Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Політична географія та геополітика

§ 66. Взаємозв’язок географічних і політичних складників політичної географії

1. Пригадайте та поясніть переваги й недоліки географічного положення України. 2. Назвіть основні форми міжнародних зв'язків.

1. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ. Галузь суспільної (економічної та соціальної) географії, що вивчає просторову організацію політичного життя суспільства (кордони, політико-територіальний поділ, політико-географічне положення, територіальне поєднання політичних сил під впливом географічних чинників), називають політичною географією. Коротко політичну географію можна вважати наукою, що вивчає просторові прояви політичних процесів.

СЛОВНИК

Політична географія — наука, що вивчає просторову організацію політичного життя суспільства й територіальне поєднання політичних сил переважно в межах однієї держави.

Political geography is a science that studies the spatial organization of the political life of a society and the territorial combination of political forces, mainly within a single state.

До актуальних проблем політичної географії зараз належать: порівняльний аналіз просторових особливостей формування території держав; визначення специфічних рис політико-географічного положення країн; класифікація міжнародних кордонів; вивчення принципів співробітництва прикордонних територій; визначення динаміки й політичної ролі політико-адміністративних територіальних систем; дослідження взаємозв’язку етнічних відносин і виникнення просторово-територіальних конфліктів тощо.

Політична географія як самостійна наука була започаткована відомим німецьким географом Фрідріхом Ратцелем (1844—1904 рр.) наприкінці XIX ст. Пізніше його ідеї розвинули шведський політолог Рудольф Челлен, американський географ та геополітик Ісайя Боумен (1921 р.) та географ Річард Гартшорн (1957 р.). В Україні значний внесок у розвиток політичної географії зробив академік Степан Рудницький.

За додатковими джерелами доберіть інформацію про розвиток політичної географії як самостійної науки.

2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ГЕОГРАФІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ СКЛАДНИКІВ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Основним питанням політичної географії є співвідношення політики й простору (географії). Політика як боротьба за отримання та утримання влади відбувається у двох вимірах — просторі й часі.

Відомо, що на формування політичної карти світу й політичної ситуації загалом значний вплив мають географічні чинники, пов’язані з дією довкілля. Природа й природні ресурси, до яких належить і площа території, є важливою умовою розвитку будь-якої держави. Кожна країна повинна мати достатній простір для задоволення своїх внутрішніх потреб. З іншого боку, вплив території — це вплив її природних умов і географічного середовища загалом. Клімат, харчування та навіть географічний краєвид, як стверджував російський геополітик П. Мілюков, впливають на природу й внутрішній стан людини. Формується певний менталітет (характер, образ мислення) народу. Він обов’язково позначається на внутрішній і зовнішній політиці тієї країни, у якій цей народ живе.

За додатковими джерелами наведіть приклади впливу природних чинників на формування менталітету народів.

3. ГЕОГРАФІЧНІ СКЛАДНИКИ: ГЕОПРОСТІР, ТЕРИТОРІЯ, ГЕОГРАФІЧНІ МІСЦЯ. До географічних складників політичної географії належать геопростір, територія, географічні місця.

Відомо, що географічний простір (геопростір) — складний планетарний простір у межах конкретної території, який розвивається в часі й охоплює всі сфери географічної оболонки: літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу та соціосферу. Уперше ідею геопростору висунули німецькі вчені К. Ріттер та А. Гетнер. У середині XX ст. Р. Гартшорн істотно розвинув теорію геопростору. Зараз геопростір розглядається як просторово-часова структура, адже всі події, процеси та явища відбуваються в географічному просторі-часі.

Територія в географії не є однозначним поняттям. У більшості випадків її розглядають як ділянку земної поверхні у визначених межах. Вона є середовищем життєдіяльності людей, інтегральним економічним ресурсом, частиною екологічної системи з природними процесами, що в ній протікають. Територія виступає як конкретний простір для розміщення об’єктів і визначає просторові відносини між ними та людьми, що її населяють. З урахуванням специфіки території визначається кількість об’єктів, обмежується зростання кількості населення. У цьому розумінні територія є самостійним специфічним ресурсом. Вона має певну місткість, тобто в господарському відношенні її освоєння має межі. Останні визначаються не лише таким показником, як площа, але й рівнем екологічної напруженості.

Проаналізуйте місткість територій різних країн на прикладі щільності населення. Зробіть висновки.

Американський географ У. Бунге вважав географію «наукою про місця». Таке оригінальне твердження пов’язане з тим, що кожен географічний об’єкт має своє індивідуальне місце. Дійсно, будь-який географічний об’єкт має власну «адресу», яку називають географічним положенням. Географія вивчає географічні місця об’єктів і дає їм певну оцінку. Вчені-гео- графи аналізують взаємодію географічних місць, тобто їх територіальну організацію.

4. ПОЛІТИЧНІ СКЛАДНИКИ: ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУЦІЇ, ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ, ПОЛІТИЧНА СИЛА. Політичними інституціями є організації, завданням існування й діяльності яких є встановлення, виконання та підтримання влади. До них належать центральні органи влади держави, які у своїй сукупності формують механізм держави; інститут парламентаризму, що створює закони; інститут виконавчої влади, який здійснює поточне управління справами; інститут судової влади, який регулює відносини, пов’язані з вирішенням суперечок та конфліктів (мал. 1).

Мал. 1. Політична сфера.

Проаналізуйте мал. 1, використовуючи знання з історії та географії. Поясніть сутність складників політичної сфери.

Політичні відносини — вид зв’язків між людьми та їх організованими групами, які виникають у процесі політичної діяльності. Основними складниками політичних відносин у демократичних державах є відносини між владою та опозицією.

Політична сила — величина, що характеризує ступінь взаємодії різних політичних інституцій. Вона проявляється у зміні політичної ситуації в країні під впливом застосування її самої. Політична сила є динамічним поняттям, змінним у просторі й часі, і застосовується з метою прискорення або сповільнення певних політичних процесів, захоплення й утримання влади, зміни державного ладу, трансформації певної правової системи, встановленої або санкціонованої державою, яка визначає правила поведінки її громадян.

Юрій Липа (1900—1944 рр.; розстріляний органами НКВС) — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з ідеологів українського націоналізму. Його праці «Призначення України» та «Розподіл Росії» передбачили розвиток подій на ціле століття наперед.

ВИСНОВКИ

  • Політична географія — галузь суспільної географії, яка вивчає просторову організацію політичних процесів і явищ.
  • Основним питанням політичної географії є співвідношення політики й простору.
  • До географічних складників політичної географії належать геопростір, територія, географічні місця.
  • До політичних складників політичної географії належать політичні інституції, політичні відносини, політична сила.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на прикладах, що політична географія була й залишається актуальною наукою.
  • 2. Обґрунтуйте взаємозв'язок географічних і політичних складників у політичній географії.
  • 3. Спрогнозуйте розвиток політичної ситуації у світі на прикладі конкретних країн.
  • 4. Зверніться до додаткових джерел і проаналізуйте праці Юрія Липи «Призначення України» та «Розподіл Росії».