Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів

Пригадайте, що вивчає фізична географія.

1. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ.

Корисні копалини залежно від особливостей складу й характеру використання в господарстві поділяються на такі види:

• енергетичні (нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці);

• металеві (руди чорних, кольорових, рідкісних, благородних металів);

• неметалеві (будівельні матеріали: будівельне каміння, цементна сировина, будівельні глини; індустріальна мінеральна сировина: слюда, азбест, графіт, скляні піски тощо; хімічна сировина: солі, сірка, селітра; сировина для виробництва мінеральних добрив: калійні солі, фосфорити, апатити; коштовне і напівкоштовне каміння: алмаз, сапфір, рубін, смарагд, топаз тощо).

Велике значення мають паливно-енергетичні ресурси. Забезпечення ними своїх потреб є одним із найважливіших завдань будь-якої держави. Це так звана енергетична безпека країни. Так, найбільші запаси нафти зосереджені в країнах Середнього Сходу та Північної Африки (69,3%). Серед цих країн виділяється Саудівська Аравія — понад 22% світових запасів. На другому місці стоять країни Латинської Америки — 11,3%, у Росії — 4,7%, у США і Канаді — по 3,5%. Основні запаси природного газу зосереджено в країнах Близького та Середнього Сходу (Іран, Катар, Кувейт, Саудівська Аравія та ін.). Значні запаси є в Росії, США, Канаді, Венесуелі, Індонезії, Азербайджані, на шельфі Північного моря тощо. Основні родовища вугілля розташовані в США, Китаї, Росії, Австралії, ПАР та Україні. Найбільші родовища урану — в Австралії, Казахстані, Росії та Канаді. Пам’ятайте, що треба порівнювати запаси будь-якої мінеральної сировини в тій чи іншій країні або регіоні світу з темпами їх видобутку. Крім того, постійні пошуки нових родовищ змінюють баланс країн у загальносвітовому масштабі.

Швидкими темпами людство освоює альтернативні види енергетичних ресурсів: енергію земних надр (Ісландія, Нова Зеландія, США, Росія, Італія), вітру (США, Нідерланди, Бельгія, Данія), Сонця (Німеччина, Китай, Японія, США, Італія, Франція) (мал. 1).

Серед мінерально-сировинних ресурсів виділяються запаси руд металів як головних конструкційних матеріалів. На залізні руди багаті такі країни, як Канада, США, Україна (45% розвіданих запасів світу), Китай (43 % світового видобутку), Бразилія, Австралія. Найбільші у світі родовища марганцевих руд (75% від світових) розташовані в Україні. Вони добуваються як шахтним, так і кар’єрним способами (мал. 2).

Основні запаси алюмінієвої сировини (боксити, алуніти, нефеліни) зосереджені у Гвінеї (27% світових запасів), Австралії (33% світового видобутку) і Камеруні. Великі поклади бокситів знайдено у В’єтнамі. Ресурси мідних руд розміщено переважно в країнах Африки, Казахстані, США, Польщі, Канаді, Чилі.

Ресурсів прісних вод найбільше на території Росії, Канади, США, Бразилії, деяких екваторіальних африканських країн.

Мал. 1. Виробництво сонячної енергії на півдні Франції.

Мал. 2. Один із покинутих кар'єрів у долині річки Ріо Тінто в Іспанії.

Мал. 3. Вирубування лісу в Індонезії.

Назвіть та покажіть на карті атласу найбільш повноводні річки кожного материка. У межах яких країн вони протікають?

На лісові ресурси найбагатші Росія, Канада, США (розташовані в північному лісовому поясі переважно хвойних лісів), Бразилія, Конго, країни Південно-Східної Азії (розташовані в південному лісовому поясі переважно листяних лісів із більш цінною деревиною) (мал. 3).

До найродючіших ґрунтів належать чорноземи, сірі лісові, каштанові, алювіальні річкових долин. Великі площі чорноземів та близьких до них за родючістю ґрунтів зосереджені в Україні, США, Росії, Канаді та Китаї. Алювіальні ґрунти найпоширеніші в Китаї, Індії, Єгипті, США.

Розглянемо структуру світового земельного фонду (див. таблицю; мал. 4).

Таблиця

ПЛОЩА СВІТОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Основні категорії земель

Площа, млн га

Землі сільськогосподарського призначення

4846,1

У тому числі:

рілля

1345,3

площі під багаторічними культурами

105,5

пасовища

3395,3

Ліси

4138,0

Інші землі

4061,3

Усього

13045,4

Мал. 4. Структура світового земельного фонду.

У XXI ст. почали інтенсивніше освоюватися й ресурси Світового океану. Особливо великий внесок у це роблять Японія, Китай, США, Німеччина, Бразилія, Індонезія, Австралія.

Швидкі темпи освоєння природних ресурсів у світі загострюють проблему вичерпних мінеральних ресурсів. Саме вони становлять основу міжнародної торгівлі. Зі зростанням видобутку зменшується час вичерпання цих корисних копалин. Через це неминуче зростатиме ціна на них.

2. КАРТИ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.

Одним із головних джерел географічної інформації є карти. Географічні атласи містять різні за змістом карти світу та регіонів, на яких відображено розміщення мінеральних ресурсів суходолу й шельфу, корисних копалин, земельних ресурсів і ресурсів Світового океану. Найпоширенішими є географічні карти, на яких окремо подаються мінерально-сировинні ресурси, кліматичні умови та ресурси, природні водойми й водні ресурси, у тому числі підземні води. Зазвичай на одній карті відображені ґрунти й земельні ресурси.

Перегляньте атлас та знайдіть карти, які присвячені характеристиці природних ресурсів. Яку інформацію вони містять?

ВИСНОВКИ

• Корисні копалини залежно від характеру використання в господарстві та особливостей складу поділяються на енергетичні, металеві, неметалеві (індустріальна мінеральна, хімічна сировина, сировина для виробництва мінеральних добрив, коштовне і напівкоштовне каміння). Крім енергетичних мінеральних ресурсів, людство швидкими темпами освоює альтернативні види енергії: земних надр, вітру. Сонця тощо.

• Ресурсів прісних вод найбільше на території Росії, Канади, США, Бразилії. Великі площі чорноземів та близьких до них за родючістю ґрунтів зосереджені в Україні, США, Росії, Канаді та Китаї.

• На лісові ресурси багаті країни, розташовані в північному та південному лісових поясах. У XXI ст. велика увага приділятиметься освоєнню ресурсів Світового океану.

• Карти є одним із головних джерел географічної інформації про мінерально-сировинні ресурси, кліматичні умови та ресурси, природні води й водні ресурси, у тому числі підземні води, ґрунти і земельні ресурси тощо.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте наслідки взаємодії суспільства й природи на прикладі використання природних ресурсів.

2. Знайдіть та покажіть на карті атласу основні басейни видобутку нафти, природного газу, кам'яного вугілля, залізних руд, руд кольорових металів.

3. Наведіть приклади різних видів природних ресурсів. Назвіть країни, які ними краще забезпечені.

4. За допомогою таблиці та мал. 4 (с. 18) охарактеризуйте складові світового земельного фонду.

5. Оцініть значення територіального поєднання природних ресурсів для потреб розвитку господарства.

6. Поясніть вплив людини на природу в процесі використання природних умов та ресурсів на прикладі мал. 2, 3 (с. 18).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.