Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 8. Класифікація картографічних творів. Математична основа карт

1. Пригадайте картографічні твори, якими ви вже користувалися під час вивчення попередніх курсів географії. 2. Назвіть види масштабу, поясніть способи їх використання.

1. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ. За більше ніж два тисячоліття розвитку картографії було створено безліч карт та інших картографічних творів. Для більш зручного користування карти розподіляють на певні групи (класи) за спільними ознаками (класифікують) (мал. 1).

Мал. 1. Загальні ознаки класифікації карт.

За тематикою (змістом) географічні карти поділяють на загальногеографічні й тематичні. Загальногеографічні карти — докладні карти місцевості, на яких зображені її основні елементи. До основних елементів місцевості належать фізико-географічні (гідрографія, рослинний покрив, рельєф) і соціально-економічні (населені пункти, дороги, кордони). Зміст загальногеографічної карти переважно залежить від її масштабу. Виділяють уже відомі вам топографічні карти, які друкуються в масштабах від 1:10000 до 1:1000000 включно. Карти масштабу більше ніж 1: 5000 називаються топографічними планами.

Мал. 2. Тематичні карти.

Мал. 3. Карти технічного призначення.

Тематичні карти, зміст яких визначається й відображається конкретною темою, поділяють на карти природних (фізико-географічні) і суспільних (соціально-економічні) явищ (мал. 2).

В окрему групу виділяють спеціальні карти, призначені для вирішення певного кола завдань або розраховані на бажання користувачів. Найчастіше це карти технічного призначення (мал. 3).

Державними спеціальними картами є: навігаційні (авіаційні, космічні, морські, річкові тощо); кадастрові (земельного, водного, лісового, містобудівного кадастру тощо); технічні (підземних комунікацій, інженерно-будівельні тощо); проектні (у складі проектної документації).

За зображеною на картах територією виділяють: карти світу (усієї поверхні Землі), карти півкуль, суходолу (окремих материків або їх груп), карти Світового океану (океанів, морів, заток і проток).

Класифікація карт за тематикою й зображеною територією тісно пов’язана з класифікацією їх за масштабом, оскільки він впливає на зміст й особливості використання карт. Серед загальногеографічних карт цьому поділу відповідають топографічні, оглядово-топографічні та оглядові карти (мал. 4).

Мал. 4. Класифікація карт за масштабом.

Складіть класифікацію карт шкільного географічного атласу відповідно до мал. 4.

Призначення карт — ще одна їх класифікаційна ознака, що впливає на масштаб, деталізованість змісту та особливості оформлення. Основні групи географічних карт за призначенням: науково-довідкові, навчальні, морські навігаційні, лоцманські, аеронавігаційні, кадастрові, оперативні, проектні, пропагандистські, туристичні, карти доріг.

Цифрові, електронні, анімаційні, віртуальні, комп’ютерні карти, створені за допомогою новітньої техніки, отримують за допомогою автоматизованого картографування на папері, пластику, фотоплівці та інших матеріалах.

Поясніть призначення кожної з перелічених вище карт.

Мал. 5. Види масштабу.

Мал. 6. а) Узагальнення елементів змісту при зміні масштабу (на прикладі зображення населеного пункту); б) проекційні поверхні карти; в) спотворення площ материків (співвідношення площ Гренландії та Африки); г) порівняння змін розмірів територій у різних проекціях (Африка).

Розглянуті класифікаційні ознаки на практиці, як правило, використовують одночасно. Спочатку враховують територіальні ознаки, потім зміст і призначення.

2. СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ. Математична основа картографічних творів обумовлює правила створення плоского або іншого за формою картографічного зображення Землі й будь-яких інших об’єктів Сонячної системи та позаземного простору.

Складовими частинами математичної основи карти є геодезична основа, масштаб, картографічна проекція, компонування. Елементами геодезичної основи є форма й розміри земного еліпсоїда, опорна геодезична мережа, система координат. Положення точок (пунктів) ГДМУ визначається у двох системах координат: загальноземній і референцній.

За загальноземну систему координат береться геодезична референцна система 1980 р. (GRS 1980) із параметрами референц-еліпсоїда: велика піввісь еліпсоїда а = 6 378 137 м; стиснення еліпсоїда f = 1:298,257. За певних умов еліпсоїд замінюють кулею з радіусом 6371,1 км.

Положення координат точок на математичній поверхні Землі визначають у системі географічних координат за допомогою кілометрової сітки. Для обмежених за площею територій земної поверхні, зображення яких на карті практично не має спотворень, застосовують систему плоских прямокутних координат.

Масштаб через перехід від сферичної поверхні планети до плоского зображення на географічних картах змінюється від місця до місця в різних напрямках. Існує кілька способів позначення масштабу. Розрізняють числовий, іменований та лінійний масштаби (мал. 5).

Поясніть види масштабу за допомогою мал. 5.

Картографічна проекція визначається особливостями картографічної сітки. Паралелі й меридіани сітки можуть бути прямолінійними або криволінійними, перетинатися під різними кутами. Під час розробки проекції враховують форму об’єкта й розмір території, що буде картографуватися.

Для всіх картографічних проекцій, а також створених із їх використанням карт характерні спотворення довжин, площ, кутів та форм об’єктів. Існування цих спотворень свідчить про те, що масштаб карти є величиною змінною (мал. 6).

Проаналізуйте дані мал. 6 в, г та зробіть висновки.

ВИСНОВКИ

  • Географічні карти класифікують за різними підходами та ознаками, але на практиці, як правило, усі вони використовуються одночасно, ураховуючи територіальні ознаки, зміст і призначення.
  • Усі карти мають складну математичну основу, частинами якої є геодезична основа, масштаб, картографічна проекція, компонування.
  • Усі картографічні проекції та створені з їх використанням карти мають спотворення довжин, площ, кутів і форм об'єктів. Ці спотворення свідчать про те, що масштаб карти є величиною змінною.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Порівняйте карти географічного атласу та зображення Землі на глобусі й доведіть наявність на них спотворень.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність використання картографічних проекцій для створення географічних карт.
  • 3. Порівняйте карти географічного та історичного атласів. Чи відрізняються вони за загальною картографічною класифікацією?
  • 4. Проаналізуйте причини спотворень на географічних картах.