Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 64. Культурні традиції населення. Матеріальні об’єкти соціально-культурної інфраструктури, особливості їх розташування

1. Пригадайте культурні традиції вашого навчального закладу. Що ви знаєте про їх історію? 2. Назвіть матеріальні об'єкти соціально-культурної інфраструктури вашого регіону.

1. КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ ТА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ, КРАЇНИ. Відомо, що на розвиток системи розселення та економіки регіону або країни впливають як природно-географічні, так і соціальні чинники (мал. 1—3).

 • 1) За допомогою мал. 1—3 поясніть, як культура народів відображається в містобудуванні. Наведіть приклади.
 • 2) Назвіть природно-географічні чинники, під впливом яких сформувалася система розселення України й Канади, Єгипту та Японії. Зробіть відповідні висновки.

Формування системи розселення, розміщення населення та продуктивних сил на території країни має певну мету: соціальну (створення умов життя суспільства); економічну (раціональне розміщення й розвиток продуктивних сил); екологічну (пошук шляхів виживання людини як біологічного виду та соціальної істоти). Кочові народи Центральної Азії (Монголія, Китай, Казахстан) у пошуках пасовищ для тварин часто змінювали територію проживання. Народи Крайньої Півночі (Канада, Росія) жили за рахунок рибальства, китобійного промислу та розведення північних оленів. Народи Скандинавії жили й живуть у найбільш суворих природних умовах. Звичайно, культура життя цих та інших народів відбилася на системі розселення.

Мал. 1. Скульптура «Великоднє сонечко» в Івано-Франківську.

Мал. 2. Пам'ятник «Триголовий слон Бога Індри» в Бангкоку (Таїланд).

Мал. 3. Скульптура «Разом» у Дубаї (ОАЕ).

Італійський економіст Гвідо Табелліні проаналізував рівень освіти та якість політичних інститутів 69 європейських регіонів і зробив висновок, що обсяг ВВП і темпи економічного зростання є вищими там, де процвітають взаємна довіра, віра в індивідуальну ініціативу людини й повага до закону.

Назвіть найпівнічніші поселення в межах Північної Америки та Євразії. З'ясуйте, якими видами господарської діяльності займається їх населення сьогодні.

Культура рибальства народів Європи, Канади та інших регіонів світу простежується в тому, що й сьогодні більшість (до 70%) населення світу живе не просто на рівнинах, а в безпосередній близькості до моря.

За допомогою політичної карти світу в атласі назвіть найбільші міста світу, що виникли на берегах морів та океанів.

На місця розселення населення завжди впливали певні передумови: наявність місця для застосування праці (виробництво, адміністрація, сфера послуг тощо); придатність території для життя; можливість зручних переміщень. Остання передумова змусила людину створювати розгалужену транспортну систему й перетворила певні міста на транспортні вузли, де перетинаються різні, а часто всі відомі види транспорту.

Американський історик та економіст Девід Ландес довів існування прямої залежності між процвітанням національної економіки і такими рисами її громадян, як ощадливість, працьовитість, наполегливість, чесність і терпимість. Країни, де панують ксенофобія, релігійна нетерпимість, корупція, гарантують бідність широких верств населення і повільний розвиток економіки.

Культура впливає на економіку не менше, ніж економіка на культуру. Економісти вважають, що особливості культури (способи поведінки, бачення світу, багатовікові правила, вбудовані в релігію) сприяють стабільності економіки, а певні культурні зрушення здатні позитивно впливати на розвиток країн.

Назвіть соціальні (культурні) чинники, під впливом яких сформувалися особливості економіки Греції і Фінляндії, Саудівської Аравії та Ізраїлю. Зробіть відповідні висновки.

Економічні успіхи Північної Європи й протестантських країн загалом дають підстави припускати, що реальною рушійною силою тут є протестантські цінності — освіта, прагнення досягти успіху в житті, трудова етика, ощадливість, чесність (елементи «загальної культури прогресу»).

Механізми «економічного дива» Ірландії та Іспанії спільні: лібералізація, відкритість до іноземних інвестицій, програми допомоги в межах ЄС. Обидві країни зробили акцент на освіті, пережили ослаблення впливу католицької церкви (їх часто називають «посткатолицькими»). У ході цього процесу відбулася загальна трансформація їх культур та економіки.

Економічному піднесенню в Індії сприяли іноземні інвестиції, залучені завдяки лінгвістичному чиннику (велика кількість англомовного населення), важливу роль відіграли й вітчизняні підприємці. Культурний контекст індійського «економічного дива» потребує вивчення, оскільки тут багато етнічних і релігійних груп, а за кількістю мусульманського населення країна посідає друге місце у світі після Індонезії.

Більше інформації про зв'язок культури з економічним розвитком можна знайти у статті Лоуренса Гаррісона в мережі Інтернет.

Культурні цінності не завжди змінюються з економічним розвитком. Причини повільних змін у культурному розвитку вчені пояснюють схильністю людей передавати своїм дітям інформацію, у свою чергу, отриману від своїх батьків, без її переосмислення й адаптації до вимог сучасності. Наприклад, в ефіопському племені Мурза жінки мають носити на губах глиняні прикраси, які деформують губи і призводять до втрати передніх зубів. Ця традиція виникла за часів работоргівлі з метою зробити жінок менш привабливими. Работоргівля зникла, проте традиція зберігається. Отже, деякі традиції живуть навіть після того, як втрачають сенс і застарівають.

2. МАТЕРІАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗТАШУВАННЯ. Об’єктами соціально-культурної інфраструктури є: житло, його будівництво і сфера житлово-комунального господарства; підприємства та організації системи охорони здоров’я, освіти й виховання; об’єкти соціально-культурного призначення, роздрібної торгівлі, громадського харчування; підприємства та організації, пов’язані з відпочинком, дозвіллям і спортом; сфера послуг; пасажирський транспорт і зв’язок; установи, що надають правові та фінансово-кредитні послуги. Важливо зазначити, що транспорт належить до сфери матеріального виробництва.

Назвіть об'єкти соціально-культурної інфраструктури вашого населеного пункту або найближчого міста.

СЛОВНИК

Соціальна інфраструктура — сукупність сфер, підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність людей: житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, заклади освіти, охорони здоров'я, культури і побутового обслуговування.

Social infrastructure is a combination of spheres, enterprises and institutions that provide people with livelihoods: housing and communal services, passenger transport and communications, educational establishments, health care, culture and consumer services.

Розміщення об’єктів соціальної інфраструктури підпорядковується певним чинникам: споживчому, транспортному (забезпечує доступність об’єктів інфраструктури), наукоємному (тяжіють до наукових установ), природно-ресурсному (наявність об’єктів природи) тощо.

 • 1) За допомогою мережі Інтернет дізнайтеся про соціальну інфраструктуру США: infrastructurereportcard.org/.
 • 2) Оцінюючи соціальну інфраструктуру країн. Світовий банк використовує статистичні дані щодо кількості вчителів, лікарів, лікарняних ліжок (ourworldindata.org/teachers-and-professors, ourworldindata.org/financing-healthcare).

Разом із НТР, яка сприяла перерозподілу робочої сили з промисловості у сферу послуг і соціальну інфраструктуру, у всіх країнах із розвиненою ринковою економікою підвищилися вимоги до якості робочої сили за рахунок зростання рівня освіти, зміцнення здоров’я. Була створена нова матеріально-технічна база функціонування соціальної інфраструктури, прискорився процес її розвитку.

ВИСНОВКИ

 • Культура значно впливає на розвиток економіки. Урахування аналізу культури як чинника економічного розвитку може сприяти його суттєвому прискоренню.
 • Економісти вважають, що особливості культури спрацьовують як чинник гальмування економіки, а певні культурні зрушення здатні суттєво покращувати розвиток країн.
 • Ефективне функціонування об'єктів соціальної інфраструктури, їх доступність для населення є основною умовою підвищення рівня та якості життя населення в усіх країнах світу.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть на конкретних прикладах, що розвиток окремих видів промислового виробництва пов'язаний із культурними традиціями народів.
 • 2. Обґрунтуйте зв'язок підвищення рівня освіти і здоров'я з наслідками НТР.
 • 3. Порівняйте рівень розвитку соціально-культурної інфраструктури двох країн світу (на вибір).
 • 4. Проаналізуйте вплив культури на розвиток вашого населеного пункту.