Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 76. Етнічний склад населення України. Етнографічне районування. Соціальна структура населення

1. Пригадайте назви та географічне положення історичних земель України. 2. Назвіть автохтонні народи та національні меншини України.

1. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. Відповідно до документів ООН і ЮНЕСКО, національна держава — це держава, де титульний народ (етнос) становить 67% населення. Інші етнічні спільноти — це національні меншини, які з певних обставин відірвані від свого основного етносу та його державності. Зазначимо ще раз, що всі висновки про кількість та якісний склад населення будь-якої держави можна робити лише на основі загальнодержавного перепису населення як найбільш надійного джерела інформації. За переписом населення 2001 р. в Україні, крім 77,8% українців, було нараховано представників 15 етнічних спільнот. Це росіяни — 17,3%, білоруси — 0,6%, молдавани — 0,5%, болгари — 0,4%, угорці, румуни і поляки — по 0,3%. Решту нечисленних етнічних народів в Україні (0,1—0,2%) становлять євреї, вірмени, греки, татари, роми, азербайджанці, німці, гагаузи, які проживають переважно компактно. Наприклад, євреї зосереджені в найбільших містах — Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, угорці й румуни — у Закарпатті, греки — у Донецькій, гагаузи — в Одеській областях.

Мал. 1. Етнографічне районування Карпат і Закарпаття.

Україні завжди були властиві риси міжетнічної толерантності. Держава забезпечує розвиток освіти й культури всіх етнічних груп і готує вчителів для закладів загальної середньої освіти не тільки з державною, але й російською, угорською, польською, румунською, словацькою, болгарською й іншими мовами навчання.

У підсумках перепису населення України 1926 р. у складі СРСР є цікаве уточнення: «Перепис цілком ствердив те, про що знали всі, хто вивчав національний склад населення України... На найчисленнішу національність — українців — припадає дуже високий відсоток — 80,1 %, причому на території республіки українці посідають компактною масою».

У 2017 р. в Україні було створено Експертну раду Міністерства культури з питань етнополітики, головним завданням якої є аналіз суспільних процесів і розробка пропозицій щодо уникнення міжетнічних конфліктів та налагодження взаєморозуміння між етнічними спільнотами в нашій державі. У ставленні до етнічних груп Україна є однією з найбільш демократичних країн світу.

Більше про етнічний склад населення України газеті «Урядовий кур'єр» читайте в статті доктора історичних наук В. Борисенка «Скільки народів живе в Україні» (портал Рідна країна: ridna.ua).

Мал. 2. Історико-географічні регіони України.

2. ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ. Етнографічне районування України розпочалося ще наприкінці XVIII ст. Проте більш ніж за 200 років існування української етнології як науки вчені так і не дійшли єдиної думки з приводу етнографічного районування країни: неоднаково виділяються межі етнографічних регіонів, які називаються також по- різному. Відрізняються і принципи побудови етнографічних карт. Також вчені не визначилися остаточно і в тому, що брати за основу районування: мовні діалекти, традиційний одяг, особливості будівництва й ведення господарства, географію або політику.

Поняття «етнічна група» та «етнографічна група» не можна ототожнювати. Етнічними групами, як уже було сказано, в Україні є росіяни, поляки, євреї, румуни тощо, а етнографічними — лемки, поліщуки, гуцули, бойки тощо (мал. 1, 2).

За допомогою мал. 1, 2 та карти атласу «Історико-географічні регіони України» назвіть етнографічні групи українців, які проживають у межах сучасної Галичини.

Назви окремих історичних земель поширення українського етносу зустрічаються в давніх джерелах. Наприклад, Полісся вперше згадується в Галицько-Волинскому літописі 1275 р., Поділля — у документах XIV ст., а Галичина в період 1084—1199 рр. навіть мала власну державність (Галицьке князівство).

 • 1) Більше інформації про етнографічне районування шукайте на сайті «Україна споконвічна»: etnoua.info/.
 • 2) Перегляньте відеоматеріали Музею під відкритим небом Пирогово: pirogovo.org.ua/.

За допомогою географічних карт атласу назвіть етнографічні регіони України.

Найкраще ознайомитися з етнографічним районуванням України ви зможете, лише відвідавши численні музеї, які створено майже в кожному регіоні України.

3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. Соціальна структура населення — система різноманітних (класових, професійних, майнових) видів спільнот і зв’язків між ними. Якісні зміни в соціальній структурі населення відбуваються за рахунок змін у професійній структурі населення у співвідношенні між зайнятими фізичною та розумовою працею (мал. 3).

Мал. 3. Соціальний склад населення України.

Територіальні відмінності в соціальному складі населення виражено переважно співвідношенням кількості робітників, службовців і селян у певних регіонах, що залежить від їх господарської спеціалізації. Загалом зайнятих осіб поділяють на дві групи: ті, хто потребує витрат фізичної, і ті, що потребують витрат розумової праці.

ВИСНОВКИ

 • Відповідно до перепису населення 2001 р. в Україні, крім 77,8% українців, було нараховано представників 15 етнічних спільнот.
 • На сьогодні вчені не створили єдиного підходу до етнографічного районування України.
 • Поняття «етнічна група» та «етнографічна група» не можна ототожнювати.
 • Якісні зміни в соціальній структурі населення відбуваються за рахунок змін у його професійній структурі, співвідношенні між зайнятими фізичною і розумовою працею.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що Україна належить до однонаціональних держав Європи.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність проведення подальших досліджень етнографічного районування України.
 • 3. Складіть прогноз якісних змін у соціальній структурі населення України в майбутньому.
 • 4. Проаналізуйте соціальну структуру населення вашого населеного пункту.

Практичні роботи

 • 42. Створення картосхем (способом картограм) народжуваності і смертності населення України за регіональними даними Державної служби статистики України та їх аналіз.
 • 43. Створення картосхеми просторової моделі Київської агломерації.

Дослідження

 • 1. Сучасна географія трудової еміграції з України.
 • 2. Соціальні проблеми монофункціональних міст.
 • 3. Чому зникають села з карти України?
 • 4. Розселення кримських татар, кримчаків, караїмів, гагаузів в Україні.
 • 5. Встановлення зв’язку між рівнем забруднення навколишнього середовища та рівнем захворюваності населення на прикладі населених пунктів різного розміру (село, селище, мале місто, середнє місто, місто-мільйонер).
 • 6. Обчислення індексу розвитку людського потенціалу для обраної країни, регіону, свого населеного пункту.