Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 44. Природні зони. Карти ґрунтів і природних зон

1. Пригадайте природні зони, у яких розташована територія України. 2. Поясніть, як відбувається зміна природних зон в Українських Карпатах.

1. ПРИРОДНІ, АБО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗОНИ. Природні, або фізико-географічні зони — частини географічного поясу з однорідними кліматичними умовами, які на рівнинних територіях зберігають широтне або близьке до нього простягання й змінюються в напрямку від екватора до полюсів, а інколи й від океанів у глиб материків (як у Північній Америці). Природні зони мають близькі умови температур і зволоження, які, так само як і кліматотвірні чинники, визначають однорідність ґрунтового покриву, рослинного й тваринного світу територій. В океані природні зони виражені не так чітко, а в горах вони змінюються з висотою (мал. 1).

За допомогою мал. 1 установіть природні висотні пояси, які наявні в усіх гірських системах, і ті, яких немає в Альпах та Приполярному Уралі. Поясніть причини відмінностей.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали «Висотна поясність». Поясніть, чому природні зони в горах змінюються з висотою. Як це впливає на заселення гірських районів людиною?

Природні зони, які беруть свою назву від притаманної їм рослинності або інших географічних особливостей, — один із рівнів фізико- географічного районування. У межах зони за переважанням ландшафтів певного типу виділяються фізико-географічні підзони, як, наприклад, у лісостеповій та степовій зонах України.

За допомогою карти природних зон світу в атласі поясніть, на території яких материків порушена широтна зональність.

2. КАРТИ ҐРУНТІВ. Карти ґрунтів — це карти, на яких відображено поширення типів і різновидів ґрунтів на певній території (карта світу, материків, країн). Для їх складання проводять спеціальні експедиційні дослідження ґрунтового покриву. їх проводять у межах окремих областей, природних зон, держав, за потреби в межах конкретних сільських та лісогосподарств, природних або адміністративних районів. За змістом і детальністю розрізняють детальні (1:200—1:5000), дрібно- (менше 1:300000), середньо- (1:100000—1:300000) та великомасштабні (1:100000—1:50000) карти ґрунтового покриву. Під час польових досліджень вивчають особливості конфігурації ареалів ґрунтових типів, пов’язані з умовами й чинниками ґрунтоутворення. У польових умовах вивчають геологічну будову, материнські породи, рельєф, гідрогеологічні умови, що пов’язані з ґрунтовими водами та їх виходом на поверхню, рослинний покрив і тваринний світ (земляні хробаки, личинки комах, мурашки, рептилії, гризуни), їх вплив на властивості та родючість ґрунту.

Під час проведення польових досліджень закладають і вивчають ґрунтові розрізи: виявляють межі ґрунтових контурів для нанесення їх на план або карту. Для точного визначення ареалів типів ґрунтів та їх різновидів використовують топографічні карти, аерофотознімки та космічні знімки.

Мал. 1. Вертикальна поясність: а) Гімалаїв; б) Альп; в) Приполярного Уралу.

За результатами польових досліджень та відібраних зразків ґрунтів складають остаточну карту ґрунтів, легенди карт із необхідними пояснювальними текстами. Генетичні типи ґрунтів відображають способом якісного фону, а їхні властивості — штрихуванням та іншими позначками.

За допомогою карти ґрунтів України встановіть, які ґрунти є зональними, а які порушують зональність і чому.

Зазвичай на картах ґрунтів простежуються зональні закономірності їх поширення на рівнинній території та вертикальні в горах. Карти ґрунтів використовуються не тільки як навчальні, але й для охорони земельних ресурсів, лісовпорядкування, планування сільськогосподарських та меліоративних робіт.

Датою народження ґрунтознавства можна вважати 10 грудня 1883 р. — день захисту докторської дисертації В. Докучаєвим. У ній вчений сформулював теоретичну концепцію генетичного ґрунтознавства як нової самостійної природничої науки. Розрізнені факти про властивості ґрунтів, родючість, способи й засоби їх обробітку датуються неолітом і бронзовим віком (коли зароджувалося землеробство). Уже тоді люди відрізняли ділянки землі за рівнем родючості та визначали найпростіший спосіб їх обробітку.

3. КАРТИ ПРИРОДНИХ ЗОН. Природні зони України, материків і світу допомагають вивчати карти природних зон. На суходолі в межах природних зон відповідно до переважання ландшафтів певного типу виділяють фізико-географічні підзони, в океані ця властивість проявляється менш чітко. Більшість назв природних зон відображають найважливіші особливості ландшафту (за переважаючим типом рослинності: зони лісів, степів, пустель, саван). Природні зони показані на карті способом якісного фону (це відображено і в легенді карти) і свідчать про основну закономірність: широтну зональність (наприклад, в Африці, Євразії). Якщо порівняти карту природних зон із фізичною та кліматичною картами, помітимо, що під впливом головним чином орографії їх простягання змінюється на меридіональне (наприклад, степової, лісостепової зони помірного кліматичного поясу Північної Америки). Гірські райони на карті виділяються окремо, і розташування природних зон у цих районах підпорядковане законам зміни клімату й відповідно природних особливостей із висотою (вертикальна поясність).

За допомогою карти природних зон Північної Америки назвіть природні зони, розташовані всупереч закону широтної зональності. Поясніть причини цього порушення.

ВИСНОВКИ

  • Природні зони на рівнинах зберігають широтне або близьке до нього простягання. В океані вони виражені не так чітко, у горах змінюються з висотою.
  • Поширення типів і різновидів ґрунтів на певній території зображене на карті ґрунтів. Для їх складання проводять спеціальні експедиційні дослідження з подальшою камеральною обробкою результатів.
  • Більшість назв природних зон відображають найважливіші особливості ландшафту.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що існує нагальна потреба відновлення родючості ґрунтів.
  • 2. Обґрунтуйте причини наявності підзон у природних зонах степів та лісостепів України.
  • 3. Поясніть зв'язок між картами: фізичною, ґрунтів і природних зон.
  • 4. Складіть опис ґрунтів своєї місцевості.

Практична робота

  • 32. Опис одного з типів ґрунтів своєї місцевості та визначення ґрунтоутворювальних чинників.

Дослідження

  • 1. Рослини і тварини навколо свого населеного пункту, записані в Червоній книзі України.
  • 2. Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання.