Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

§ 15. Розв’язання задач на карті за допомогою горизонталей

Пригадайте, які вимірювання можна проводити на топографічній карті.

1. ВИСОТИ ТОЧОК. ПЕРЕРІЗ ТА ЗАКЛАДАННЯ РЕЛЬЄФУ. Висотою точки є відстань від точки на поверхні Землі до основної рівневої поверхні. За основну рівневу поверхню в Україні взято середній рівень Балтійського моря, який визначається за нулем футштоку в Кронштадті (Росія). Від нуля Кронштадтського футштоку проводяться вимірювання глибин і висот, а також орбіт космічних апаратів. Цими даними користуються багато країн.

Кронштадтський футшток — металева рейка з поділками для вимірювання висоти рівня Балтійського моря. У 1840 р. за пропозицією гідрографа Михайла Рейнеке на кам'яній засаді Синього моста через Обвідний канал Кронштадта було нанесено межу, що відповідала середньому рівню води Фінської затоки за спостереженнями 1825—1839 рр. Із цією межею суміщений нуль Кронштадтського футштока, від якого обчислюються абсолютні висоти поверхні Землі, усі глибини морів на навігаційних і топографічних картах, космічні висоти (для країн, які використовують цю систему висот).

Висоти можуть бути абсолютними та відносними. На мал. 1 НА і НВ є абсолютними висотами точок А і В. Висота точки В, обчислена від точки А, є відносною (hAB) та обчислюється за формулою hAB = НВ - НА. Позначки абсолютних і відносних висот проставляють на карті для характерних точок та елементів рельєфу. Горизонталі та умовні знаки окремих форм рельєфу також доповнюються цифровими позначеннями.

Мал. 1. Висоти точок.

СЛОВНИК

Абсолютна висота — висота точок місцевості, що відраховується від рівня моря (Світового океану).

Absolute altitude — the height of the points of the terrain, calculated from sea level (World Ocean).

Відносна висота — висота будь-якої точки щодо висоти іншої точки, що дорівнює різниці абсолютних висот цих точок.

Relative altitude — the height of any point relative to the height of another point, equal to the difference between the absolute heights of these points.

Горизонталі проводять через певний проміжок по висоті, який називається висотою перерізу рельєфу (мал. 2). Значення висоти перерізу позначається під південною рамкою карти словами: суцільні горизонталі проведені через 10 м.

На вітчизняних картах території з кутами нахилу до 6° передаються горизонталями з такими висотами перерізу: 2,5 м (на картах масштабу 1:10000), 5 м (1:25000), 10 м (1:50000), 20 м (1:100000). Як бачимо, чим більше масштаб карти, тим висота перерізу менша. Таким чином, на картах великого масштабу рельєф місцевості показується детальніше, ніж на картах середніх та дрібних масштабів.

Розгляньте топографічну карту в атласі та визначте її висоту перерізу рельєфу.

СЛОВНИК

Висота перерізу рельєфу (h) — задана відстань між сусідніми січними площинами.

The height of the relief section (h) is a given distance between adjacent cutting planes.

Мал. 2. Схема формування горизонталей із заданою висотою перерізу й закладанням рельєфу.

2. ВИЗНАЧЕННЯ КРУТИЗНИ СХИЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІКА ЗАКЛАДАНЬ. На топографічних картах масштабів 1:100000 і більше подають графік закладання рельєфу під південною рамкою карти (мал. 3). За шкалою закладання цього графіка можна визначити крутизну схилу за деяким напрямком.

На шкалі графіка закладань вказано цифри, які позначають крутизну схилів у градусах. На перпендикулярах до основи відкладено відповідні величини закладання в масштабі карти. У лівій частині графіка шкала закладань побудована для основної висоти перерізу, у правій — за п’ятикратної висоти перерізу.

Для визначення крутизни схилу треба виміряти циркулем відстань між горизонталями та відкласти цю відстань на шкалі закладання й визначити крутизну. Якщо ж потрібно визначати крутизну схилу між щільно розташованими горизонталями, то цю відстань треба відкласти на шкалі в правій частині графіка.

Знайдіть на топографічній карті в атласі позначки висот для характерних точок рельєфу. За горизонталями визначте напрямок і крутизну схилів.

СЛОВНИК

Закладання рельєфу — відстань між сусідніми горизонталями за заданим напрямком.

Relief bookmark is the distance between adjacent contours in a given direction.

Мал. 3. Визначення крутизни схилів за графіком закладання рельєфу.

Оцініть практичне значення крутизни схилів за допомогою графіка закладань для вашої особистої туристичної подорожі, наприклад Подільською височиною або Карпатами.

3. ВИМІРЮВАННЯ АБСОЛЮТНИХ І ВІДНОСНИХ ВИСОТ НА ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ. Існують чотири способи визначення абсолютної висоти точки. Якщо: 1) висота точки вказана на карті; 2) точка розташована на підписаній горизонталі; 3) точка розташована на не підписаній горизонталі; 4) точка розташована між горизонталями.

У першому випадку ми фіксуємо вказану на карті висоту точки. У другому випадку, якщо позначка висоти стоїть на підписаній горизонталі, то визначаємо висоту цієї горизонталі. Наприклад, необхідно визначити висоти точок А, С (НА, НC) (мал. 4). Оскільки точки А і С розташовані на горизонталі, їх значення висот збігається зі значенням висот цих горизонталей. НА = 180 м, НC = 170 м.

Мал. 4. Визначення висоти точок, розташованих на горизонталі (горизонталі проведені через 2,5 м).

Мал. 5. Визначення висоти точки, розташованої між горизонталями.

У випадку, коли позначка розміщена на горизонталі, яка не підписана, необхідно встановити висоту цієї горизонталі. Для цього спочатку необхідно визначити напрямок схилу, щоб бачити, у якому напрямку значення горизонталей знижується. Потім від горизонталі треба вирахувати кількість проміжок до підписаної горизонталі (n) і помножити на висоту перерізу рельєфу (h). Вона вказана на аркуші карти під південною рамкою (суцільні горизонталі проведені через ... м). Отриманий результат треба додати до значення висоти підписаної горизонталі. Висота точки В дорівнюватиме:

НB = НC + hn, НB = 170 м + 2,5 м • 2, НB = 175 м

Якщо точка С розташована між горизонталями, її висоту визначають у такий спосіб. Через точку С проводять найкоротшу лінію до найближчих горизонталей Н1, Н2 (мал. 5, а). Висота точки С(НC) складається з висоти горизонталі Н та перевищення точки над цією горизонталлю Ah. Перевищення ∆h — це різниця висоти точки С(НC) і горизонталі Н1. Для його обчислення вимірюють відстань на карті в міліметрах: між двома горизонталями по лінії схилу (закладення d) через задану точку; а також відстань m між горизонталлю з позначкою Н і обумовленою точкою. Складають пропорцію: ∆h : m = h : d, звідки Δh = h : d • m, де h — висота перерізу рельєфу (мал. 5, б). Висоту точки обчислюють за формулою: НC = H1 • ∆h.

Визначення відносної висоти точки зводиться до вирахування різниці між висотами двох заданих точок: Hвідн = ±(H1 - Н2).

Поясніть, чому існують різні способи вимірювання висоти точки на топографічній карті.

ВИСНОВКИ

  • За основну рівневу поверхню в Україні взято середній рівень Балтійського моря.
  • За топографічною картою можна визначити абсолютну, відносну висоти точок, оцінити крутизну схилу.
  • За графіком закладань встановлюється крутизна схилів у градусній сітці.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Чому відповідає нуль Кронштадтського футштока?
  • 2. Яка різниця між абсолютною і відносною висотою точки?
  • 3. Що таке висота перерізу рельєфу?
  • 4. Що відображає графік закладань?