Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 48. Чинники та територіальні особливості природного руху населення

1. Пригадайте основні чинники депопуляції населення України. 2. Поясніть, чому демографічна політика в різних країнах неоднакова.

1. ПРИРОДНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ. Природний рух (відтворення) населення — це сукупність процесів народжуваності, смертності й природного приросту, що забезпечують безперервне відновлення й зміну людських поколінь (мал. 1).

Проаналізуйте мал. 1 та поясніть, як вказані чинники впливають на рівень народжуваності та смертності в Україні.

Якщо порівняти фізичну, кліматичну та карту розселення населення світу, стане зрозумілим вплив природних умов на розміщення людей. Для створення поселень люди завжди вибирали найсприятливіші куточки Землі. Тому донині малозаселеними або такими, де взагалі відсутнє постійне населення, є пустельні й високогірні райони з екстремальними умовами життя.

Знайдіть на карті атласу території з екстремальними умовами життя. Оцініть ступінь їхньої заселеності з використанням відповідних тематичних карт.

Ускладнене життя і в дуже холодних районах Землі. Тому в полярних її частинах постійного населення мало, а в Антарктиді воно відсутнє взагалі. Натомість густо заселені узбережжя морів і океанів зі сприятливими природними умовами, ресурсами, можливістю розвитку транспортних зв’язків. Проте в результаті збільшення кількості населення люди все частіше змушені заселяти території з екстремальними природними умовами.

Мал. 1. Чинники відтворення населення.

Мал. 2. Частка регіонів світу в загальній кількості населення Землі: а) 2015 р.; б) прогноз на 2050 р.

Назвіть узбережжя морів і океанів, які найбільш густо заселені. Поясніть причини наявності узбереж, де населення або немає взагалі, або трапляється рідко.

Якими б сприятливими для життя не були природні умови певної країни, складна соціально-економічна ситуація змушує людей залишати обжиті місця. Війни, диктаторські режими, зниження життєвого рівня населення через корупцію призводять до міграції населення з країн. Природний приріст тут зменшується, оскільки країну здебільшого залишають молоді чоловіки, які не бажають брати до рук зброю. Прикладом є Сирія з її переважно сприятливими для життя й господарської діяльності природними умовами, землі якої тисячі років були густо заселені. Нестабільна політична ситуація в країні та війна призвели до загибелі сотень тисяч людей і міграційного відпливу населення. У той самий час розміщені в пустелі Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Катар завдяки вмілому використанню коштів від продажу нафти процвітають. їхнє населення невпинно зростає як за рахунок перевищення кількості народжених над померлими, так і через потоки трудових мігрантів або біженців з інших країн, де природні умови набагато кращі.

За додатковими джерелами назвіть країни, які є основними постачальниками трудових мігрантів до регіону Південно-Західна Азія. Пригадайте та оцініть природні умови цих країн.

За даними Інституту економіки й світу, у 2017 р. Європа була найбільш мирним регіоном, у той час як Близький Схід та Північна Африка — навпаки. Отже, зрозуміло, звідки й куди прямують потоки біженців і де збільшуватиметься або зменшуватиметься приріст населення. Глобальний індекс миру ІЕР (GPI) показав, що у 2018 р. у 92 країнах миролюбність знизилася, і лише в 71 країні підвищилася.

Мал. 3. Кількість населення деяких країн світу на 2017 р. та 2050 р. (прогноз).

Із розвитком цивілізації одним з основних чинників природного руху населення став екологічний. Складна екологічна ситуація в певному регіоні світу призводить як до відпливу звідти населення, так і до зростання рівня захворюваності. Це негативно впливає на рівень народжуваності. Збільшується смертність. Катастрофи на Чорнобильській АЕС та Фукусімі (Японія) стали чинниками суттєвої зміни природного руху населення в цих районах.

Проаналізуйте дані мал. 2 та зробіть висновки.

2. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ. У наш час природний рух населення характеризується значною територіальною диференціацією. Для багатьох країн і частин світу й материків характерним є так званий демографічний вибух. Якщо в минулому в країнах Африки, Центральної і Південної Америки й Азії була висока народжуваність, але високою була й смертність, то кількість населення зростала тут відносно повільно. У XX—XXI ст. умови життя в цих регіонах значно поліпшилися. Різке скорочення смертності на тлі високої народжуваності спричинило бурхливе зростання кількості населення.

Дайте визначення понять: природний приріст населення, демографічна політика, демографічний вибух, депопуляція, демографічна криза.

Згідно з прогнозом ООН, до 2050 р. кількість населення в країнах Азії, Африки, Південної та Центральної Америки зростатиме. Загальна кількість населення досягне 9,8 млрд осіб, а лідерами за кількістю населення будуть азіатські країни Індія, Китай.

У свою чергу, у Європі природний приріст населення низький, а іноді й від’ємний. Через це до середини XXI ст. ООН прогнозує зменшення кількості населення в Німеччині на 17 млн, в Італії — на 14 млн, в Іспанії — на 8 млн осіб. Найбільші втрати чекають на Росію (понад 20 млн осіб, мал. 3).

Проаналізуйте мал. 3. Оцініть за допомогою мал. 1 чинники, які впливають на збільшення кількості населення в країнах-лідерах.

Загалом для природного руху населення світу характерна особливість: чим нижчим є рівень життя, тим вищою є народжуваність. Тому найвищий природний приріст характерний для найбідніших країн світу та тих, де постійно тривають війни.

ВИСНОВКИ

  • Природні умови й зараз залишаються одним з основних чинників природного руху населення, хоча їх значення із часом зменшується.
  • Із розвитком цивілізації зростає значення соціально-економічних та екологічних чинників природного руху населення.
  • У країнах Азії, Африки та Центральної і Південної Америки природний приріст населення високий, а в Європі, навпаки, низький. Ця тенденція збережеться і в найближчі десятки років.
  • Навіть сприятливі для життя природні умови не є перешкодою для активної міграції населення з країн, де виникає складна політична та соціально-економічна ситуація.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на прикладах вплив природних умов і ресурсів на природний рух населення.
  • 2. Обґрунтуйте вплив екологічних чинників на зниження народжуваності.
  • 3. Спрогнозуйте природний рух населення в різних регіонах Росії.
  • 4. Порівняйте ситуацію щодо природного руху населення в США та Нігерії.
  • 5. Проаналізуйте наслідки низького рівня народжуваності для країн Європи.