Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 63. Географія мистецтва й способу життя. Географія релігій та її складові

1. Поясніть, що таке мистецтво, укажіть його основні напрямки. 2. Назвіть світові й національні релігії, укажіть країни, де найбільше їх прихильників.

1. ГЕОГРАФІЯ МИСТЕЦТВА. За одним із визначень мистецтво — це використання майстерності чи уяви для створення естетичних об’єктів, ситуації або дії, якими можна поділитися з іншими людьми. У широкому розумінні мистецтво — це досконале вміння в якійсь справі або галузі, майстерність. Від часів зародження в первісному суспільстві й до сьогодні мистецтво виконує низку важливих функцій. Класифікувати мистецтво за видами досить складно, наприклад, поет Горацій писав, що поезія — це живопис, що говорить, а живопис — це німа поезія (мал. 1).

Перегляньте на каналі Youtube та порівняйте часові («Українська щедрівочка у виконанні різних країн»), просторові («Дизайнер Антоніо Гауді. Документальний фільм»; переклад з іспанської) та просторово-часові («Оригінали сторічних японських гравюр про театр кабукі привезли до Львова») види мистецтва. Які естетичні можливості має кожен із них? Чи помітили ви в них різні географічні особливості?

Питання взаємодії географії, мистецтвознавства та культури стають усе більш актуальними. Географічні закономірності літературних творів, полотен живопису, музичних і картографічних творів, мистецтва танцю й скульптури та взагалі географічність поняття «прекрасного» від Середньовіччя до сучасності постійно змінюються. Художнє сприйняття ландшафту, місце мистецтва у формуванні культурного ландшафту, роль географічних чинників у розвитку мистецтва, концепт простору у творах мистецтва — це все питання не одного наукового дослідження (мал. 2).

Опрацюйте додаткові джерела та проведіть дослідження на тему «Географічна карта від Юрія Соломка». Що нового ви побачили в географічних картах українського художника?

2. ГЕОГРАФІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ. Географія способу життя як складова суспільної географії вивчає форми організації життєдіяльності суспільства (соціуму), сформовані ними за певний історичний проміжок часу комплекси матеріальної і духовної культури. Спосіб життя — це усталена форма буття людини (спільноти людей) у світі, яка виявляється в діяльності, інтересах, ставленні, переконаннях. Спосіб життя людини є ключовим чинником, що визначає її здоров’я, навіть існує поняття «здоровий спосіб життя».

Мал. 1. а) Сучасна класифікація функцій мистецтва; б) функції мистецтва за Аристотелем; в) види мистецтва.

Мал. 2. Географія мистецтва: а) австралійський наскельний живопис; б) наскельний живопис у печері Шове (Франція); в) маски для магічних ритуалів (Південна Африка).

Що вам відомо про здоровий спосіб життя? Як ви вважаєте, чи існує географічна розбіжність поняття «здоровий спосіб життя» для різних країн і регіонів світу? Чи є здоровим ваш спосіб життя?

Основними параметрами способу життя є праця і навчання, поведінкові й побутові звички і прояви, суспільно-політична та культурна діяльність людей. Уклад життя як спосіб життя людей визначається провідною ідеологією, характером власності на засоби виробництва, політичними, економічними, соціальними відносинами. Завдяки цьому, стає зрозумілим, що географія способу життя тісно пов’язана з іншими географічними науками та особливо з географією культури. Наприклад, праця й навчання в країнах Африки й країнах Європи мають значні відмінності; поведінкові і побутові звички японців зовсім інші, ніж звички росіян або китайців, хоча географічно це сусідні народи; ідеологія приватної власності американців і сусідніх кубинців докорінно відрізняється, як і економічні та соціальні відносини в Південній та Північній Кореї, де живе один народ.

Мал. 3. Соціальні функції релігії (за О. Топчієвим).

Наведіть конкретні приклади відмінностей способу життя різних країн і народів. Доведіть, що на спосіб життя впливає географія.

3. ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЙ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. ГЕОГРАФІЯ КОНФЕСІЙ. Сучасні фахівці у сфері релігієзнавства та географії релігій дають понад 200 визначень поняття «релігія» (мал. 3).

Релігія охоплює: ідеї, погляди, уявлення про Бога або вищі сили; віру в Бога або вищі сили; емоції людини; культові дії (молитви, обряди, свята, богослужіння); спосіб життя (побутові традиції, стереотипи мислення, поведінка); організації, що об’єднують віруючих; культові споруди; інфраструктурні елементи, що забезпечують релігійне життя (навчальні заклади, видавництва, художні майстерні тощо).

СЛОВНИК

Релігія — форма суспільної свідомості, суть якої полягає у відображенні сил, що панують над людством; форма духовного пізнання світу, яка проектується на повсякденне життя та має на меті пов'язати людину й надприродні сили — Бога.

Religion is a form of social consciousness whose essence lies in the reflection of forces, ruling over humanity the form of spiritual knowledge of the world which is projected into everyday life and has the purpose of connecting man and supernatural forces — God.

Географія релігій (сакральна) — один із підрозділів суспільної (соціальної) географії та релігієзнавства, що вивчає географічне поширення релігій, релігійну карту світу, роль природного чинника в появі й поширенні релігій. Вона досліджує просторово-часові закономірності взаємодії релігійного феномена із зовнішнім середовищем.

Християнська та інші церкви використовують різні символи віри, утворюють різні конфесії. Конфесія — особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення та об’єднання віруючих, які дотримуються саме його. Отже, термін «конфесія» є синонімом певного напряму в межах окремої релігії (мал. 4).

За допомогою карт атласу назвіть країни, де переважають локальні, регіональні та світові релігії.

Існує думка, що панівна релігія впливає на рівень економічного розвитку, а протестантські країни живуть багатше за католицькі й ще багатше за православні. За допомогою статистичних даних із додаткових джерел спростуйте або підтвердьте це твердження.

4. РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ. Релігійний туризм — це найдавніший, але не найчисленніший вид туризму, коли люди подорожують групами або індивідуально з метою паломництва або місіонерства. Слово «паломництво» походить від назви пальмової гілки, із якою жителі Єрусалима зустрічали Ісуса Христа. Для християн це подорож до Святої землі та інших географічних місцевостей з метою поклоніння й молитви. Богомольця, що здійснює таку подорож, називають паломником, або пілігримом (із латин. — мандрівник, чужинець). В інших релігіях також є аналогічні звичаї: Хадж у мусульман, Кора в релігіях Індії, Непалу й Тибету тощо.

За даними Всесвітньої туристичної організації, щорічно понад 330 млн осіб здійснюють паломницькі подорожі. Паломництво індуїстів до Курукшетри в штаті Хар’яна (Індія) є найдавнішим у світі та практикується до сьогодні.

Найбільш відомими місцями паломництва є: Велика Мечеть Мекки і Мечеть Пророка в Медині (Саудівська Аравія), Святиня імама Хусейна в Кербелі (Ірак), Святині Імама Рези в Мешгеді і Фатіми Масуме в Кумі (Іран), Святилище Богоматері Фатіми в Кова-да-Ірія (Португалія), базиліка Богоматері Гваделупської в Мехіко (Мексика), церква Різдва Христового у Віфлеємі (Палестина), Західна стіна (Стіна Плачу) у Єрусалимі та священні води річки Йордан (Ізраїль), базиліка Святого Петра в Римі (Італія) і багато інших.

Мал. 4. Релігії: а) місцеві традиції та вірування; б) локальні релігії; в) регіональні релігії; г) світові релігії (конфесії).

Назвіть і знайдіть на карті атласу відомі вам центри та місця паломництва в Україні.

За додатковими джерелами назвіть місця паломництва представників різних конфесій у Європі.

Велике німецьке паломництво 1064—1065 рр. на Святу землю відбулося на 25 років раніше за перший Хрестовий похід. У ньому брали участь від 7 до 12 тис. пілігримів під керівництвом церковнослужителів міст Майнц, Утрехт, Регенцбург, Бамберг. Паломництво проходило територією сучасних Угорщини та Болгарії. На території Лівану його учасники зазнали нападу ліванських бедуїнів, які брали полонених із метою отримання викупу. 12 квітня 1065 р. паломники досягли Єрусалима.

ВИСНОВКИ

  • Географічність поняття «прекрасного» від Середньовіччя до сучасності постійно змінюється. Питання взаємодії географії, мистецтвознавства та культури стають усе більш актуальними.
  • Основними параметрами способу життя є праця і навчання, поведінкові й побутові звички і прояви, суспільно-політична та культурна діяльність людей, на які впливають географічні чинники.
  • Географія релігій вивчає географічне поширення релігій, релігійну карту світу, роль природного чинника в появі й поширенні релігій у світі.
  • Релігійний туризм — найдавніший вид туризму (групами або індивідуально) із метою паломництва або місіонерства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що на спосіб життя впливає навколишнє природне середовище.
  • 2. Обґрунтуйте вплив географії на мистецтво.
  • 3. Спрогнозуйте подальший розвиток релігійного туризму.
  • 4. Порівняйте особливості планування поселень, житла, інтер'єру, одягу народів, що мають різні географічні умови проживання. Зробіть висновки.
  • 5. Проаналізуйте соціальні функції релігії.