Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ III. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

 • Тема 1. Світосистемний підхід у суспільній географії
 • Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі
 • Тема 3. Глобальна економіка
 • Тема 4. Соціально-культурні складники світосистеми

Тема 1. Світосистемний підхід у суспільній географії

§ 45. Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство—природа»

1. Поясніть, як і чому ваше життя пов'язане із життям інших людей. 2. Наведіть приклади з історії, коли відсутність об'єднуючої системності в житті нації призводила до національних трагедій (на прикладі української або іншої нації).

1. СВІТОСИСТЕМА ЯК РЕЗУЛЬТАТ І ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ В СИСТЕМІ «СУСПІЛЬСТВО—ПРИРОДА». Світосистема — це глобальна взаємодія і взаємозв’язаність людини та її господарської діяльності з природою й процесами, що в ній відбуваються. Вона є одночасно і результатом, і безперервним процесом формування глобальної єдності в системі «суспільство—природа». Сьогодні ми можемо говорити про те, що людство, усе більше втручаючись у природу й природні процеси, ніби перетворилося на своєрідного трансформатора, який зрісся з власним природним середовищем у єдину істоту. Ця істота в особі людини має розум і постійне бажання жити краще, але цей розум не завжди застосовується стратегічно правильно. Тому прагнучи більшого життєвого комфорту, людина все інтенсивніше експлуатує природу, руйнуючи довкілля.

У другій половині XX ст. з’явився новий напрям досліджень глобальних тенденцій світового економічного й соціального розвитку — світосистемний аналіз. Уперше його ідеї виклав американський соціолог Іммануїл Валлерстайн. Основою цього аналізу є поняття світосистеми. Світосистемний аналіз базується на ідеї неомарксизму, концепції «матеріальної цивілізації» французького історика Ф. Броделя й теорії економічних циклів російського економіста М. Кондратьева.

Більше про І. Валлерстайна та світосистемний аналіз читайте на сайті журналу «Вперед»: vpered.wordpress.com.

Людина є однією зі складових географічного середовища. У наш час вона перетворилася на головний суб’єкт змін у цьому середовищі, на жаль, переважно негативних. Людство все більше відчуває себе частиною загальної світосистеми, і це відчуття стає гострішим у процесі антропогенних змін довкілля.

Мал. 1. Соціально-культурна підсистема.

Як і будь-яка система, світосистема складається з окремих «спеціалізованих» частин, які ми називаємо підсистемами. До них належить природна, або натуросфера. Остання, у свою чергу, складається з добре відомих вам геосфер (літосфера, гідросфера, атмосфера та біосфера). Це природні ресурси самого існування людства. Наступні соціо- та екосфера є результатом сукупності відносин людей у процесі економічної діяльності, техносфера й культуросфера є результатом взаємодії людей у галузі створення матеріальних і духовних цінностей, політосфера — взаємодії людей у процесі їх боротьби за владу.

За додатковими джерелами поясніть зміст понять складових світосистеми.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД СВІТОСИСТЕМИ. Окремі з виділених нами підсистем світосистеми за функціями, які вони виконують, органічно поєднуються з іншими, формуючи функціонально-компонентний її склад.

Наприклад, демографічно-екологічну підсистему формує життєвий простір людей у процесі їх взаємодії з природою. Економіко- господарська підсистема утворює виробничі відносини у світовому економічному просторі. Тут поєднуються господарські системи з відносинами людей у процесі виробництва й розподілу продукції та надання послуг.

Інформаційно-технологічна підсистема — розумова діяльність людини з освоєння нею довкілля на основі прогресу в техніці та інформаційних технологіях.

Соціально-культурна підсистема є взаємозв’язаною сукупністю структур, установ і закладів із вироблення й поширення в суспільстві духовних цінностей (мал. 1).

Політико-адміністративна (політична) підсистема є системою відносин у світі в процесі боротьби за владу.

За допомогою мал. 1, 2 поясніть функції складових соціально-культурної підсистеми.

Протягом останніх десятиліть людство виробило правила існування й розвитку економіко-господарської підсистеми глобальної світосистеми. Вони полягають у поступовому усуненні митних бар’єрів між країнами та формуванні єдиного світового господарства. Цей процес не позбавлений суперечностей, оскільки економічні інтереси багатьох країн суттєво різняться.

Мал. 2. Політико-адміністративна підсистема й методи державного управління.

ВИСНОВКИ

 • Світосистема — це система глобальної взаємодії людини з природою в процесі її господарської та життєдіяльності.
 • Як і будь-яка система, світосистема складається з окремих частин (підсистем).
 • До підсистем світосистеми належать натуросфера, соціосфера, еконосфера, техносфера, культуросфера й політосфера.
 • Окремі складові світосистеми поєднуються між собою, формуючи її функціонально-компонентну структуру.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть на прикладах ланцюжка «людина—природа», що все у світі взаємопов'язане.
 • 2. Порівняйте соціосферу та культуро- сферу. Зробіть висновки.
 • 3. Складіть схему «Взаємодія різних підсистем світосистеми».
 • 4. Проаналізуйте сучасний стан демографічно-екологічної підсистеми.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.