Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 52. Етнічний склад, конфесійна й соціальна структура, рівень освіти, якість життя населення як чинники його природного та механічного рухів. Демографічна ємність території

1. Поясніть причини змін національного складу населення країн Європи. 2. Назвіть приклади однонаціональних та багатонаціональних країн.

1. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД, КОНФЕСІЙНА СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА, РІВЕНЬ ОСВІТИ, ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИКИ ЙОГО ПРИРОДНОГО ТА МЕХАНІЧНОГО РУХІВ. Етнос — історично сформована стійка спільність людей, найвищим рівнем розвитку якої є нація. Основну роль у формуванні етнічної структури населення планети відіграють єдність етнічної території та державність.

Нація — стійке поєднання людей певної території зі спільним походженням, звичаями, історією, мовою. У наш час нація стоїть вище за расу, наприклад американська нація США об’єднує представників усіх людських рас. Зараз на Землі проживає понад 5 тис. народів і племен. Найчисленнішими є китайці (хань), хіндустанці в Індії. Національність — термін, введений австрійським марксистом О. Бауером (1881—1938 рр.), який під цим словом розумів народ, що переходить у стан нації.

Значний вплив на життя народів і країн має релігія — віра людини в те, що її життя на Землі не є випадковим, має певний сенс і визначається надприродними силами. У просторово-територіальному відношенні зараз усе більшого поширення набуває іслам і частково буддизм. Християнство скорочує ареал поширення (мал. 1).

За мал. 1 та картами атласу назвіть країни поширення релігій світу.

Конфесійна структура населення є одним із чинників його природного руху. Наприклад іслам заохочує багатодітні сім’ї, тому в мусульманських країнах високі показники народжуваності й частка дітей та молоді.

За допомогою мал. 1 (§ 51) поясніть, як етнічний склад та конфесійна структура населення впливають на його механічний рух.

Соціальна структура є системою верств, класів, різних груп населення певної країни, а також сукупності стійких і впорядкованих зв’язків між ними (наприклад, трудові колективи, пенсіонери, жителі певних поселень або мікрорайонів, територіальні етнічні спільноти).

У наш час основну роль відіграють різні соціальні групи серед економічно активного населення. У світі відбувається докорінний перерозподіл між різними соціальними групами населення. В економічно розвинених країнах кількість населення, зайнятого в сільському господарстві, зменшується, а в деяких країнах його частка становить лише 2%. Швидко зменшується його питома вага і в країнах, що розвиваються.

Пригадайте, що таке економічно активне населення. Назвіть країни, у яких його кількість збільшується або зменшується. Поясніть причини цих змін.

Зараз усе помітнішим стає зменшення кількості зайнятих у сфері матеріального виробництва й збільшення в нематеріальній сфері (фінанси, управління, наука, туризм). Згідно з прогнозами, ця тенденція збережеться й призведе до зменшення соціальних груп робітництва і селянства. Зростатиме й кількість дрібних та середніх підприємців-власників.

Мал. 1. Релігії світу.

У XXI ст. серед головних чинників природного й механічного рухів населення виступають його рівень освіти та якості життя в країні. Помітною є значна залежність між рівнем освіти населення та його природним приростом. Зі зростанням рівня освіти рівень народжуваності зазвичай знижується. Тому країни Західної Європи, Північної Америки, Австралія, Нова Зеландія, Японія з найвищим рівнем освіченості населення мають низький рівень його відтворення.

Поясніть значення понять: рівень життя, якість життя. Які показники й умови лежать у їх основі?

Рівень життя та його якість — взаємопов’язані поняття. Рівень життя (ВВП на одну особу, тривалість життя, кількість безробітних, забезпеченість житлом) визначається як інтегральний показник, що спирається на наведені та інші об’єктивні показники. Якість життя — інтегральний показник, який визначає не тільки багатство, але й життєвий комфорт, безпеку та навіть рівень щастя в країні або регіоні світу. Визначається він на основі як об’єктивних, так і суб’єктивних показників.

Назвіть суб'єктивні показники, що визначають рівень вашого щастя. Чи всі вони матеріальні?

Із року в рік, міняючись місцями, лідерами за якістю життя є Нова Зеландія, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Нідерланди, Данія, Канада, Австралія, Велика Британія — країни з низькою народжуваністю.

Поясніть, як якість життя в одних країнах впливає на механічний рух населення в інших (наприклад, в Італії та Лівії або в Сирії та Туреччині).

2. ДЕМОГРАФІЧНА ЄМНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ. Кількість населення, яка може жити на певній території, не створюючи дискомфорт для себе й інших людей, — це демографічна ємність території. Збільшення густоти населення на 1 км2 не може відбуватися нескінченно. Це призводить до гострих екологічних проблем, які викликають популяційний стрес. Люди відчувають постійний неусвідомлений дискомфорт і намагаються залишити цю територію. Такий біологічний закон характерний не лише для людей, але й для тварин. Зі збільшенням кількості населення в багатьох країнах вичерпується демографічна ємність території (наприклад, Індія, Пакистан, Бангладеш), і громадяни починають масово переселятися до інших держав.

Інстинкт території характерний для багатьох тварин. Так, наприклад, соловей співає не для нашого задоволення. Він позначає свою територію, на яку чужинець не має права залітати. Так, дослідники посадили солов'я в клітку й залишили на території, де співає її господар. І соловей-чужинець загинув від розриву серця, оскільки не мав змоги втекти із чужої території. Усім відоме мічення території собаками, вовками, левами, тиграми та іншими тваринами.

Інстинкт території, на думку вчених, властивий і людині. Так, із початком воєнних дій на сході України тисячі людей залишили свій дім, родину, роботу й пішли захищати Батьківщину. Чому? Однією із причин є прояв територіального інстинкту людини, коли виникає потреба захищати свою територію.

ВИСНОВКИ

  • Етнос є історично сформованою стійкою спільністю людей, де головну роль відіграють єдність території та державність.
  • Значний вплив на життя багатьох країн і народів, їх природний та механічний рухи має релігія.
  • Соціальна структура населення є поєднанням різних його груп та зв'язків між ними. Природний та механічний рух також залежить від соціальної структури населення.
  • Демографічна ємність території — кількість населення, яка може жити на цій території, не відчуваючи дискомфорту та не впливаючи негативно на довкілля.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на конкретних прикладах роль релігії в житті країн і народів.
  • 2. Обґрунтуйте об'єктивні причини вичерпання життєвого простору для подальшого збільшення кількості населення Японії. Як на рівні держави вирішується це питання?
  • 3. Поясніть на прикладі Індії та Китаю, чому народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міській.
  • 4. Проаналізуйте причини впливу людини на довкілля через збільшення густоти населення.