Географія. 8 клас. Масляк

Географія. 8 клас. Масляк

Підручник з географії «Україна у світі: природа, населення» для тих, хто навчається у 8 класі, продовжує лінію новостворених підручників за оновленою програмою МОН України. У підручнику доступно та цікаво представлено особливості природних умов і ресурсів нашої країни, які є передумовою розвитку економіки та фундаментом життєдіяльності її населення. Характеристику населення України представлено на тлі населення світу, основних тенденцій щодо його природного та механічного руху.

Методичний апарат підручника розраховано на активну взаємодію з учнем, на залучення знань, умінь та навичок, які він уже має, для здобуття нового рівня розумової діяльності, географічної культури та обізнаності.

Підручник яскраво ілюстровано. У ньому вміщено достатню кількість сучасних статистичних та довідкових даних, зокрема і з посиланнями як на вітчизняні, так і на закордонні електронні джерела інформації. Підручник стане у нагоді не тільки учням 8-х класів, а й усім, хто цікавиться природою та населенням нашої країни.

Вступ

§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження

Розділ I. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах

§ 4. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах

§ 5. Класифікація карт. Навчальні, електронні карти та атласи. Картографічні інтернет-джерела

§ 6. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи

Тема 2. Топографічні карти

§ 7. Читання та практичне використання топографічних карт

§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту

Розділ II. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. Політична карта світу. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні

§ 10. Географічне положення України

§ 11. Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи

Тема 2. Формування території України

§ 12. Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 13. Міжнародна система відліку часу

§ 14. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні

Розділ III. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 15. Форми земної поверхні. Карта «Фізична поверхня»

§ 16. Геологічна історія Землі

§ 17. Основні тектонічні структури. Зв’язок рельєфу з тектонічними структурами

§ 18. Геологічна будова України. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини

§ 19. Формування рельєфу. Рельєфотвірні чинники і процеси. Рельєф і діяльність людини

§ 20. Корисні копалини України, їх класифікація та закономірності поширення. Паливні корисні копалини

§ 21. Рудні та нерудні корисні копалини. Мінеральні води та грязі

§ 22. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 23. Кліматотвірні чинники

§ 24. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показники та їх розподіл в Україні

§ 25. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта

§ 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища

§ 27. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами

§ 28. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 29. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини

§ 30. Основні річкові басейни та системи України

§ 31. Вплив рельєфу на річки. Падіння, похил річки. Річковий стік. Живлення і режим річок

§ 32. Характеристика Озер України

§ 33. Болота. Водосховища та канали

§ 34. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 35. Умови ґрунтоутворення. Закономірності поширення ґрунтів

§ 36. Ґрунтові ресурси України. Раціональне використання та охорона ґрунтових ресурсів

Тема 5. Рослинність

§ 37. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання

§ 38. Червона та Зелена книги України. Охорона і відтворення рослинних ресурсів

Тема 6. Тваринний світ України

§ 39. Різноманітність тваринного світу. Вплив людини на тваринний світ України

§ 40. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони

Тема 7. Ландшафти України

§ 41. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів

§ 42. Антропогенні ландшафти

§ 43. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність

§ 44. Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів

§ 45. Природні зони України: лісостеп

§ 46. Природні зони України: степова зона

§ 47. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

§ 48. Гірські ландшафти Українських Карпат

§ 49. Гірські ландшафти Кримських гір

§ 50. Чорне та Азовське моря

Тема 8. Природокористування

§ 51. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості

§ 52. Використання природно-ресурсного потенціалу України

§ 53. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси і статево-віковий склад населення України та світу

§ 54. Кількість населення у світі та Україні. Природний рух, міграції, міграційна політика

§ 55. Статево-віковий склад і тривалість життя

§ 56. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

§ 57. Механічний рух населення: основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні

§ 58. Українська діаспора

Тема 2. Розселення населення

§ 59. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні

§ 60. Міські та сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське та сільське населення

§ 61. Урбанізація. Міські агломерації

§ 62. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 63. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні і багатонаціональні країни

§ 64. Національний склад населення України

§ 65. Національні меншини та етнічні групи

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 66. Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні

Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні

§ 67. Трудові ресурси. Економічно активне населення

§ 68. Зайнятість населення