Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Розділ I. Основи картографії, геодезії та топографії

 • Тема 1. Зображення України на картографічних творах. Джерела для створення географічних карт
 • Тема 2. Основи картографії
 • Тема 3. Вступ до геодезії та основи топографії

Тема 1. Зображення України на картографічних творах. Джерела для створення географічних карт

§ 3. Зображення України на картографічних творах минулого та сучасності

Пригадайте, опис яких географічних об'єктів зробив давньогрецький історик Геродот під час подорожі північним узбережжям Чорного моря.

1. ПОЯВА ПЕРШИХ КАРТОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ. КРЕСЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ. Здавна люди намагалися графічно відобразити свої уявлення про навколишній світ. У перших малюнках на стінах печер найдавніші люди зображували тварин, рослини, річки, показували мисливські угіддя, шляхи пересування тварин. Це були перші спроби відобразити відому людям територію у вигляді малюнка або креслення. Найпростіші подібні до карт зображення були відомі ще до появи писемності. Найдавніша картографічна пам’ятка на території України епохи пізнього палеоліту була знайдена в 1966 р. біля села Межиріч Черкаської області. Малюнок на бивні мамонта відображає річки, рослинність, житло (мал. 1).

Мал. 1. Карта села Межиріч (вік приблизно 15—17 тис. років) зберігається в Центральному науково-природничому музеї Національної Академії наук України.

esu.com.ua/search_articles.php?id=10177 — Енциклопедія сучасної України.

Спочатку географія мала описовий характер. На давніх картах люди відображали всі об’єкти, що бачили на земній поверхні. Інша особливість карт, створюваних у давні часи, — відповідність карти потребам людини. Так, у народів Стародавнього світу (Вавилон, Єгипет, Урарту) швидко розвивалося зрошувальне землеробство. Це зумовило появу на картографічних зображеннях річок, озер, зрошувальних каналів, шлюзів, гребель, колодязів. Під час колонізаційного руху картографічні твори відображали території нових земель із наявними там запасами ресурсів: лісів, річок, пасовищ тощо. Коли в людей виникала необхідність захищати свої державні території та колонії від загарбників, з’явилися карти для військових потреб із докладним описом рельєфу та доріг.

Як ви вже знаєте, перші географічні описи та карти України можна знайти у працях давньогрецьких вчених Геродота, Гіппократа, Страбона і Птолемея.

Як ви вважаєте, чи відповідали давні карти-малюнки сучасним уявленням про картографію (або карту)?

У період Середньовіччя посилилася роль церкви в суспільному житті. Більшість карт створювалася в монастирях і містила богословські сюжети. На картах світу Пізнього Середньовіччя знайшли відображення й землі сучасної України на північ від Чорного та Азовського морів.

2. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ НА АРАБСЬКИХ КАРТАХ ТА КАРТАХ-ПОРТОЛАНАХ. Відомості про українські землі містяться в географічних описах і зображеннях арабських мандрівників і географів — Аль-Масуді, Аль-Ідрісі, Ібн Баттути. Запозичивши у греків картографічні знання, арабські вчені перемальовували карти й доповнювали їх новою інформацією.

Карти Аль-Ідрісі містили зображення й українських земель, а також уперше на них з’явилася назва «Русія». На одній із карт Аль-Ідрісі зображено частину Східної Європи й Чорного моря з річками Дніпро і Дністер, а також міста Київ, Ялта, Галич та деякі інші.

Від кінця XII ст. активного розвитку набуло мореплавство. Для його потреб почали укладати компасні карти — портолани (мал. 1, с. 8). Це були високоточні середньовічні навігаційні морські карти. Перші портолани укладали для мореплавців як книги, що вказували напрямки і відстані між портами. На них переважно зображували Середземне та Чорне моря. Пізніше на портоланах відображали більші території, на півночі деякі доходили до Скандинавії, а на сході — до Китаю. Особливістю карт-портоланів було зображення сітки. Вона складалася не з паралелей і меридіанів, а з компасної сітки у вигляді прямих ліній для прокладання курсу судна. Іншою особливістю є велика кількість важливих для мореплавця підписів — назв бухт, заток, мисів, річок, точок на узбережжі.

Уперше українські землі були зображені в 1477 р. в болонському виданні «Географії» Клавдія Птолемея на десятій карті Європейської Сарматії (мал. 2). У численних перевиданнях «Географії» Птолемея зображення українських земель ставали більш точними й детальними. Так, на карту «Польща і Угорщина» 1540 р. було нанесено такі населені пункти, як Житомир, Дубно, Рогатин, Кам’янець. Було виділено Поділля, Покуття, Волинь і підписано загальну назву — Русь.

Наступний період пов’язаний з іменами видатних картографів доби Відродження — Герардом Меркатором та Абрагамом Ортелієм. У 1554 р. Г. Меркатор видав велику карту Європи, на якій було відображено українські землі, майже 120 населених пунктів із межами воєводств. Атлас А. Ортелія 1570 р. містить карту Польщі разом із правобережними українськими землями. Отже, до появи перших власних друкованих карт у XVII ст. українські землі зображувалися на картах світу, Європи, Польщі, Литви, Угорщини, Туреччини, Московії.

Мал. 2. Карта Європейської Сарматії Клавдія Птолемея. 1477 р.

3. КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАСИ. Першою друкованою картою українських земель вважається план-рисунок Києва, що вийшов друком у Києво-Печерській лаврі польською мовою в 1638 р. Карти лаврських печер з’явилися в «Києво-Печерському патерику», який передруковувався й доповнювався планами Ближніх і Дальніх печер.

Подальша картографічна діяльність пов’язана з астрономічними та геодезичними вимірюваннями точних розмірів Землі. Карти почали створюватися на більш точній основі з використанням картографічних проекцій. Новий етап картографування території України пов’язаний з ім’ям уже згадуваного Г. Л. де Боплана. Він створив кілька загальних карт України та окремих її частин. Це план Кодацької фортеці (1639 р.), Українська географічна карта (1639 р.), Загальна карта України (1648 і 1660 рр.) (мал. 3), карти Дніпра (1662 р.), 12 карт-ілюстрацій до «Опису України» (1652 р.). Основна праця Г. Л. де Боплана — «Спеціальна карта України» — була надрукована в 1650 р. на восьми аркушах і містила значну кількість населених пунктів. Завдяки картографічним творам Г. Л. де Боплана назва «Україна» утвердилася в Європі.

vkraina.com/ua/maps — електронний ресурс, де розміщено карти 300—400-річної давнини.

Мал. 3. Загальна карта України Г. Л. де Боплана. 1648 р.

Унікальним джерелом історичних відомостей та пам'яткою європейського друку є карта «Україна — земля козаків», видана в 1720 р. німецьким картографом і картовидавцем Йоганном-Баптістом Гоманном (мал. 4). На карті показано всі землі України із зазначенням історичних подій на той час.

Від кінця XVIII ст. особливого розвитку набула військова картографія. Топографічні зйомки території України того часу проводили австрійська та російська військово-топографічні служби. Так, українські землі знайшли відображення на «Детальній карті Російської імперії...» (так звана Стоаркушева карта, масштаб 1:840000), яку було видано в 1801—1804 рр. Під керівництвом військового картографа Івана Стрельбицького з Полтавщини в 1871 р. було видано перші аркуші «Спеціальної карти Європейської Росії» (масштаб 1:420000). Вона охоплювала українські землі, що перебували у складі Російської та Австро-Угорської імперій. У 1873—1889 рр. було надруковано «Нову спеціальну карту Австро-Угорщини і окупованих областей» (масштаб 1:75000). Уся територія України, що входила до Австро-Угорщини, була закартографована на 88 аркушах.

Мал. 4. Карта «Україна — земля козаків» Й.-Б. Гоманна. 1720 р.

Від кінця XVIII ст. почали видавати поштові карти. Головним їх змістом було зображення доріг, поштових станцій і відстаней між ними. Від середини XIX ст. з’явилися карти природи, на яких окремо зображували рельєф, клімат, ґрунти, ліси. У 1896 р. Григорій Величко видав «Народописну карту українсько-російського народу» (масштаб 1:1680000). Це була етнічна карта українських земель, видана українською мовою. Розвитку картографії сприяли праці директора Інституту географії і картографії Академії наук України Степана Рудницького. За його активною участю було надруковано першу фізичну карту України в масштабі 1:1000000 українською мовою. Визначною працею також став «Атлас України й суміжних країв» Володимира Кубійовича (Львів, 1937 р.). Наприкінці XIX — на початку XX ст. було видано низку атласів Росії та світу, у яких, зокрема, подано й карти України.

Більше інформації про Г. Величка шукайте на сайті: zbruc.eu/.

4. СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ КАРТОГРАФІЇ В УКРАЇНІ. НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ. У XX ст. в Україні було видано чимало загальногеографічних і тематичних карт та атласів. Нині територія України повністю відображена на топографічних картах масштабів 1:25000—1:1000000.

Сьогодні в Україні топографо-геодезичні та картографічні роботи виконуються під керівництвом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру й Інституту географії Національної Академії наук України. Основним розробником і видавцем картографічної продукції є державне науково-виробниче підприємство «Картографія». У 2007 р. вийшов друком перший в історії нашої держави Національний атлас України (мал. 5), розроблений вченими та фахівцями державних і громадських організацій України. Атлас налічує 875 карт, які містять географічні, господарські, культурні дані про Україну. Він має паперовий та електронний формати.

Мал. 5. Національний атлас України. 2007 р.

Iand.gov.ua/ — офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Сучасна картографія представляє різні картографічні твори — від традиційних паперових до карт у мережі Інтернет. Використання комп’ютерних технологій дозволяє створювати нові види картографічних зображень із рухомими елементами, об’ємністю, зі зміною масштабу, ефектом польоту над територією.

ВИСНОВКИ

 • Найдавніші картографічні зображення в Україні датуються епохою палеоліту.
 • Давні карти мали вирішувати такі завдання: орієнтування на місцевості; відображення шляхів сполучення, меж володінь та укріплень; закріплення території держави.
 • Найвідомішим античним картографом був Клавдій Птолемей. Його праці мали значний вплив на зображення території України протягом століть.
 • Перші карти, присвячені винятково українським землям, створив французький картограф Г. Л. де Боплан.
 • Сучасний етап розвитку картографії характеризується використанням ГІС.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Хто з давніх вчених зробив перший опис земель, які тепер входять до складу України?
 • 2. Для яких потреб виготовляли карти-портолани?
 • 3. Порівняйте давні та сучасні карти на основі інтернет-джерел. Як змінилися графічні засоби відображення території?
 • 4. Проаналізуйте, чому давні картографічні твори вважають безцінними джерелами інформації.