Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4. Культура України

§ 86. Основні риси географії культури України. Регіональні особливості культури в Україні

1. Пригадайте відомі вам культурні заходи, які стали традиційними для вашої області. 2. Поясніть, чому регіональні особливості культури існують майже в кожній країні світу.

1. ОСНОВНІ РИСИ ГЕОГРАФІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Основні риси географії культури України можна окреслити залежно від основних періодів її розвитку й того, якої з концепцій (теорій) її витоків дотримуватися. Існує й кілька теорій етногенезу українців (мал. 1, 2).

Шукайте додаткову інформацію на сайті: dolesko.com/ — центр української культури та мистецтва (Київ): kobza.com.ua/ — сайт українців у Росії, lucorg.com/news.php — Ліга українців у Канаді. Дивіться на каналі Youtube відеоматеріали «Змієві вали», «Книга. Пересопницьке Євангеліє».

Пересопницьке Євангеліє — один із символів української нації, визначна рукописна пам'ятка мистецтва XVI ст. і староукраїнської мови, збережена до наших днів. Переклали Євангеліє в 1556—1561 рр. на замовлення княгині Анастасії Заславської син протопопа Михайло Василієвич та архімандрит Пересопницького монастиря Григорій. Пересопницьке Євангеліє поєднуює в собі народнорозмовні й книжні елементи та є унікальним матеріалом для вивчення історії української мови.

У п’ятий період розвитку української культури, а саме в другій половині XIX ст. почалося активне формування західної української діаспори, спричинене переселенням українців за межі історичної батьківщини. Спочатку вони прямували до Західної Європи, а потім до Канади, Австралії, Аргентини та інших країн світу. Ще раніше українці переселялися до Російської імперії в райони з родючими землями, утворивши східну українську діаспору. Так українська культура поширювалася на територію не тільки Російської імперії, а й практично кожного континента.

Мал. 1. Теорія етногенезу українців.

Мал. 2. Основні періоди розвитку української культури.

Назвіть причини розселення українців із їх історичної батьківщини. Пригадайте, що ви знаєте про Зелений та Малиновий Клин, Східну Слобожанщину.

Більше про українську діаспору читайте в книзі: Кредитно-модульний курс географії культури / Автор-упорядник С. Л. Капіруліна. Кам'янець- Подільський: Аксіома, 2010.

За картою «Українці за кордоном» назвіть основні центри української культури у світі. За додатковими джерелами знайдіть про них інформацію.

2. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ. Українська культура, як і культура будь- якого іншого народу, — це сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених ним протягом усієї історії його існування. На основі української національної (народної) культури поступово сформувалися література, мистецтво, освіта і наука.

На своєрідність та унікальність української культури, як і культури будь-якого іншого народу, впливали географічні умови, історичні події, взаємодія з іншими етнокультурами. Безперечно, найбільш важливим чинником розвитку культури стало прийняття в X ст. християнства. Значний вплив на розвиток культури українського народу справила його русифікація протягом тривалого часу. Отже, у межах країни існують регіональні особливості культури залежно від того, із якими народами та країнами впродовж віків вони межували, взаємозбагачувалися, інтегрувалися, адже формування будь-якої культури ніколи не відбувається ізольовано.

Мал. 3. Український національний костюм (за матеріалами rukotvory.com.ua/): а) Лівобережне Полісся; б) Західне Полісся; в) Середня Наддніпрянщина; г) Східне Поділля.

Основним поняттям в аналізі регіональної культури виступає «культурний регіон». Регіональні особливості української культури отримали безліч проявів — від особливостей національної кухні до традиційного костюму й ремесел, від пісень до особливостей національних свят. Перші етнокультурні регіони виділяються в межах території сучасної України й названі в давньоукраїнських літописах ще в XI ст.: Рустія, Київщина і Галицькі землі, Надбужжя і Холмщина, Підляшшя і Підкарпатська Русь, Надросся, Перемишлянські та Переяславські землі. У XII—XIII ст. в історичних документах з’являються згадки про такі знайомі сьогодні назви, як Покуття, Поділля, Полісся, Волинь, Чернігівщина. Після XIV ст. починають називати Буковину, Любарці, Бессарабію, Запорожжя, Північне Причорномор’я, Берестейщину. Ще пізніше, у XVI ст., з’являються назви Гетьманщина, Слобожанщина, Донщина, Задунайська Січ, Таврія, Кубанщина (мал. 3).

До території якого з етнокультурних регіонів належить ваш регіон? Доберіть інформацію про культурні особливості цього регіону, скориставшись сайтом: https://www.facebook.com/krovets/.

Один із найбільш відомих українських національних музичних інструментів — кобза (бандура). Кобзарі (бандуристи), які грали на ньому й співали думи та пісні про неспокійне життя, героїчну боротьбу за незалежність українського народу, навіть отримали назву «народних агітаторів». На одній із фресок Софійського собору зображено, мабуть, найдавнішого бандуриста (початок XI ст.). Протягом століть кобзарі брали активну участь у політичному житті, поширювали славу про волелюбний український народ, його вірних синів, закликаючи до визвольної національної боротьби.

ВИСНОВКИ

  • Періоди розвитку української нації та концепції етногенезу українців вплинули на формування географії культури України.
  • Українська культура як сукупність матеріальних та духовних цінностей створювалася українським народом протягом усієї історії свого існування.
  • Українська національна (народна) культура є підґрунтям до формування національної літератури, мистецтва, освіти і науки.
  • Основним поняттям регіональної культури є «культурний регіон». Перші етнокультурні регіони виділяються в межах території сучасної України ще в XI ст., про що свідчать тексти давніх літописів.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Обґрунтуйте значення Пересопницького Євангелія як пам'ятки української мови.
  • 2. Доведіть на прикладі свого регіону, що культура етнокультурних регіонів має певні місцеві особливості.
  • 3. Порівняйте особливості культури і традицій України та сусідніх держав.
  • 4. Складіть опис особливостей народної культури українців на прикладі вашого регіону.
  • 5. Проаналізуйте вплив української діаспори на розвиток географії культури України.