Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 46. Системоутворювальна роль географічного, економічного, інформаційного та соціокультурного просторів

1. Пригадайте, як географічний та економічний простір впливають на формування й життя суспільства. 2. Поясніть на прикладах взаємозв'язок між географією та історією.

1. СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНА РОЛЬ ПРОСТОРІВ: ГЕОГРАФІЧНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО. Простір — системоформуюче поняття. Якщо територія пов’язана з конкретними особливостями певної місцевості нашої планети й ними визначається, то простір значною мірою є поняттям абстрактним. Це ніби абстрактна територія, яка визначається лише віддаленістю між окремими об’єктами й територіями, їх площею та взаєморозміщенням. Усі ці характеристики простору впливають на формування просторових систем у різних сферах життя (мал. 1).

Поясніть поняття «географічний простір». Оцініть його значення для розвитку цивілізацій та країн.

Наприклад, такі економічні поняття, як «економічна зона», «економічна інтеграція», «співробітництво», «співтовариство», «експансія» та інші, мають яскраво виражений просторовий аспект. Простір для господарства у вигляді економічного простору є системо- формуючим чинником, який об’єднує, сполучає, притягує. Із розвитком транспортної інфраструктури простір усе більше об’єднує, а не розділяє. Отже, системоформуюче значення економічного простору постійно зростає.

Інформаційний простір є просторовою сферою передачі інформації та містить просторово-територіальні аспекти відповідної інфраструктури, збору, формування, поширення інформації в окремих країнах і на планеті загалом. Головними його структурними елементами є інформаційні поля та інформаційні потоки.

Перші є сукупністю інформації певної території, а другі — її переміщенням в інформаційному просторі через певні інформаційні канали.

Фактично у XXI ст. інформаційний простір стає тлом для подальшого формування економічного, соціокультурного і значною мірою географічного простору й світосистеми.

  • 1) За додатковими джерелами дізнайтеся, за яких економічних та політичних умов засновник банківської династії Ротшильдів Натан Ротшильд сказав: «Хто володіє інформацією, той володіє світом».
  • 2) За допомогою khpg.org/ (Інформаційний портал харківської правозахисної групи) або інших джерел дізнайтеся, кому належать основні засоби масової інформації в Україні. Зробіть висновки.

Просторові аспекти соціокультурного різноманіття існують у різних просторово-територіальних проявах: людство, нація, регіон, різні соціальні спільноти. Просторова диференціація хоча й зменшується в часі, але в деяких аспектах стає ще виразнішою. Сучасний соціокультурний простір стоїть на шляху заперечення й переоцінки колишніх цінностей, пошуку трансляції існуючого культурного досвіду через занепад традиційних та виникнення інших нових структур і цінностей.

2. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР, ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ. Географічний простір — це складний земний планетний простір, розташований на конкретній території, який розвивається, є мінливим у часі й охоплює всі сфери географічної оболонки.

Мал. 1. Поняття простору.

Перші уявлення про концепцію географічного простору виникли завдяки працям німецьких географів Карла Ріттера (1779—1859 рр.) та Альфреда Гетнера (1859—1941 рр.). У середині XX ст. американський географ Р. Гартшорн (1899—1992 рр.) істотно розвинув ідеї про простір та ввів у географію поняття часу. В основу сучасного підходу до розуміння сутності географічного простору-часу покладено визнання тісного зв’язку просторового аспекта із часовим. Це дозволяє говорити не окремо про просторову й часову, а про просторово-часову структуру. Усі події відбуваються в географічному просторі-часі.

Органічний зв'язок простору й часу, географії та історії влучно сформулював відомий французький географ і теоретик анархізму Е. Реклю. Він сказав, що географія є історією в просторі, а історія — географією в часі.

Місце перебування в геопросторі визначається абсолютними сферичними (широта й довгота), радіальними (висота) або прямокутними географічними координатами та широким поняттям «географічне положення» (фізико-, економіко-, політико-географічне), або відносним положенням (відносно інших просторів, беручи як орієнтир основні точки: північ, південь, схід та захід).

Географічний простір трансформується, оскільки він є частиною коротко-, середньо- та довготривалих природних (дощ, вітер, хвилі, сейсмічна активність) або антропогенних (будівництво мостів, доріг, портів, сільськогосподарських угідь) процесів, які постійно його змінюють.

Географічний простір характеризується високим ступенем зв’язку між природними та людськими компонентами, які не ізольовані: якщо один із них змінений, так чи інакше це впливатиме на інший (у коротко-, середньо- або довгостроковому періоді). Наприклад, забруднення повітря, води, ґрунтів, втрата біорізноманіття через надмірні лісозаготівлі.

Природні та людські компоненти поширюються в географічному просторі, що класифікується густотою (наприклад, кількість людей на 1 км2), концентрацією або дисперсією і вказує на те, наскільки близькими або відокремленими є ці компоненти.

ВИСНОВКИ

  • Простір — системоформуюче поняття, яке через віддаленість між об'єктами, процесами і явищами та їх взаєморозміщенням впливає на взаємозв'язки й взаємодію між ними.
  • У XXI ст. інформаційний простір стає тлом для формування економічного, соціокультурного та географічного просторів.
  • Головними структурними складовими інформаційного простору є інформаційні поля та інформаційні потоки.
  • Усі події, явища й процеси на планеті відбуваються в географічному просторі-часі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на прикладі географічних процесів, що простір і час невіддільні.
  • 2. Поясніть на прикладах значення слів Наполеона: «Географія — це доля».
  • 3. Спрогнозуйте зростання впливу інформаційного простору на розвиток інших земних просторів.
  • 4. Складіть образ географічного та інформаційного простору вашого навчального закладу.