Географія. 8 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 63. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні і багатонаціональні країни

  • 1. Якою мовою Ви розмовляєте вдома та в класі? Яку мову Ви вважаєте своєю рідною?
  • 2. Наскільки багатонаціональною є Ваша родина?

Етнічний склад населення. Основними умовами виникнення етносу є спільність території і мови, які виступають потім і як ознаки етносу. Інколи етноси утворюються із різномовних груп (наприклад, багато націй Америки). Тут основну роль відіграє єдність території і одна держава. У ході розвитку всередині етносів складаються характерні риси матеріальної і духовної культури, групових психологічних характеристик, виробляється етнічна самосвідомість. Сформований етнос виступає як соціальний організм, який самовідтворюється з етнічно однорідних шлюбів через передачу новим поколінням мови, культури, традицій тощо. Для більш стійкого існування і найповнішої самореалізації етнос прагне до створення соціально-територіальної організації (держави або національної автономії).

Етнос — це історично сформована стійка спільність людей (плем'я, народність, нація).

Усе людство належить до трьох основних рас. Пригадайте їх назви та характерні ознаки.

Дехто з учених виділяє ще американську й австралоїдну раси. На їхню думку, до першої належать американські індіанці, до другої — аборигени Австралії та деякі народи Океанії, Південної і Південно-Східної Азії.

Людство поділяється не лише на окремі раси, але й на нації. Тепер нація стоїть вище від раси. Так, американська нація США об'єднує представників усіх людських рас. Сьогодні на Землі проживає близько 5 тис. народів і племен. Понад 1,1 млрд чол. налічує китайська нація, понад 300 млн хіндустанців в Індії і американців у США. До великих націй належать і українці. Усього на планеті їх близько 70 млн.

Нація — стійке поєднання людей на певній території, які мають спільні походження, звичаї, історію та мову.

Мовний склад населення. Населення світу поділяється не лише за національною, а й за мовною ознакою. Близько 2,5 тис. основних мов об'єднуються за певними ознаками близькості у мовні групи, а ті, своєю чергою, у мовні сім'ї. Найбільші мовні сім'ї — індоєвропейська (до неї належать українці), китайсько-тибетська та семіто-хамітська. Усі мовні групи утворилися на різних територіях. Шляхом міграції населення вони розселялися планетою. За однією з теорій індоєвропейська мовна група виникла на сучасній території України, а потім її представники кількома хвилями переселялися звідси на захід і схід, північ і південь. Давня мова індійців санскрит є близькою до української. Та й географічні назви західних і південних країн і народів, такі як Галатея, галілеяни, Франція (Галія), Галісія в Іспанії чи Португалія (Порту-Галія), вірогідно вказує на те, що пращури сучасних французів, іспанців, португальців, євреїв і турків могли прийти на ці землі з української Галичини (мал. 171).

Близькість мови не завжди означає близькість генетичного походження народів чи навіть їхньої раси. Так, дуже близькі між собою за мовами тюркські народи належать навіть до різних рас. Наприклад, азербайджанці — до європеоїдної, а казахи, киргизи чи якути — до монголоїдної.

Слов'яномовні росіяни мають угро-фінське походження, а найближчі до них за мовою болгари — тюркське. Мовно найближчі до українців білоруси і поляки теж мають різне генетичне походження. Поляки — слов'янське, а білоруси — балтійське.

Мал. 171. Генеалогічне дерево індоєвропейських мов

Лінгвістика — це наука, що займається дослідженням усього різноманіття мов, яка розглядає їх не окремо, а в сукупності.

Розгляньте таблицю, подану нижче, та зробіть власні висновки.

Українська

Білоруська

Польська

Словацька

Чеська

Російська

червоний

чырвоны

crerwony

cerveny

cerveny

красный

праця

праца

praca

prace

prace

работа

гай

гай

gaj

haj

haj

роща

цибуля

цыбуля

cebula

cibule

ctbule

лук

коник

конік

konik polny

konik

konik

кузнечик

Мал. 172. Порівняння окремих слів у вимові українською, білоруською, польською, словацькою, чеською та російською мовами

Національний склад населення. За національним складом населення всі країни світу поділяються на моноетнічні (однонаціональні) і поліетнічні (багатонаціональні). За класифікацією ООН моноетнічною країною вважається та, де одна нація складає 70 % і більше від загальної чисельності її населення. До них належить і Україна, адже українці складають близько 80 % від загальної чисельності її населення.

У світі є чимало країн, де одна з національностей складає понад 90 % населення — Польща, Данія, Швеція, Португалія, Італія, Японія, Саудівська Аравія, Єгипет.

Знайдіть на політичній карті світу ці країни.

Найбільш багатонаціональною державою світу є Індія. Тут кожен штат має свою націю і мову, і не одну. Тут, крім хінді, також активно використовується англійська мова, 17 мов внесено до Конституції як основні (за кількістю населення, що їх використовує як рідні): бенгалі, телугу, маратхі, тамільська, урду, гуджараті тощо. У країні проживають понад 500 народів та племен, які розмовляють майже 200 мовами і діалектами.

В Африці багатонаціональною є найбільша за чисельністю країна материка — Ніґерія. В Європі, у Бельгії, живе дві нації з власними мовами — фламандці (складають 58 % населення країни) і валлони (31 %), тому її можна назвати двонаціональною країною.

Слід зауважити, що політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Трапляється, що окремі народи проживають у різних державах, за винятком переважно країн Західної Європи і Латинської Америки. Етнічні проблеми постійно впливають на політичну та соціальну ситуацію в багатьох країнах світу. Загострені національні відносини часто призводять до збройних конфліктів, наприклад у Боснії і Герцеговині, Північній Ірландії, Палестині, країні Басків в Іспанії, Таджикистані, Нагірному Карабасі тощо. Ще страшніше, коли до національних додаються і релігійні конфлікти, які переростають у збройні, ведеться боротьба за національну незалежність, автономію, права релігійних меншин тощо.

Основна умова виникнення етносу — спільність території і мови, які виступають потім його ознакою.

Населення світу поділяється за національною та мовною ознакою. Основні мови об'єднуються у мовні групи та у мовні сім'ї (найбільші: індоєвропейська, китайсько-тибетська, семіто-хамітська). Близькість мови не завжди означає близькість генетичного походження народів чи їхньої раси.

За національним складом населення всі країни світу поділяються на однонаціональні і багатонаціональні, а політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Загострені національні відносини призводять до збройних конфліктів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Поясніть поняття «раса», «етнос», «нація», «мовна сім'я».
  • 2. Назвіть найпоширеніші мовні сім'ї. До якої з них належить українська мова?
  • 3. За допомогою мал. 170 назвіть мови, найближчі до української. В яких країнах ними розмовляють?
  • 4. Що таке «однонаціональні» і «багатонаціональні» країни? Назвіть їх приклади та покажіть їх на карті.
  • 5. Як Ви розумієте вислів «толерантне ставлення до представників інших рас»? Поясніть, чому толерантність стає дедалі важливішою.