Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Тема 5. Особливості політичної організації України

§ 88. Україна як унітарна демократична держава. Політична організація території, місцеве самоврядування і територіальні органи державної влади

1. Пригадайте типологію країн за державним устроєм. 2. Поясніть, чим відрізняються європейські монархії від республік.

1. УКРАЇНА ЯК УНІТАРНА ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА. Україна за формою адміністративно-територіального устрою складається з адміністративно-територіальних одиниць (областей), які підпорядковані центральним органам влади в Києві. Наша держава має єдину Конституцію та ієрархічну систему державної влади. Місцеві органи влади не наділені законодавчими функціями і є лише виконавчими. Існування Автономної Республіки Крим (АРК), нині тимчасово окупованої Росією, не змінює унітарного характеру України. Унітарні країни з існуючими в них автономними утвореннями не є унікальним явищем. Наприклад, унітарна Італія має їх декілька.

Мал. 1. Герб України в «сім'ї» тризубів світу: а) Герб Володимира Великого, Русь-Україна, X ст.; б) монета данського конунга (правителя), X ст.; в) французька геральдична лілія, початок XIII ст.; г) Гедимінові стовпи князівства Литовського, XIV ст.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Ознайомтеся з розділом X Конституції України.

Унітарних держав у світі більше, ніж федеративних. їх вважають найбільш ефективними за своїм адміністративно-територіальним устроєм. Зазвичай це невеликі або середні за розмірами території, переважно однонаціональні держави. Саме до таких належить і Україна (мал. 1).

  • 1) Поясніть, чому практично однонаціональна Німеччина не є унітарною державою.
  • 2) Що є спільного на зображеннях (мал. 1)? Поясніть, чому на європейських гербах схожі зображення.

Демократичність української держави полягає в тому, що всі органи влади обирає народ, призначає парламент або президент. Демократична форма правління визначається особливостями державного ладу України, який є республіканським. У світі існують понад 140 держав із республіканською формою правління. В Україні, як і в інших демократичних країнах, законодавча влада належить парламенту, виконавча — уряду. Розрізняють парламентські та президентські республіки. Україна належить до змішаних республік — парламентсько-президентських. Роль президента в Україні менша, ніж, наприклад, у США, де він очолює ще й уряд, але більша, ніж, наприклад, в Італії або Німеччині, де головна роль належить прем’єр-міністру (канцлеру).

Після часів Русі-України (остання назва згадується в руських літописах XII ст.) Україна не існувала як незалежна держава. Її землі входили до складу сусідніх держав.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріал «Чому Пересопницьке Євангеліє таке цінне для українців?» (nbuv.gov.ua/node/2779).

2. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ, РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Територія держави — це визначена на основі норм міжнародного права частина земної поверхні (суходіл, внутрішні акваторії та територіальні води — до 12 морських миль, а також повітряний простір над ними), на яку поширюється її виключний суверенітет. До державної території прирівнюються території посольств, військові, морські, річкові, повітряні й космічні кораблі під прапором або знаком держави, кабелі та трубопроводи, прокладені у відкритому морі, що з’єднують території держав, технічні споруди на континентальному шельфі або в надрах відкритого моря, навіть якщо вони розташовані на дні виключних морських зон.

За додатковими джерелами поясніть, що таке анексія, окупація, цесія, ад'юдикація. Наведіть приклади для кожного поняття.

Виокремлення території держави з розміщеним на ній населенням і господарством потребує безперервного управління її життєдіяльністю на різних ієрархічних рівнях. Тому однією з ознак держави є система управління суспільним життям території. Ця система завжди має не лише галузеву, але й територіальну складову.

Пригадайте адміністративно-територіальні одиниці, із яких складаються різні держави.

Громадянське суспільство не може ефективно функціонувати без державної влади, одним із завдань якої є впорядкування й регулювання суспільних процесів. Громадянське суспільство, як показує світовий досвід, не має механізмів саморегулювання.

Мал. 2. Структура бюджетної системи України.

В Україні органи місцевого самоврядування, територіальні громади міста, селища, села мають право самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах існуючих у державі законів.

Територіальна громада — це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр (мал. 2).

За допомогою мал. 2 поясніть структуру бюджетної системи України.

Місцеве самоврядування вирішує місцеві проблеми на основі використання комунальної або муніципальної власності. Виконавчу владу в адміністративних областях і районах здійснюють місцеві державні адміністрації. Останні підзвітні й підконтрольні обласним і районним радам у частині повноважень, які ті їм делегували. Місцеві державні адміністрації підзвітні й підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Керівників державних адміністрацій усіх рівнів призначає Президент України.

Окремі політичні партії агітують за перетворення України на парламентську державу, організовану за принципом ефективної в управлінні Німеччини. Президент за таких умов буде виконувати лише представницькі функції та формально розпускати парламент за певних, визначених Конституцією умов.

ВИСНОВКИ

  • Україна є республікою. Це унітарна демократична держава.
  • Демократичність ладу в Україні визначається тим, що всі органи державної влади або безпосередньо обираються народом, або призначаються обраними народом парламентом чи президентом.
  • Територія держави становить необхідну і достатню матеріальну операційну базу для її виникнення та існування.
  • Громадянське суспільство не може існувати без державної влади.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що Україна має достатню територію для свого існування й розвитку.
  • 2. Обґрунтуйте причини переважання у світі республік над монархіями.
  • 3. За додатковими джерелами порівняйте місцеве самоврядування в Україні та США.
  • 4. Проаналізуйте причини повільного створення в Україні територіальних громад.