Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 32. Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктури

1. Пригадайте, що таке вивітрювання, та назвіть його види. 2. Поясніть вплив господарської діяльності людини на рельєф.

1. ВИВІТРЮВАННЯ ЯК ПРОЦЕС ВПЛИВУ АТМОСФЕРИ НА ЛІТОСФЕРУ. За чинником дії розрізняють вивітрювання фізичне, хімічне та біогенне, яке також можна розкласти на фізичне (вплив тварин-землериїв) і хімічне (виділення організмами агресивних речовин). У процесі вивітрювання гірські породи розпадаються на дрібні частинки, готові для перенесення вітром або водою з вищих гіпсометричних рівнів рельєфу на нижчі (мал. 1).

СЛОВНИК

Вивітрювання — процес руйнування гірських порід, ґрунту та мінералів, а також деревних і штучних матеріалів через контакт з атмосферою Землі, водою та біологічними організмами.

Weathering is a process of breaking down rocks, soils, and minerals as well as wood and artificial materials through contact with Earth's atmosphere, water, and biological organisms.

Із курсу фізики вам відомо, що різні мінерали мають різні коефіцієнти теплового розширення. Тому процес фізичного вивітрювання не змінює хімічний склад гірської породи, що руйнується. У результаті змін температури повітря поступово відбувається розтріскування й розпад (дезінтеграція) породи на окремі частинки. Амплітуда та швидкість зміни температури повітря є найважливішою умовою термічного вивітрювання, отже, добовий її хід важливіший за річний. Найбільшою інтенсивністю характеризується термічне вивітрювання в пустелях, де незначна вологість повітря й різкі добові перепади температур, а також у гірській місцевості на південних схилах та особливо за відсутності рослинного покриву. Хімічне вивітрювання активізується після фізичного. Інтенсивність його наростає зі збільшенням вологості (більшість хімічних реакцій протікає у водному середовищі) і температури (прискорюється швидкість хімічних реакцій та збільшується ступінь дисоціації води).

  • 1) Поясніть за мал. 1 вплив атмосферних опадів на процес вивітрювання.
  • 2) У яких кліматичних поясах вивітрювання як процес впливу атмосфери на літосферу буде найбільш значним?

Мал. 1. Вивітрювання.

Мал. 2. Приклади форм рельєфу, що є наслідками впливу атмосфери на літосферу: а) Хвиля Навахо (США); б) Каппадокія (Туреччина); в) кам'яна річка Отнурок (Росія, Башкирія).

2. ПРИКЛАДИ РЕЛЬЄФОУТВОРЕННЯ, ЩО Є НАСЛІДКАМИ ВПЛИВУ АТМОСФЕРИ НА ЛІТОСФЕРУ. Приклади рельєфоутворення можна знайти майже всюди, але є й унікальні, наприклад Хвиля Навахо, яка утворилася за часів юрського періоду (близько 190 млн років тому). Дослідники стверджують, що скам’янілі завдяки накопиченню кальцію у вертикальних і горизонтальних шарах старі піщані дюни набули таких химерних форм через роботу вітру й дощу (мал. 2).

Матеріал, утворений під час вивітрювання, залишається на місці руйнування й утворює кору вивітрювання — тип відкладів, що формують комплекс подрібнених порід і складають особливі форми й типи рельєфу суходолу. Відбувається послідовне чергування горизонтів у межах кори вивітрювання: зона повного подрібнення порід, товща щебеню, брилова зона, зона тріщин (мал. 3).

В Україні найбільше поширення мають монтморилонітові, гідрослюдисті та каолінові різновиди кори вивітрювання, у горах та на окремих ділянках Українського щита зустрічаються значні площі уламкового елювію.

Кора вивітрювання виступає як основа ґрунтоутворення (материнська гірська порода).

Більше інформації про вивітрювання шукайте на сайті geograf.com.ua/.

3. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЯК ЧИННИК РОЗСЕЛЕННЯ Й РОЗТАШУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ. Серед природних чинників, що впливають на розміщення населення, найголовнішим залишається клімат. Якщо розглянути карту густоти населення світу, то можна побачити, що найбільша кількість населення (понад 60%) відповідає територіям із м’яким вологим кліматом у помірному, субтропічному та субекваторіальному кліматичних поясах Північної півкулі. У давні часи це сприяло розвитку сільського господарства та економіки країн. Слабо- заселеними є холодні й посушливі райони Землі. Зміни клімату з висотою зумовили більшу густоту заселення гірських підніж й особливо їх південних схилів (у Північній півкулі) порівняно з більш високогірними ділянками.

Мал. 3. Типи кори вивітрювання за складом та особливостями утворення елювію.

Ще здавна люди селилися на узбережжях теплих морів, які давали можливість добувати їжу й вести господарську діяльність, пов’язану з морським промислом. За даними ООН на 2017 р. океанічні, прибережні та морські ресурси дуже важливі для 37% населення світу, що живе в прибережних громадах. Половина всіх жителів Землі живе на території, віддаленої від морів та океанів до 200 км, 10% — у прибережних районах на відстані менше 10 м над рівнем моря (мал. 4). Половина всіх жителів Землі живе на території, яка віддалена від морів та океанів до 200 км (мал. 4).

Ураховуючи важливість клімату як чинника розселення населення, сьогодні існує така закономірність: чим вищий рівень розвитку економіки країни, тим меншою є пряма залежність розселення його населення від природних (кліматичних) умов. Це твердження стосується й розміщення виробництва та інфраструктури. Яскравим прикладом є розвиток гірничодобувної промисловості на північному заході Австралії, півночі Канади, Алясці (США), заході Китаю, районах Сибіру та Далекого Сходу Росії тощо.

Знайдіть у мережі Інтернет інформацію про освоєння людиною регіонів Землі з екстремальними кліматичними умовами та причини їх заселення.

Якщо поцікавитися, де й коли виникли перші міста на Землі, то виявиться, що всі вони були засновані людьми або на узбережжях, або на незначному віддаленні від морів (Аннаба, Алжир, IX ст. до н. е.; Бібл, Ліван, 3000 р. до н. е.), або на берегах річок і переважно в умовах жаркого поясу сонячного освітлення.

Мал. 4. Розподіл населення: а) за абсолютною висотою над рівнем моря; б) за ступенем віддалення від моря.

Місто Ла-Рінконада, розташоване поряд із золотим рудником у перуанських Андах, вважається найвисокогірнішим у світі. Середня річна температура повітря тут становить +1,3 °С. Це високогірна альпійська тундра. Місцеве населення тут постійно відчуває кисневе голодування через розрідженість повітря на висоті 5100 м над рівнем моря. Економіка міста, де немає проточної води й відсутня каналізація, базується переважно на видобутку золота. Для міста характерний високий рівень забруднення ртуттю через примітивний спосіб видобутку золота.

ВИСНОВКИ

  • Вплив атмосфери на літосферу відображають процеси вивітрювання (руйнування під впливом коливань температури повітря, атмосферних опадів) та рельєфоутворення (перенесення вітром і водою та накопичення матеріалів вивітрювання).
  • Кора вивітрювання гірських порід є фундаментом материнської гірської породи, основою ґрунтоутворення.
  • Серед природних чинників, що впливають на розміщення населення, клімат залишається одним із головних. Проте розвиток людської цивілізації та рівень розвитку економіки країн зменшує залежність розселення населення від природних умов.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на прикладах вплив атмосфери на літосферу.
  • 2. Обґрунтуйте механізм і наведіть приклади вивітрювання та рельєфоутворення за участю атмосферних процесів.
  • 3. Спрогнозуйте подальші зміни впливу природних чинників на розселення людини на планеті.
  • 4. Порівняйте ступінь заселеності гірських районів у Південній та Північній Америці, Європі та Азії.
  • 5. Проаналізуйте значення вивітрювання для процесів ґрунтоутворення.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.