Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Глобальні стратегії розвитку

§ 95. Сталий розвиток, стратегія гуманізації суспільства. Середовище існування людини та його якість

1. Поясніть визначення понять «техногенна катастрофа», «екологічна криза». 2. Назвіть найбільш відомі у світі техногенні катастрофи та їхні причини.

1. СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ГУМАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА. Сталий (збалансований) розвиток — розвиток людства, який передбачає ощадливе, екологічно безпечне використання ресурсів із метою забезпечення ними й наступних поколінь. Це відповідальне життя людства у XXI ст. з думкою про майбутнє, про те, яку землю воно залишить нащадкам.

Стратегія сталого, збалансованого розвитку — це прогрес на основі усвідомлення світу як єдиної, цілісної системи. Зміна хоча б одного компонента в ній неминуче призводить до зміни всіх інших компонентів і системи загалом.

СЛОВНИК

Сталий розвиток — організаційний принцип для досягнення цілей людського розвитку, що одночасно підтримує здатність природних систем забезпечувати природні ресурси та екосистемні послуги, від яких залежать економіка та суспільство.

Sustainable development is the organizing principle for meeting human development goals while at the same time sustaining the ability of natural systems to provide the natural resources and ecosystem services upon which the economy and society depend.

Мал. 1. Антропогенний вплив на екосистему.

Велике значення в розвитку людства на етапі інформаційного суспільства має глобальна стратегія гуманізації суспільства, яка загалом полягає в розвитку людства та його модернізації. Її сутність полягає у справедливому, рівному доступі всіх людей до наявних ресурсів, створенні рівних умов для задоволення потреб і самореалізації особистості. На жаль, в Україні, як і в багатьох інших державах, існують значні проблеми на шляху сталого розвитку та гуманізації суспільства.

З'ясуйте, які проблеми на шляху до сталого розвитку існують в Україні. Назвіть країни світу, які мають такі самі або інші проблеми.

2. ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕМА. Глобальна екосистема — це безперервна оболонка Землі, заселена живими організмами. Межі глобальної екосистеми все більше визначають не природні, а соціально-економічні чинники. Людина, здійснюючи господарську діяльність, проникає все далі в космос і все глибше в надра Землі, розширюючи межі глобальної екосистеми.

У зв’язку із цим можна говорити про виникнення глобальної соціоекосистеми — планетарної системи «суспільство—природа», що охоплює всю біосферу Землі з її населенням, господарськими об’єктами та результатами антропогенної діяльності (мал. 1).

Наведіть приклади та поясніть причини негативного впливу людини на екосистему.

Мал. 2. Класифікація техногенного впливу.

СЛОВНИК

Техногенний вплив — вплив, викликаний діяльністю людини безпосередньо або як результат інтервенцій (використання техніки, технологій) у природне середовище.

Technogenic influence — an effect caused by human activity directly or as a result of interventions (the use of technology) in the natural environment.

Техногенний вплив на географічну оболонку Землі — це вплив технологій промислового і сільськогосподарського виробництва, транспорту й комунікацій, об’єктів військового призначення, які можуть викликати порушення природного стану навколишнього середовища та нормальної життєдіяльності населення (мал. 2).

За даними мал. 2 класифікуйте техногенну аварію на Чорнобильській АЕС.

Основними чинниками техногенного впливу, що становлять небезпеку для людини і природної сфери, можуть бути механічні, електромагнітні, теплові, аерогідродинамічні, психофізичні, інформаційні та інші залежно від їхньої сили та інтенсивності впливу.

3. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА. ОСНОВНІ ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ. Екологічна криза — це ситуація занепаду й деградації, яка виникла в окремих регіонах та екологічних системах Землі (біогеоценозах) унаслідок порушення рівноваги під дією антропогенних чинників.

Забруднення навколишнього середовища внаслідок дій людини відбувається в різних формах: контамінація (насичення середовища інертними матеріалами), інтоксикація (насичення хімічно активними субстанціями), радіаційне забруднення (радіонуклідами), електромагнітна деструкція (порушення природних структур). Ці форми діють комплексно й спричиняють загрозливі порушення в природних процесах аж до можливої повної деградації біосфери та загибелі цивілізації (мал. 3).

Мал. 3. Види забруднення природного середовища.

Структура основних видів забруднення постійно змінюється. Найбільшу небезпеку становлять парникові викиди промислових підприємств в атмосферу, що спричиняють глобальне потепління, а також електромагнітна деструкція через неконтрольоване зростання кількості різноманітних бездротових передавальних пристроїв. До глобального забруднення можна віднести й засмічення навколоземного космічного простору залишками космічних апаратів.

Відомий американський астроном Джонатан Макдауелл (Гарвардський університет) повідомляє, що на початок липня 2018 р. на орбіті Землі накопичилося 7200 т космічного сміття. Близько 3200 т залишилися від запуску і руйнування американських ракет та зондів, 1700 т — від Росії та СРСР, ще 900 і 450 т відповідно від Європи та Китаю. Решта припадає на всі інші країни.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріал «Всесвіт: як прибрати космічне сміття» та «На орбіту запустили супутник для прибирання сміття».

Як ви вважаєте, чи має Україна перспективи щодо участі в міжнародних місіях очищення земної орбіти від сміття?

Деякі небезпечні екологічні тенденції мають субглобальний масштаб: забруднення Світового океану нафтовою плівкою, що порушує енерго- і масообмін між гідросферою та атмосферою; зменшення озонового шару, який захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання Сонця; деградація й вирубування лісів, головної «фабрики» кисню. В окремих районах екологічна криза набула рівня катастрофи (Приаралля, зона Чорнобильської АЕС і Фукусіми, Амазонія, опустелювання в районі межі Сахари й саван, індустріальні агломерації Китаю, Індії, райони інтенсивного видобутку корисних копалин відкритим способом).

Знайдіть зазначені місця на карті атласу. На території яких країн вони припадають?

4. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ. Середовище існування людини — це комплекс природних, природно-антропогенних і соціально-економічних чинників. Усі вони впливають на життя й господарську діяльність людини і в географічному сенсі поділяються на глобальні, регіональні та локальні. Середовище існування людини можна розглядати як сукупність природної та антропогенної складових заселених місць (інфраструктури, житлового, соціально-психологічного і соціально-економічного середовища тощо).

Якість середовища життя людини оцінюється за багатьма параметрами, які характеризують рівень його комфортності. Оцінка якості довкілля залежить від рівня шкідливого для людей забруднення, від реакції на властивості довкілля різних груп людей (дітей і дорослих, здорових і хворих, чоловіків та жінок).

Коста-Рика, невелика держава в Центральній Америці, завдяки гуманізації суспільства і втіленню в життя стратегії сталого, збалансованого розвитку перетворилася на державу з високою якістю середовища для життя й господарської діяльності людини. У минулому бідна країна стала «країною щастя», адже щасливим відчуває себе майже все місцеве населення.

ВИСНОВКИ

  • Збалансований розвиток передбачає ощадливе використання ресурсів із метою забезпечення ними наступних поколінь.
  • Безперервна оболонка Землі — глобальна екосистема, заселена різноманітними живими організмами, включаючи людину з її господарською діяльністю.
  • Екологічна криза — це ситуація занепаду й деградації довкілля внаслідок господарської діяльності людини.
  • Середовище існування людини — це комплекс природних, природно-антропогенних і соціально-економічних чинників, що впливають на життя й господарську діяльність людини.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на конкретних прикладах, що зміна одного компонента глобальної екосистеми змінює всі інші.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність упровадження стратегії сталого, збалансованого розвитку людства.
  • 3. Порівняйте рівень гуманізації суспільства в різних країнах світу.
  • 4. За додатковими джерелами проаналізуйте причини деградації довкілля в найбільших агломераціях Індії.