Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Масляк

Шановні восьмикласники та восьмикласниці!

Вітаємо вас, жителів найбільшої за площею та найбагатшої на природні ресурси в Європі держави — України. Якщо ви читаєте ці рядки, то свідомо обрали поглиблений рівень вивчення шкільного курсу географії. На основі вже опанованих вами курсів «Загальна географія» (6 клас) і «Материки та океани» (7 клас) розпочнімо вивчати географію нашої країни в курсі «Україна у світі: природа, населення».

Щоб бути гідними громадянами своєї Батьківщини, потрібно не тільки знати про неї якомога більше, але й щиро її любити. Світовий досвід доводить, що саме із цього починається добробут будь-якої країни, щасливе й заможне життя кожного її жителя.

Підручник, який ви тримаєте в руках, є основним, але не єдиним джерелом знань із географії України. Сучасна наука не стоїть на місці, особливо в епоху інформаційного суспільства, що кожного дня встановлює нові факти та здійснює відкриття. Працюючи над змістом підручника, ми, автори, мали на меті створити на його сторінках цілісну картину України, її природи та населення. Підручник не може охопити всієї наукової інформації, а є лише орієнтиром у неосяжному полі географічної та суміжних із нею наук. Він допоможе формувати критичне мислення, бажання встановити істину, висловити власну точку зору, знайти додаткову сучасну, корисну й цікаву інформацію, замислитися над процесами, що відбуваються в природі та суспільстві, їхніми причинами та наслідками.

Початок будь-якої нової справи потребує опанування основних вимог, способів та алгоритмів виконання, без яких неможлива продуктивна праця.

Пропонуємо вам правила роботи з підручником. Він складається зі вступу та п’яти розділів. Розділи, у свою чергу, містять окремі теми. Для більш простого орієнтування ці теми у змісті підручника розбито на па

раграфи, кожен із яких починається із запитання (завдання) на повторення того, що ви вже знаєте та вмієте.

Найголовніші поняття і терміни винесено в окрему рубрику «Словник», який на сторінках підручника також подано й англійською мовою. Уважно прочитайте зміст поняття та запам’ятайте його.

Кожен параграф закінчується висновками, підсумковими запитаннями й завданнями. Вони допоможуть вам визначити провідні думки змісту параграфа. Якщо ви не зможете самостійно дати відповіді на запитання або виконати завдання, то зверніться до тексту підручника або порадьтеся з учителем/учителькою.

До підручника також розроблено електронний освітній ресурс, який містить тестові завдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт, які можна виконати в режимі онлайн.

Отже, любі мандрівники, усе необхідне для чергової географічної подорожі готове. Від щирого серця бажаємо вам успішно опановувати цікаву й таку необхідну науку, як географія. Осягніть Україну розумом, сприйміть її серцем. Тож вирушаймо в дорогу! Бажаємо вам успіхів!

Вступ

§ 1. Географія України як наукова дисципліна та шкільний предмет

Як ви вважаєте, чи дозволяють географічні знання краще зрозуміти причини, від яких залежить рівень забрудненості довкілля?

1. ОБ'ЄКТИ ТА ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ». Об’єктами вивчення курсу «Україна у світі: природа, населення» є як географічна оболонка загалом, так і окремі її компоненти:

  • закони й закономірності розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях на прикладі України як природної країни, держави;
  • геополітична і геостратегічна реальність сучасної Європи та світу;
  • населення України та світу загалом.

Цей курс є важливим для розуміння місця й ролі України на сучасних фізичній і політичній картах світу. Ви, мабуть, уже помітили, що на земній кулі існують певні території, де відбуваються доленосні для світу та його окремих регіонів події. Саме до таких територій належить не тільки Україна, а й увесь Причорноморський регіон, так звана Балто-Чорноморська геополітична вісь.

2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНОЇ І СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Наукові дослідження просторово-часових змін, що відбуваються в природі та суспільстві, називаються географічними (мал. 1). Завдяки цим дослідженням стає можливим застосування географічних знань у повсякденному житті.

Вам відомо, що методи дослідження будь-якої науки — це система прийомів і способів вивчення конкретних об’єктів, явищ і процесів, пізнання загальних закономірностей. Під час вивчення фізичної і суспільної географії України використовують методи, що характерні для всієї системи географічних наук, а також методи, які застосовують природничі, суспільні та інші науки.

За додатковими джерелами доберіть інформацію про те, чим відрізняються антарктичні станції «Академік Вернадський» (Україна) та «Принцеса Елізабет» (Бельгія) (мал. 2). Зробіть висновки.

Мал. 1. Методи географічних досліджень.

Для географії найбільш характерними є такі методи досліджень, як картографічний і районування. Картографічний метод використовується на всіх етапах географічних досліджень. Він дозволяє наносити на карти різного масштабу та змісту об’єкти, показувати їх взаємне розміщення і взаємодію у просторі.

Усе в природі й суспільстві складається з частин, у тому числі територіальних (районів або регіонів). Отже, метод районування дозволяє виділити в межах території країни окремі регіони з метою оцінювання та моделювання результатів використання їх природних і суспільних особливостей для розвитку держави. Цей поділ дозволяє виявити особливості, що притаманні певній території. Здійснення такого районування потребує великих обсягів фізико- і суспільно-географічної інформації з використанням математичного й статистичного методів досліджень.

3. ГЕОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. На перший погляд здається, що територія нашої держави добре освоєна й досліджена. Однак чи можна із цього зробити висновок, що географії вже немає чого робити в нашій країні? Зовсім ні. Чим більше і глибше досліджують Україну, тим більше з’являється нерозкритих таємниць. Наприклад, ще 20 років тому важко було уявити, що Україна може стати світовим лідером із видобутку бурштину. А можливо, на нас ще чекає «алмазна лихоманка»?

На Українському кристалічному щиті, який займає третину території нашої держави, знайдено чимало кімберлітових трубок. Це жерла давніх вулканів, які містять алмазоносну гірську породу. Кожна з десяти кімберлітових трубок має промислові запаси алмазів.

4. ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ» ДЛЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ. Як показують соціологічні дослідження, громадяни України знають історію і географію своєї Батьківщини недостатньо. Однак саме ці два шкільні предмети та науки є світоглядними. Тому значення курсу «Україна у світі: природа, населення» для розвитку географічної культури громадян України є незаперечним.

Мал. 2. Єдина екологічно чиста антарктична станція «Принцеса Елізабет» (Бельгія).

Що таке культура? Її можна розглядати як систему цінностей та уявлень про світ і свою країну, правила поведінки для людей, пов’язаних певним способом життя. Культуру ще розглядають як сукупність відносин людей із природою та між собою.

Саме курс «Україна у світі: природа, населення» дає дуже багато для розуміння місця й ролі України в Європі та світі. Він формує усвідомлення необхідності раціонального освоєння природно-ресурсного потенціалу країни, а також інтелектуальних і трудових ресурсів. Знання географії дає можливість зрозуміти причини того, чому наша держава стала «кухнею геополітичної погоди» не лише Європи, але й світу.

Не можна перебільшити і стратегічне значення знань, які ви отримаєте, вивчаючи цей курс. Ми переживаємо черговий історичний етап неминучого розпаду імперій. Це цілком об’єктивний процес, пов’язаний із тим, що великі за площею і населенням держави стають усе більше економічно неефективними, особливо у XXI ст. Через перевантаження території все більшою кількістю людей і господарських об’єктів ними стає важче управляти. Тому ми маємо бути готовими до масштабних змін на політичній карті Європи, які тією чи іншою мірою торкнуться й України.

Як ви вважаєте, чи формують предмети, які ви вивчаєте у школі, вашу громадянську позицію та географічну культуру? Поясніть свою думку.

ВИСНОВКИ

  • Об'єктом вивчення шкільного курсу географії «Україна у світі: природа, населення» є Україна як природна країна, держава, нація, геополітична і геостратегічна реальність сучасної Європи та світу.
  • Методи наукових досліджень — це система прийомів і способів пізнання загальних закономірностей та вивчення конкретних об'єктів, явищ і процесів.
  • Швидкі зміни території України створюють умови для її постійного географічного вивчення.
  • Світоглядне, культурне та освітнє значення курсу «Україна у світі: природа, населення» постійно зростає.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що знання про географію України є важливими для розуміння напрямів її подальшого розвитку.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність використання географією методів дослідження інших наук.
  • 3. Користуючись різними джерелами знань, порівняйте природно-ресурсний потенціал і рівень економічного розвитку України та іншої країни Європи. Зробіть висновки.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст