Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Сільське населення світу

Пригадайте, у яких регіонах України проживає більша частка сільського населення. За якими ознаками його відрізняють від міського?

1. СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ.

У сільських населених пунктах нині проживає менше половини всього населення Землі (мал. 1). Кількість сільського населення продовжує зростати, але оскільки міста розвиваються швидше, частка селян постійно скорочується. Зростання кількості сільських жителів відбувається за рахунок країн, що розвиваються. Динаміка питомої ваги сільських жителів у світі є такою: у 1960 р. їх було 67%, у 1990 р. — 57%. За оцінками вчених, зараз на планеті загалом налічується до 20 млн сільських населених пунктів. Вони дуже різняться за величиною, формою, основними заняттями їхніх жителів тощо. Ці відмінності визначаються історією розвитку, природними умовами та ресурсами, соціально-економічними умовами країни, рівнем розвитку продуктивних сил і спеціалізацією господарства.

У країнах Європи та Японії, що подолали тривалий шлях розвитку, поширена групова форма розселення, у якій поєднуються великі села й селища. Разом із тим тут збереглися й поодинокі будинки, садиби (розсіяна форма розселення). Із розвитком міст і бажанням людини бути ближче до природи в розвинених країнах виник феномен «другої домівки». Це приміські дачні й курортні селища, заміські будинки тощо. Вони виросли навколо великих міст, наближаючись до міських агломерацій, мегалополісів, але фактично залишаються сільськими населеними пунктами. Саме через це більша частина сільського населення високорозвинених західноєвропейських країн зайнята не в сільському господарстві. їхнє населення здійснює щоденні маятникові міграції на роботу до найближчих міст. Вранці вони приїжджають до міста на роботу, а ввечері повертаються додому.

Наведіть приклади маятникової міграції.

Мал. 1. Співвідношення кількості міського й сільського населення світу.

У США й колишніх переселенських колоніях (Канада, Австралія, Нова Зеландія) не існує давньої мережі сільського розселення, характерної, наприклад, для України, коли на одному місці село існує декілька сотень років. Тут переважає розсіяне розселення: окремі ферми, приміські селища з обслуговуючими закладами для груп ферм.

2. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ З ПЕРЕВАЖАННЯМ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ.

У багатьох країнах, що розвиваються, усе ще переважає сільське населення. Форми сільського розселення тут особливо різноманітні. Вони здебільшого ще сильно залежать від місцевих природних умов, спеціалізації та рівня розвитку сільського господарства. Переважають великі села, місцеві ринкові, ярмаркові центри (мал. 2). Навколо плантацій виникли сучасніші поселення з більш високим рівнем комфорту. У районах кочового скотарства мережа стаціонарних сільських поселень узагалі відсутня.

Проаналізуйте мал. 1 і зробіть висновки.

Сільське населення переважає в Індії, Китаї, багатьох країнах Азії та Африки. У більшості ж індустріально розвинених країн світу сільське населення не перевищує 20—25%. Найменше його в Австралії (не більше 10%). Проблема переселення сільських жителів до міст нині є дуже гострою для багатьох країн світу, особливо для тих, де сільське населення продовжує зростати. Проте найгострішими ці проблеми є в Китаї та Індії. Ніхто донині не знає, що робити з майже 1,5 млрд сільських жителів цих країн, половина з яких готові переселитися до міст. У Китаї цю проблему намагаються розв’язати адміністративними методами. Для цього індустріально розвинені прибережні райони просто відгородили колючим дротом від величезної західної частини країни, яка є переважно сільською та прагне переселитися до міст. Однак там для такої кількості людей немає ні роботи, ні житла, ні сфери обслуговування.

Поясніть, чому так багато сільських жителів Китаю та Індії бажають переїхати до міст. Чому для них там немає роботи?

Мал. 2. 1) Фермерський ринок у США; 2) традиційне свято села в містечку Мецервіс у Франції.

Серед сільського населення, як правило, більше дітей, ніж серед міського, і менше працездатних. Співвідношення кількості чоловіків і жінок майже однакове в місті та селі. Середня кількість членів родини в селах дещо більша, ніж у містах, і народжуваність у цілому вища.

ВИСНОВКИ

• Нині в сільських населених пунктах проживає менше половини населення Землі. Його кількість продовжує зростати за рахунок країн, що розвиваються. Сільські населені пункти різняться за розмірами, формою, основними заняттями їхніх жителів тощо.

• У світі поширені групова й розсіяна форми розселення сільського населення. Через те що більша частина сільського населення високорозвинених країн зайнята не в сільському господарстві, відбуваються щоденні маятникові міграції вранці до міста на роботу, а ввечері — додому в село.

• Навколо плантацій виникли більш сучасні поселення з вищим рівнем комфорту. У районах кочового скотарства мережа стаціонарних сільських поселень узагалі відсутня.

• Сільське населення переважає в країнах Азії та Африки. Усе більше сільських жителів цих регіонів прагнуть переселитися до міст, які для такої кількості людей не мають ні роботи, ні житла.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому в сучасному світі кількість сільського населення зростає, але не перебільшує частку міського населення в його загальній структурі?

2. Поясніть, чим відрізняються стиль і рівень життя сільських поселень Африки, Азії, Європи та Північної Америки.

3. Які існують типи сільських поселень? Чим відрізняються європейська та австралійська ферми?

4. Чому все більше сільських жителів Азії та Африки бажають переселитися до міст? Якими є наслідки цих переселень?