Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Глобальна економіка

§ 54. Поняття «глобальна економіка». Міжнародна науково-технологічна сфера. Технологічні підвалини інформаційного поля планети

1. Пригадайте, що таке міжнародний поділ праці. 2. Назвіть основні показники економічного розвитку кран світу.

1. ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА». Процес формування взаємопов’язаних і взаємозалежних національних економік у масштабі планети на основі створення світового ринку є глобальною економікою.

Процес формування глобальної економіки відбувається на основі поглиблення територіальної спеціалізації, міжнародного поділу праці, розвитку транспортних комунікацій, вдосконалення соціально-економічних зв’язків між усіма країнами. У глобальному масштабі виникають передові економічні центри розвитку людства, які є своєрідним опорним каркасом глобальної економіки (мал. 1).

СЛОВНИК

Глобальна економіка — новий якісний етап розвитку світової економіки, яка поступово перетворюється на цілісний глобальний організм, утворений гігантською виробничо-збутовою, глобальною фінансовою та планетарною інформаційною мережею.

Global Economy — a new qualitative stage of development of the world economy, which gradually turns into a holistic global organism, formed a giant of supply, global financial and planetary information network.

Результатом поглиблення територіальної спеціалізації в країнах світу є вдосконалення міжнародної спеціалізації.

Зорієнтованість переважно на експорт власної продукції визначає обличчя окремих країн у глобальних масштабах. Ми починаємо впізнавати продукцію країн за відомими в усіх куточках світу брендами.

Назвіть декілька відомих в Україні світових брендів глобальної економіки. Як ви про них дізналися?

Мал. 1. Глобальна економіка.

2. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА СФЕРА ТА ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ТЕХНОЛОГІЙ, НОУ-ХАУ, ПАТЕНТІВ І ЛІЦЕНЗІЙ, ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ. Упродовж усього існування людства розвиток економіки відбувався на основі науково-технічного прогресу (НТП), який у середині XX ст. прискорився й набув рис науково-технологічної революції (НТР). Особливістю НТР є швидке перетворення бурхливого розвитку науки на безпосередню продуктивну силу — процес, що триває, постійно вдосконалюючи економіку й самого себе.

НТР докорінно змінила глобальну економіку, її структуру та територіальну організацію. Стрімко сформувався світовий ринок технологій, ноу-хау, патентів і ліцензій. Створені в одній країні або одному науковому центрі так звані «проривні» технології через глобальний ринок інформаційно-технологічних послуг швидко ставали надбанням усього людства, сформувалася глобальна науково-технологічна сфера.

За додатковими джерелами поясніть, що таке технологія, ноу-хау, патент, ліцензія, інформаційно-технологічна послуга. Наведіть приклади.

У глобальній економіці продовжує зростати частка найсучасніших високотехнологічних галузей, що виготовляють наукоємну продукцію, експорт якої розширюється й зростає. Глобальна логістика сприяє їх надходженню в найвіддаленіші куточки нашої планети.

СЛОВНИК

Логістика — управління потоком речей між точкою походження та точкою споживання для задоволення потреб клієнтів або корпорацій.

Logistics — managing the flow of things between points origin and point of consumption for satisfaction needs of customers or corporations.

Мал. 2. Що відбувається в Інтернеті за одну хвилину (2018 р.).

У якій країні виготовлені гаджети, якими ви користуєтеся? Задоволення яких послуг вони вам забезпечують?

Зовсім недавно ще одним рушієм розвитку глобальної економіки стали електронні гроші, ідея яких полягає в обміні валютою між людьми без втручання держави.

Більше інформації про країни, які є лідерами міжнародної науково-технологічної сфери, шукайте на сайті: bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/.

3. СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ ПЛАНЕТИ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій наприкінці XX — на початку XXI ст. заклав технологічні основи сучасного інформаційного поля планети. Інформаційне поле Землі — це відкриті для кожного глобальні канали зв’язку, світові комунікаційні мережі, до яких перш за все належать Інтернет, глобальні навігаційні системи, соціальні мережі тощо (мал. 2).

Із якою метою частіше за все ви використовуєте Інтернет? Яким навігаційними системами ви послуговуєтеся?

Кожна людина зокрема і все людство загалом використовують інформаційне поле Землі для того, щоб постійно отримувати з нього потрібну інформацію. Особливо швидко в глобальному інформаційному полі розвивалися соціальні мережі (наприклад, Фейсбук, Твіттер). Розпочавши роботу 4 жовтня 2004 р., Фейсбук перетворився на найбільшу у світі соціальну мережу.

Сучасне інформаційне поле нашої планети зараз є опорним просторово-мережевим каркасом розвитку і вдосконалення глобальної економіки.

Опрацюйте інформацію про глобалізацію інформаційного простору, технологічні основи його створення та місце України в межах загальносвітових тенденцій на сайті: soskin.info/ea/2005/9-10/20050918 (Інститут трансформації суспільства). Зробіть висновки.

Перший у континентальній Європі комп'ютер — Мала електронна обчислювальна машина — був створений і почав працювати 21 грудня 1951 р. в Києві. Машина займала ціле крило гуртожитку колишнього монастиря Феофанія. Вона працювала зі швидкістю 3 тис. операцій на хвилину (сучасні комп'ютери здійснюють мільйони операцій за секунду). У машині працювало 6 тис. електронних ламп! Коли їх уперше увімкнули, приміщення в 60 м2 перетворилося на тропіки, і технікам довелося терміново розбирати стелю, щоб відвести з кімнати хоча б частину тепла.

ВИСНОВКИ

  • Глобальна економіка — процес формування взаємопов'язаних і взаємозалежних національних економік у масштабі всієї планети на основі створення світового ринку товарів і послуг.
  • Результатом поглиблення територіальної спеціалізації в країнах світу є формування галузей міжнародної спеціалізації.
  • НТР докорінно змінила глобальну економіку, її структуру й територіальну організацію.
  • Інформаційне поле Землі — відкриті для кожного глобальні канали зв'язку, світові комунікаційні мережі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що життя сучасної людини стає неможливим без Інтернету.
  • 2. Складіть прогноз щодо майбутнього світових навігаційних систем.
  • 3. Порівняйте за додатковими джерелами рівень розвитку НТП у різних країнах світу.
  • 4. Проаналізуйте сучасний рівень розвитку глобальної економіки.