт за призначенням.

Науково-довідкові карти створюють для поглибленого вивчення об’єктів картографування, для наукових досліджень. Навчальні карти й атласи використовують у навчанні в закладах загальної середньої та вищої освіти. Вони мають спрощений вигляд відповідно до навчальних програм. Туристичні карти забезпечують потреби туризму. Група спеціальних карт дуже різноманітна. Це навігаційні, кадастрові, інженерні, карти шляхів сполучення тощо. Їх створюють для конкретних завдань, для людей різних професій. Наприклад, аеронавігаційні карти призначені для підготовки екіпажів літаків до польоту та його контролю. Кадастрові карти надають відомості про право власності на землю. Інженерні карти використовують для будівництва, проведення землеустрою, меліорації. Карти шляхів сполучення детально відображають усю дорожню мережу. Їх створюють для потреб перевезення пасажирів або багажу, автомобілістів, мандрівників та в туристичній галузі (мал. 8).

5. ЗНАЧЕННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Картографічні твори супроводжують людство з давніх часів. Головним завданням карти є збереження й передача інформації. Для того щоб користуватися картою, необхідно вміти її читати, тобто розуміти мову умовних позначень, графічних засобів, уміти визначати координати об’єктів, обчислювати площі, відстані, орієнтуватися на місцевості.

Об'єднайтеся в команди та влаштуйте змагання на вміння орієнтуватися на місцевості за допомогою карти й компаса. Перемагає та команда, яка найшвидше подолає шлях від старту до фінішу з обов'язковим відвідуванням пунктів, позначених на карті.

Завдяки різнобічній інформації, яку передають карти, можна вивчати й досліджувати об’єкти без відвідування місця їх розташування. Ми можемо вивчати історію на картах минулих часів, передбачати майбутнє на прогнозних картах. За навчальними картами вивчають просторові особливості об’єктів реального світу. За навігаційними картами відстежують рух транспорту. Їх використовують для мандрівок у туризмі та краєзнавчій роботі. Науково-довідкові та спеціальні карти використовують для планування робіт у будівництві, сільському господарстві, промисловості. За картами різних масштабів здійснюють управління територіями від населеного пункту до країни загалом. Документи з права людини на землю супроводжують великомасштабні карти і плани. У межах держави карти використовують для встановлення державних кордонів.

Мал. 8. Фрагменти спеціальних карт: а) туристична; б) кадастрова.

ВИСНОВКИ

  • Карта є джерелом знань, яких людина набуває, вивчаючи, тобто читаючи карту. Це збірка знань про реальний світ.
  • Карта допомагає вирішувати наукові та практичні завдання суспільства.
  • Комп'ютерні технології дають можливість створювати зображення з додатковими ефектами звуку, переміщення, об'ємності тощо.
  • Усі карти поділяють на групи за ознаками: об'єкт картографування, тематика, зображена територія, масштаб, призначення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Поясніть значення висловлювання «читати карту».
  • 2. Які карти називають електронними? Назвіть переваги електронних карт перед паперовими.
  • 3. Поясніть значення поняття «географічні зображення».
  • 4. Наведіть приклади використання карт у різних сферах діяльності людини.