Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 49. Типи відтворення населення. Теорія демографічного переходу. Демографічне старіння населення

1. Поясніть значення поняття «депопуляція». 2. Назвіть основні причини старіння населення в Європі.

1. ТИПИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. Відтворення населення — це процес збереження в часі й просторі кількісного та якісного його складу, безперервне відновлення поколінь людей унаслідок народжуваності й смертності. Для кількісної характеристики відтворення населення використовують такий показник як нетто-коефіцієнт, який характеризує міру заміщення одного покоління на інші.

Відтворення населення буває:

 • простим — кількість населення не змінюється (кількість народжених дорівнює кількості померлих);
 • розширеним — кількість населення збільшується внаслідок перевищення кількості народжених над кількістю померлих;
 • звуженим — кількість населення зменшується через перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

2. ТЕОРІЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПЕРЕХОДУ, ЙОГО ФАЗИ. Теорію демографічного переходу запропонував у 1945 р. американський демограф Ф. Нотестейн (1902—1983 рр.). Вона використовується сучасною демографією для пояснення зміни типів відтворення населення.

Мал. 2. Демографічний перехід та піраміди статево-вікової структури населення окремих країн, характерні для різних його стадій (2017 р.).

Теорія базується на визнанні того, що рівні народжуваності й смертності людей визначаються не біологічними законами, а соціальними умовами. Було виділено чотири фази демографічного переходу, кінцевою метою якого є стабілізація кількості населення (мал. 1).

 • 1) У який історичний відрізок і скільки часу знадобилося, щоб фертильність знизилася з більш ніж шести до менше ніж трьох дітей на одну жінку (мал. 2)?
 • 2) Що вам відомо про рівень соціальних умов населення в країнах, указаних на мал. 2? Поясніть, яким чином вони вплинули на рівень фертильності.

СЛОВНИК

Фертильність — здатність статевозрілого організму виробляти життєздатне потомство. Це розуміють як здатність жінки (і чоловіка) до відтворення потомства.

Fertility is the ability of a mature organism to produce viable offspring. This is understood as the ability of women (and men) to reproduce offspring.

У першій фазі, яка до середини XX ст. була завершена в економічно розвинених країнах, зниження коефіцієнта смертності випереджає зниження коефіцієнта народжуваності, тому природний приріст додатний. У другій фазі коефіцієнт смертності продовжує знижуватися й досягає найменшого значення, а коефіцієнт народжуваності знижується ще інтенсивніше. У результаті приріст населення вповільнюється. У третій фазі відбувається зростання смертності, зумовленої старінням населення, з одночасним уповільненням зниження народжуваності. До кінця третьої фази коефіцієнт народжуваності наближається до рівня простого відтворення населення, а коефіцієнт смертності залишається нижчим за цей рівень. Це пов’язано з тим, що у структурі населення все ще значною є кількість вікових груп із низьким рівнем смертності. У четвертій фазі коефіцієнт смертності зростає, наближуючись до коефіцієнта народжуваності. На цьому процес демографічної стабілізації завершується.

Очевидно, що різні країни одночасно перебувають у різних фазах демографічного переходу, що спричиняє чимало регіональних та глобальних проблем.

Назвіть ці проблеми. Які існують (і чи існують) шляхи їх вирішення?

3. ДЕМОГРАФІЧНЕ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ. Природний фізіологічний процес, який спадково запрограмований, називають демографічним старінням населення. Він проявляється у зниженні рівня життєво важливих функцій організму. Демографічне старіння населення є збільшенням у загальній кількості населення країни або регіону частки (питомої ваги) осіб, старших за працездатний вік. Якщо ця частка менше 8%, то населення вважається молодим, якщо більше 12% — старим. Підвищення показників старіння населення є свідченням низької народжуваності або великої тривалості життя внаслідок високого рівня життя в певній країні.

Поясніть, які наслідки для економічного розвитку мають процеси демографічного старіння.

За прогнозами вчених, до 2050 р. кількість населення, старшого за економічно активний вік, досягне 2,1 млрд осіб, або понад 22% (сьогодні близько 11%).

Причинами демографічного старіння населення країни є тривалі зміни в характері його відтворення. Через поступове скорочення числа дітей унаслідок зниження народжуваності й збільшення частки людей похилого віку в загальній кількості населення країни (наприклад, Німеччина, Сингапур, Японія) відбувається «старіння знизу». А через зростання числа людей у результаті скорочення смертності серед людей похилого віку за відносно повільного зростання кількості дітей (наприклад, США, Франція) — «старіння зверху». Ці терміни пов’язані із графічним зображенням вікової структури населення.

Мал. 2. Фертильність жінок у різних країнах світу.

Демографічному старінню може сприяти також міграція населення, оскільки вона різною мірою стосується окремих вікових груп, або загибель великої кількості молоді на війні. Наприклад, у населенні штату Флорида (США) або півдня Франції (регіон Прованс) значна частка людей похилого віку утворилася через внутрішні міграції в ці райони з більш м’яким кліматом людей пенсійного віку. У Судані цей процес відбувається через воєнні дії (мал. 3).

Демографічне старіння населення спричиняє низку наслідків: економічних, морально- етичних, соціально-гігієнічних, які вирішуються в різних країнах по-різному: податкове та економічне навантаження на працездатне населення, проблема нестачі робочої сили, необхідність збільшення пенсійного віку, додаткові витрати на соціальну допомогу та охорону здоров’я.

Японія, де у 2017 р. налічувалося близько 68 тис. осіб віком понад 100 років, належить до країн, де люди живуть найдовше (у середньому понад 83 роки). А Окінаву, де зараз налічується понад 400 осіб, вік яких уже перевищив 100 років, узагалі називають «островом безсмертних».

Україна належить до країн, де смертність перевищує народжуваність. Відбувається депопуляція населення, а простою мовою — вимирання. Тому в нашій країні дуже гострою залишається проблема підвищення народжуваності.

Мал. 3. Піраміди статево-вікової структури населення країн з демографічним старінням: а) «знизу», б) «зверху»), в) через воєнні дії.

ВИСНОВКИ

 • Відтворення населення — це процес збереження в просторі й часі кількісного та якісного складу населення країни або певної її території. Відтворення буває розширеним, простим і звуженим.
 • Теорія демографічного переходу передбачає його чотири фази.
 • Демографічне старіння населення означає збільшення в його структурі питомої ваги осіб непрацездатного віку.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що рівні народжуваності населення визначаються соціально- економічними умовами.
 • 2. Обґрунтуйте причини та умови виділення типів відтворення населення.
 • 3. Порівняйте демографічну ситуацію в Європі та Африці.
 • 4. Проаналізуйте демографічну ситуацію в Україні.