Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Картографія

§ 7. Картографія як наука та її зв’язок з іншими науками

1. Пригадайте, які науки, крім географії, користуються картами. 2. Назвіть основні картографічні твори, якими ви вмієте користуватися.

1. КАРТОГРАФІЯ. Картографія — галузь науки, техніки й виробництва, що охоплює вивчення, створення та використання картографічних творів. Міжнародна картографічна асоціація визначає картографію як науку про карти — особливий спосіб зображення дійсності, їх створення та застосування.

Сучасна картографія складається із системи наукових і технічних напрямів, зміст яких визначається завданнями, що вони вирішують (мал. 1).

Залучення картографією інших наук сприяло виникненню таких розділів, як картографічна топоніміка та картографічна інформатика (розробляє методи збирання, зберігання й надання користувачам інформації про картографічні твори та джерела) (мал. 2).

Пригадайте, що таке топоніміка. Назвіть приклади походження географічних назв у вашому регіоні.

Мал. 1. Наукові й технічні напрями в картографії.

2. ЗВ'ЯЗОК КАРТОГРАФІЇ З ІНШИМИ НАУКАМИ. Сучасна картографія пов’язана з геодезією, фотограмметрією, математикою та інформатикою (геоінформатикою), а також із філософськими, природничими й технічними дисциплінами. Вони збагачують її, сприяють взаємному використанню здобутих теоретичних і практичних знань для розвитку кожної з наук, виникненню нових розділів та галузей, становленню нових наукових напрямів тощо.

На філософські науки, які досліджують загальні закони природи, суспільства та мислення, спирається теорія картографії. Урахування загальної теорії систем і формальної логіки сприяє оптимізації систем картографічних позначень, якими на картах зображують реальні об’єкти.

Найбільш тісно картографія пов’язана з геодезією. Цей зв’язок полягає у використанні даних про форму та розміри Землі й інших планет, про методи вимірювань на земній поверхні. Під час створення математичної основи карт використовують результати астрономо-геодезичних вимірювань для обчислення фігури Землі й розрахунку параметрів земного еліпсоїда, а також для прив’язки всіх топографічних і тематичних зйомок. Основу всього різноманіття карт становлять топографічні карти, створенням яких займається топографія.

Мал. 2. Географічні назви тюркомовного походження.

Зв’язок картографії з науками про Землю й планети полягає в тому, що дані цих наук використовують для складання тематичних карт природи. Зараз створюють різні види карт: еколого-географічні, флори й фауни морів та океанів, медико-географічні, порушення природного середовища, природного ризику тощо.

Назвіть тематичні карти, які є у вашому географічному атласі. Яку корисну практичну інформацію вони містять?

Математичні дисципліни використовують під час розробки картографічних проекцій, створення цифрових моделей, у тому числі рельєфу, математико-картографічного моделювання, планування картографічного виробництва.

Зв’язок із технічними дисциплінами — електронікою, приладобудуванням, лазерною технікою та іншими — полягає в тому, що в картографічному виробництві використовується велика кількість обладнання: пристрої виведення зображення, сканери, цифрові друкарські машини тощо. Результатом цього є вдосконалення й створення нового картографічного обладнання, автоматизованих систем приладів, підвищення технічного рівня картографічного виробництва, поліпшення якості й естетичних характеристик картографічних творів.

Мал. 3. Зв'язок картографії з іншими науками.

Геоінформатика займається вивченням ГІС за допомогою комп’ютерного моделювання на основі баз даних. Зв’язок із картографією передусім проявляється в тому, що географічні карти — основний вид інформації, яка зберігається й обробляється в ГІС, а система координат, розграфлення та проекція карт є основою для прив’язки даних у ГІС. Одна з основних функцій ГІС — створення й використання цифрових карт, атласів та інших творів.

Дистанційне зондування передбачає фотограмметрію, аерокосмічні зйомки, дешифрування зображень, моніторинг. Матеріали зйомок використовуються для укладання та поновлення топографічних і тематичних карт. Фотограмметрія розробляє методи визначення положення, розмірів і форми об’єктів земної поверхні за даними аеро- та космічних знімків. Самі карти використовуються для прив’язки й дешифрування матеріалів зйомки. Завдяки появі космічних знімків стало можливим картографування важко- доступних районів.

Зв’язок із соціально-економічними науками — економікою, історією, політологією — полягає в тому, що їх дані використовують для створення тематичних карт (мал. 3, 4).

Наведіть приклади даних політології, економіки, історії, які можна використати для створення картографічних творів.

Карти, призначені для широкого кола користувачів, мають привертати до себе увагу, пробуджувати цікавість. Оформлення зобов’язане враховувати призначення конкретної карти й умови роботи з нею. Наприклад, дитячі карти мають бути яскравими, доповнюватися фотографіями та малюнками. Для отримання естетично привабливого твору необхідно використовувати гармонічні засоби зображення. У цьому картографії допомагає образотворче мистецтво, зв’язки з яким полягають у правильному підборі кольорів, умовних знаків, удосконаленні дизайну картографічних творів.

Мал. 4. Зв'язок географії із геодезією (а), фотограмметрією (б), інформатикою (геоінформатикою) (в).

Це неповний перелік наук, із якими картографія тісно взаємодіє, але й він ілюструє різнобічність контактів. Вони дають змогу розширити сферу наукових інтересів картографії, сприяють поглибленому розумінню її змісту та складових відповідно до сучасних досягнень науки й техніки.

Унаслідок постійного зростання технічних можливостей сучасних телекомунікаційних мереж з'являються нові поняття й напрями діяльності картографів, наприклад інтернет-картографування, веб-картографування, телекомунікаційне картографування на базі ГІС- та інтернет-технологій напряму тематичної картографії.

ВИСНОВКИ

  • Сучасна картографія як галузь науки, техніки й виробництва охоплює вивчення, створення та використання картографічних творів. Вона складається із системи наукових і технічних напрямів, зміст яких визначається завданнями, що вони вирішують.
  • Різноманітні зв'язки картографії з іншими науками збагачують її, сприяють взаємному використанню здобутих теоретичних і практичних знань.
  • Різнобічність зв'язків картографії сприяє її подальшому розвитку відповідно до сучасних досягнень науки й техніки.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Із якими галузями й науково-технічними дисциплінами пов'язана сучасна картографія?
  • 2. Порівняйте за допомогою мережі Інтернет карти різних епох.
  • 3. Проаналізуйте вплив картографії на розвиток сучасного туризму.
  • 4. Поясніть зв'язок картографії із геодезією та науками про Землю.
  • 5. Поясніть зв'язок сучасної картографії із соціально-економічними науками.