Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Мовний та етнічний склад населення

1. Пригадайте, якими мовами розмовляє населення України. 2. Чому етнічний склад населення України дуже різноманітний?

1. РАСОВИЙ, МОВНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Населення світу поділяється на окремі групи за його расовим, етнічним і мовним складом. Усе людство належить до трьох основних рас: європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Дехто з учених виділяє ще американську й австралійську раси. До першої вони відносять індіанців Америки, до другої — аборигенів Австралії та деякі народи Океанії, Південної і Південно-Східної Азії. Багато науковців американську расу зараховують до монголоїдної та виділяють відповідно чотири раси. Понад 30% населення планети — це мішані й перехідні раси. До них належать ефіопи, меланезійці, метиси та мулати Америки.

Метиси — це нащадки міжрасових шлюбів. Зазвичай в антропологічному відношенні вони посідають проміжне положення між расами, що змішуються. В Америці метисами називають нащадків від шлюбів європеоїдів з індіанцями; у Середній Азії — нащадків від шлюбів монголоїдів із європейцями. Бразильські метиси — це нащадки шлюбів португальців з індіанцями тупі, які сьогодні складають більшість населення країни (вони відомі під назвою мамелюкос). Метисів — нащадків міжрасових шлюбів індіанців з африканцями — називають пардо. У країнах із переважно однорідним населенням метиси нерідко стають жертвами расових переслідувань.

Мулати — нащадки від мішаних шлюбів представників негроїдної та європеоїдної рас. Мулати складають значну частину населення Латинської Америки та країн Карибського басейну (Домініканська Республіка, Куба, Бразилія), деяких країн Африки (ПАР, Намібія). Саме слово «мулат», імовірно, має іспанське або португальське походження та вперше згадується в іспанських документах XVI ст.

СЛОВНИК

Нація (від латин. natio — плем'я) — історична спільність людей, стійке їх поєднання на певній території; ці люди мають спільне походження, звичаї, історію, мову, економічні зв'язки, а головне — відчувають власну належність саме до цієї групи людей.

Усе людство складається з окремих націй. Нація є ширшим поняттям, ніж раса. Наприклад, американська нація США об’єднує представників усіх людських рас. Етнічний (національний) склад населення світу досить різноманітний. Нині на Землі проживає близько 5 тис. народів і племен. Кількість населення в кожній етнічній групі коливається від декількох сотень і навіть десятків осіб (андаманці-мінкопії в Індії, тоала в Індонезії, ботокуди в Бразилії, ведди на Шри-Ланці) до сотень мільйонів осіб (китайці, або ханці, — близько 1,3 млрд осіб, хіндустанці — 250 млн осіб). До великих націй належать і українці. Їх у світі понад 70 млн осіб. Нині характерною тенденцією є постійне зменшення кількості націй, що пов’язано з асиміляційними процесами малих народів.

За допомогою порталу «Українська етнографія» (режим доступу: etno.us.org.ua) знайдіть додаткову інформацію про українську діаспору. Підготуйте повідомлення.

Національні критерії лежать в основі поділу людства на окремі держави. Більшість держав світу є однонаціональними, тобто основна народність складає від 70 до 90% населення. Це Японія, Данія, Україна, Швеція, Польща тощо. Однак є і двонаціональні — Бельгія, Канада та велика кількість багатонаціональних держав — Афганістан, Пакистан, Індія, Нігерія, Індонезія тощо.

Мал. 1. Мовні групи індоєвропейської мовної сім'ї.

Існують два підходи до розуміння поняття «нація». За першим — це політична спільність громадян певної держави, за другим — етнічна спільність, що характеризується єдиною самосвідомістю і мовою. Етнос — група людей із загальними ознаками, до яких можна віднести походження, культуру, мову, самосвідомість, територію проживання тощо.

Нація, на відміну від етносу, більш широке, складне й пізніше утворення. Це вища форма етносу, яка змінила народність. Нація включає в себе кілька етносів, об’єднаних спільною історичною долею. Наприклад, французька й швейцарська нації є поліетнічними, американці ж зовсім не мають яскраво вираженої етнічної належності.

2. НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ СІМ'Ї ТА ГРУПИ.

Населення Землі поділяється не лише за національною, але й за мовною ознакою. Близько 2,5 тис. основних мов об’єднуються за певними ознаками близькості в мовні групи, а ті, у свою чергу, у мовні сім’ї. Найбільші мовні сім’ї — індоєвропейська, китайсько-тибетська та семіто-хамітська.

Близькість мови не завжди означає близькість генетичного походження народів або навіть їхніх рас. Так, дуже близькі між собою за мовами тюркські народи належать навіть до різних рас. Наприклад, азербайджанці й турки — до європеоїдної, а казахи, киргизи і якути — до монголоїдної. Слов’яномовні росіяни мають угро-фінське походження, а найближчі до них за мовою болгари — тюркське. У мовно найближчих до українців білорусів і поляків теж різне генетичне походження (у поляків — слов’янське, у білорусів — балтійське).

Дізнайтеся, представники яких мовних сімей навчаються у вашій школі.

Найчисленнішою є індоєвропейська сім’я, до якої належить й українська мова (2,5 млрд осіб). До її складу входять мовні групи: слов’янська (українці, поляки, болгари, білоруси, серби, хорвати тощо), романська (французи, італійці, іспанці тощо), германська (німці, шведи, голландці, норвежці, англійці, американці США тощо), іранська (перси, афганці, курди, таджики тощо) (мал. 1).

Китайсько-тибетська мовна сім’я — друга за чисельністю. Її складають китайська й тибето-бірманська мовні групи. З інших великих мовних сімей виділяється семіто-хамітська мовна сім’я. До неї насамперед належать арабські народи, що населяють Ірак, Саудівську Аравію, Єгипет, Лівію, Алжир та інші країни Північної Африки й Південно-Західної Азії, євреї Ізраїлю, народи Ефіопії, Сомалі та ін.

До найпоширеніших мов світу належать китайська (1,3 млрд осіб), англійська (0,5 млрд), гінді й урду (450 млн), іспанська (300 млн) та арабська (понад 200 млн осіб).

Вчені вважають, що під загрозою зникнення перебувають до 90% існуючих нині мов. У нашому столітті щорічно перестає існувати до десяти мов. З історії ми знаємо, що в Європі за останні століття зникло багато мов, наприклад латинська, готська, корнуельська тощо.

ВИСНОВКИ

• Населення світу поділяється на групи за етнічним і мовним складом. Вчені виділяють три основні раси: європеоїдну, монголоїдну та негроїдну.

• Нація є ширшим поняттям, ніж раса, адже нерідко вона об'єднує представників кількох або навіть усіх одразу людських рас.

• На Землі проживають близько 5 тис. різних народів і племен. Через асиміляційні процеси малих народів відбувається постійне зменшення кількості націй. Національні критерії лежать в основі поділу людства на окремі держави: однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні.

• На Землі існує близько 2,5 тис. основних мов, які за певними ознаками утворюють мовні групи та сім'ї. Найбільші з них — індоєвропейська, китайсько-тибетська та семіто-хамітська мовні сімї. До найпоширеніших мов світу належать китайська, англійська, гінді та урду, іспанська й арабська. Є мови, що перебувають під загрозою зникнення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте мовний та етнічний склад населення світу.

2. Назвіть і покажіть на карті атласу однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні держави світу.

3. Чи відомо вам що-небудь про міжнаціональні конфлікти? Підготуйте додаткові матеріали на цю тему та презентуйте їх на одному з наступних уроків.

4. Покажіть на карті атласу ареали поширення найбільш численних народів та найпоширеніших мов світу.

5. Поясніть, чи є міграції причиною асиміляції народів та зникнення мов.