Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

§ 47. Виникнення людства та заселення континентів. Географія людських рас. Динаміка кількості населення світу

1. Що ви знаєте про історію заселення вашої області? 2. Назвіть причини швидкого зростання населення світу наприкінці XVIII — на початку XIX ст. та сучасного швидкого зменшення кількості населення окремих країн (Україна, Литва, Болгарія).

1. ВИНИКНЕННЯ ЛЮДСТВА ТА ЗАСЕЛЕННЯ КОНТИНЕНТІВ. Шлях до еволюції наших предків почався в Африці близько 5 млн років тому, коли, за оцінками антропологів, людська лінія розійшлася з приматами. Найдавніші предки людини належать до роду австралопітеків (близько 3 млн років тому), їх залишки, у тому числі і всесвітньовідома «Люсі», були знайдені переважно в Рифтовій долині Африки.

Із курсу біології пригадайте, що вам відомо про людину прямоходячу та людину працюючу.

Існують різні теорії виникнення й розселення людства. Деякі вчені вважають, що існувало три центри його виникнення: у Європі з’явилася європеоїдна раса, в Африці — негроїдна, а в Азії — монголоїдна. Раси були утворені шляхом мутацій різних видів вимерлих нині людиноподібних мавп. Америку заселили представники монголоїдної раси з Азії (мал. 1).

Проаналізуйте мал. 1 та зробіть висновки.

Більше інформації про еволюцію людини дізнайтеся в енциклопедії Британіка: britannica.com/science/human-evolution/The-emergence- of-Homo-sapiens і на сайті http://gorhistory.com/hist110/na.html. — Державний університет Гумбольдта (США).

Проте дискусії щодо достовірності цих фактів тривають і досі. Вони підкріплюються новими знахідками вчених і технічними можливостями проведення досліджень. У 2014 р. ізраїльські вчені знайшли на території країни докази того, що сучасні люди мігрували з Африки на 50 тис. років раніше, ніж свідчили попередні дані. У цьому переконують знахідки на Лесовому плато у 2018 р. (Китай).

2. ГЕОГРАФІЯ ЛЮДСЬКИХ РАС. ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ. Людство належить до трьох основних рас: європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Деякі дослідники виділяють ще американську та австралоїдну раси. До першої вони відносять індіанців Америки, до другої — аборигенів Австралії та Океанії, Південної та Південно-Східної Азії.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали: «7 Billion: How did we get so big so fast?» Зробіть висновки.

Добровільні або примусові міграції представників різних расових груп за межі територій їх утворення призвели до формування різних мішаних та перехідних рас. Виникли метиси, мулати й самбо. Перші є нащадками від шлюбів європейців з індіанцями. Вони становлять більшість населення Мексики. Мулатів, нащадків шлюбів представників європеїдної та негроїдної рас, багато у Бразилії. В Америці ж чимало самбо — нащадків шлюбів осіб негроїдної раси та індіанців.

Мал. 1. Процес заселення Америки відповідно до досліджень вчених Державного університету Гумбольдта (США).

На Землі проживає понад 7,6 млрд осіб. 15 тис. років тому на планеті було лише 3 млн осіб. Відтоді кількість населення невпинно зростає, але пандемії, голод і неодноразові епідемії чуми в Європі, Перша та Друга світові війни забрали життя 15, 19 і 60 млн осіб відповідно.

Зараз природний приріст світу становить 10,8 %о (народжуваність — 18,6 %о, смертність — 7,8 %о). Унаслідок постійного зростання кількості населення його густота вже перевищила 55 осіб/км2. Населення розміщене на Землі нерівномірно. Близько 60% його зосереджено в Азії. Тут розташовані дві найбільші за кількістю населення країни. За прогнозами вчених, кількість населення планети зростатиме до 10—12 млрд осіб, після чого почне зменшуватися.

Знайдіть на карті найбільші за кількістю населення країни світу. Поясніть причини, за яких саме в цих країнах населення зростає (або зростало) швидкими темпами.

3. ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ПРО НАСЕЛЕННЯ Й ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ. ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕННЯ. Сучасна наука й техніка знають кілька способів розрахунків кількості населення певної країни або регіону. Проте найважливішим джерелом знань про населення й демографічні процеси є періодичні його переписи. Зазвичай їх проводять через п’ять або десять років, а між ними користуються даними поточного обліку населення. Це система постійної реєстрації різних демографічних подій, процесів та явищ (споживання населенням природного газу, хліба, борошна, води). Здійснюються також різноманітні вибіркові дослідження (опитування, анкетування). Крім того, використовуються різні реєстри окремих категорій населення, наприклад біженців, осіб з інвалідністю, призовників тощо.

СЛОВНИК

Перепис населення — єдиний процес збору, узагальнення, аналізу й публікації демографічних, економічних, і соціальних та інших даних про населення, що за станом на певний час проживає в країні або певній її частині.

The population census is the only process of collecting, summarizing, analyzing and publishing demographic and other data on the population of economic and social, which for some time lives in a country or a certain part of it.

За додатковими джерелами дізнайтеся, коли в Україні планується проведення перепису населення й що із цього приводу радить ООН.

Перший у світі перепис населення відбувся у 2800 р. до н. е. у Стародавньому Єгипті. Результати переписів використовувалися переважно з фіскальною (стягування податків) та військовою (обсяги армійського контингенту) метою.

Останній перепис населення в Україні був проведений у 2001 р. Отже, наша держава вже майже 20 років існує, точно не знаючи, яка кількість населення в ній проживає та які його демографічні й соціальні характеристики. Це значно ускладнює можливості ефективного управління державою та її окремими регіонами, а також створює умови для маніпулювання під час чергових виборів різного рівня.

Перепис населення проводиться з метою визначення перспектив соціально-економічного розвитку країни: обсягів житлового будівництва, планування податкового навантаження на громадян, здійснення демографічної політики тощо.

Проаналізуйте мал. 2, оцініть кількість та структуру населення країн, складіть пропозиції їх урядам щодо демографічної політики.

Мал. 2. Піраміди статево-вікової структури кількості населення країн (2017 р.).

ВИСНОВКИ

  • Існує декілька теорій походження людства, аж до інопланетного.
  • Усе людство належить до трьох основних рас. Проте чітко визначити належність до кожної з них усе важче через значне поширення мішаних шлюбів.
  • Зараз на планеті проживає понад 7,6 млрд осіб, і ця цифра продовжує швидко зростати.
  • Головним джерелом знань про населення та демографічні процеси є його переписи.
  • Одним із завдань проведення перепису населення є визначення перспектив діяльності уряду щодо соціально-економічного розвитку країн.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що наша планета може прогодувати обмежену кількість людей.
  • 2. Обґрунтуйте вплив природних умов на формування різних людських рас.
  • 3. Спрогнозуйте подальше зростання кількості населення нашої планети.
  • 4. Порівняйте ступінь заселеності різних частин світу. Поясніть нерівномірність розміщення населення Землі її територією.
  • 5. Обґрунтуйте причини того, що в Україні вже тривалий час не проводиться перепис населення. Знайдіть підтвердження своєї думки в додаткових джерелах.