Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Тема 2. Населення України

§ 73. Кількість населення України. Відтворення населення

1. Пригадайте чинники, які впливають на збільшення та зменшення кількості населення в будь-якій державі. 2. Назвіть природні чинники народжуваності та смертності.

1. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Кількість населення України, як і будь-якої іншої країни, визначається за результатами перепису, який ООН радить проводити один раз на десять років. Останній перепис населення в Україні відбувся у грудні 2001 р. Основними категоріями статистики населення в період між переписами є демографічні події — факти народження і смерті, укладання або розірвання шлюбу, які в сукупності складають демографічний процес.

Дайте визначення понять «народжуваність», «смертність», «природний приріст». Назвіть чинники, від яких залежать ці показники.

Кількість українців, які живуть у межах країни, стабільно зменшується. Натомість зростає кількість осіб українського походження, які виїхали на тимчасове (навчання, робота) або постійне проживання до інших країн.

Показник народжуваності в країні також стабільно зменшується. Якщо в 1990 р. він становив 12,6%о, то у 2017 р. — 10,3%о (189-те місце у світі), показник смертності відповідно 12,1 та 14,4 %о (5-те місце у світі після Лесото, Литви, Болгарії, Латвії), а природний приріст відповідно 0,5 та - 0,41% (220-те місце у світі). Україна посідає 60-те місце у світі за рівнем смертності немовлят, 8,12%о на 1000 народжень (хлопчиків — 9,03%о, дівчаток — 7,16%о).

Найвищий рівень народжуваності мають західні області України — Рівненська, Закарпатська і Волинська, а найнижчий — східні та північно-східні — Чернігівська, Луганська, Сумська, Донецька. Коефіцієнт фертильності (як і кількість абортів) стабільно знижується. У 2017 р. він становив 1,54 дитини на одну жінку (191-ше місце у світі). Проте позашлюбна народжуваність зросла від 1990 р. майже у 2 рази (до понад 20%, мал. 1, 2).

Мал. 1. Динаміка кількості населення України.

Опрацюйте дані мал. 1, 2 та зробіть висновки.

2. ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. Процес відтворення населення визначається народжуваністю і смертністю. Просте відтворення населення зберігається за умови, коли 100 жінок народжують 205 дітей. Однак рівень медичного забезпечення, дитяча смертність, кількість дітей, які доживають до 20 років, і рівень смертності змінюють цю цифру для різних країн. Наприклад, для Росії це 212, для Японії — 208 дітей на 100 жінок.

Сьогодні різні природні, соціальні, економічні чинники народжуваності, смертності та відтворення населення характерні для розвинених і багатьох слаборозвинених країн. Впливають вони і на відтворення населення в Україні.

Населення країни розміщене нерівномірно під впливом природних, соціальних, але в наш час переважно економічних чинників. Більша кількість населення сконцентрована в обласних, великих промислових центрах сходу України, Придніпров’ї, приморських містах західної частини Північного Причорномор’я, столиці країни та навколо неї, де склалася моноцентрична міська агломерація.

Поясніть, чому саме в цих регіонах розташована більшість населення України. Чи характерна така сама ситуація для розвинених країн Західної Європи й чому?

Мал. 2. Кількість населення за окремими адміністративними одиницями країни

Найвищий сумарний коефіцієнт народжуваності, який максимально наближений до простого відтворення населення, спостерігається в сільських районах Рівненської, Волинської, Одеської областей, а найнижчий рівень характерний для міського населення Луганської, Сумської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Чернівецької областей.

Чинниками зниження народжуваності (а в результаті й відтворення населення) в Україні є: висока вартість виховання дитини для домогосподарства; порівняно високий рівень безробіття серед молоді як один із чинників відкладання дітонародження; низькі можливості іпотечного кредитування через невисокі доходи громадян; соціокультурні особливості надмірного навантаження на жінку у вихованні дітей, виконанні хатніх обов’язків в умовах, коли жінка працює. Усе це сприяє зміні суспільних стандартів бажаної кількості дітей у сім’ї в бік зниження. Отже, у найближчій перспективі потреба в дітях може бути реалізована в абсолютному переважанні моделі однодітної сім’ї. Діти, виховані в однодітних сім’ях, матимуть відповідні уявлення про бажану кількість дітей у своїх майбутніх сім’ях. Це може затримати народжуваність в Україні на низькому рівні на тривалий час (мал. 3).

  • 1) Більше інформації за темою: «Демографічні перспективи України до 2060 р.» (О. В. Позняк, П. В. Шевчук, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України).
  • 2) Проведіть дослідження у вашому класі, на паралелі 11-х класів (або іншій групі учнів) щодо кількості дітей у сім'ї. Зробіть висновки.

Мал. 3. Демографічні показники населення України: а) народжуваність, смертність, природний приріст, кількість шлюбів і розлучень; б) коефіцієнт фертильності в Україні; в) прогноз кількості населення в Україні.

ВИСНОВКИ

  • Визначити абсолютно точну кількість населення України, його структуру й природній рух та проаналізувати ці дані неможливо, оскільки останній перепис населення в країні відбувся у грудні 2001 р. Категоріями статистики населення в Україні на сьогодні є демографічні події, які складають демографічний процес.
  • Відтворення населення в Україні, як і в будь-якій іншій державі світу, визначається народжуваністю і смертністю.
  • Основними чинниками зниження народжуваності в Україні є висока вартість виховання дитини, значний рівень безробіття серед молоді, низькі доходи громадян, незначні можливості іпотечного кредитування, надмірне навантаження на жінку.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть необхідність проведення в Україні демографічної політики, спрямованої на збільшення народжуваності.
  • 2. Обґрунтуйте причини низького рівня відтворення населення в Україні.
  • 3. Порівняйте відтворення населення в Україні, Німеччині, Італії та Китаї.
  • 4. Проаналізуйте кількість дітей за кілька попередніх поколінь у вашій родині. Зробіть висновки. Порівняйте соціально-економічні умови життя ваших батьків та прабатьків.