Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 27. Зсуви. Ресурсні властивості літосфери. Мінеральні ресурси як чинник розташування виробництва

1. Пригадайте, чи характерні зсуви для вашої місцевості. 2. Поясніть, чому наявність корисних копалин не свідчить про багатство країни. 3. Назвіть ресурсні можливості своєї області.

1. ЗСУВИ, УМОВИ ЇХ ФОРМУВАННЯ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ. Зсуви нерідко виникають не тільки під впливом природних чинників. Більшість із них (до 80%) — це наслідок непродуманої діяльності людини під час створення кар’єрів, гірничих розробок, будівництва транспортних магістралей, мостів. Поверхневі відкриті розробки корисних копалин супроводжуються великими штучними зниженнями рельєфу, а по краях кар’єрів розвиваються зсуви, обвали, селі, осипи (мал. 1, 2).

Зсуви завдають шкоди сільськогосподарським угіддям, підприємствам, населеним пунктам. їх масштаби залежать від ступеня забудови та заселення території, а також від величини самого зсуву. Вони можуть відбуватися на схилах, крутизна яких не менше ніж 19°. Проте за умов надмірного зволоження глинистих ґрунтів вони трапляються за крутизни у 5—7°. Сходять зсуви в будь-яку пору року, але особливо активно навесні, у час літніх дощів і сильних штормів на берегах морів. Для боротьби зі зсувами будують споруди для підтримки берегів, висаджують дерева та кущі, але це не завжди дає позитивні результати.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали про масштабний зсув у місті Чорноморськ Одеської області. Поясніть причини зсуву, використавши схеми на мал. 1, 2, та запропонуйте заходи щодо вирішення цієї проблеми.

В Україні масштабний зсув стався в 1961 р. у житловому масиві міста Києва (Куренівка). Він призвів до значних людських жертв. Інший зсув стався 6 червня 1997 р. о 7-й ранку в житловому масиві «Тополя», місто Дніпро. Під землею опинилися два дитячі садки, школа й житловий будинок.

Мал. 1. Класифікація зсувів за складом.

СЛОВНИК

Зсув — зміщення (відрив і сповзання) ділянок зазвичай пухких корінних мас гірських порід схилом униз під впливом власної ваги, сили тяжіння, додаткового навантаження внаслідок підмиву схилу, перезволоження, сейсмічних поштовхів та інших процесів. Небезпечне геоморфологічне явище.

Slithering — displacement (detachment and slipping) of sections of usually loose root masses of rocks down the slope under the influence of its own weight, gravity, additional load due to undermining of the slope, overwetting, seismic shocks and other processes. Dangerous geomorphological phenomenon.

Мал. 2. Класифікація зсувів за причиною виникнення.

2. РЕСУРСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІТОСФЕРИ. ВИДИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ. Ресурсні можливості літосфери величезні, але не безмежні. Створені природою впродовж мільйонів і мільярдів років мінерали нині людство використовує за десятиліття.

Пригадайте класифікацію мінералів І гірських порід за способом їх утворення. Назвіть види корисних копалин, що належать до різних за походженням груп.

До корисних копалин належать мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу їх ефективно використовувати в матеріальному виробництві. Корисні копалини поділяються на тверді (вугілля, руди, нерудні корисні копалини), рідкі (нафта, мінеральні води) і газоподібні (природні горючі та інертні гази). Корисні копалини поділяють і за промисловим використанням (див. таблицю).

Таблиця

КОРИСНІ КОПАЛИНИ ЗА СПОСОБОМ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Рудні

Чорні

залізна, марганцева руди

Кольорові

боксити, кіновар, мідні, свинцево-цинкові

Коштовні

срібло, золото, платина

Рідкісноземельні

вольфрам, молібден

Нерудні (сировина)

Гірничо-хімічна

фосфорити, апатити, калійна сіль, самородна сірка

Будівельна

граніт, лабрадорит, вапняк, доломіт, мармур, мергель

П'єзооптична

кварц, Ісландський шпат

Гірничо-технічна

слюда, азбест, графіт, тальк

Коштовне та декоративне каміння

рубін, смарагд, алмаз, сапфір, олександрит, кварц, турмалін, малахіт

Паливні

Нафта, природний газ, кам'яне та буре вугілля, торф

Розгляньте таблицю. За допомогою атласу доповніть прикладами кожну групу корисних копалин за способом промислового використання. Чи є якісь із них у надрах вашої області?

Існують певні закономірності поширення корисних копалин. Саме через це геологи шукають їх родовища не просто навмання, а саме там, де вони мають бути. Нерудні корисні копалини, нафта і природний газ зосереджені в місцях, де поширені осадові породи. Руди металів приурочені до залягання магматичних гірських порід.

За допомогою карт світу (політична, тектонічна, корисних копалин) порівняйте ресурсні властивості літосфери двох країн (на вибір) та зробіть відповідні висновки.

3. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК РОЗТАШУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. Мінеральні ресурси — сукупність розвіданих запасів різних видів мінеральної сировини певної території або частини світу, які можуть бути використані в господарстві. їх наявність є важливим чинником зосередження в тих чи інших регіонах добувних, матеріало- і паливомістких виробництв. Очевидно, що всі добувні підприємства зорієнтовані у власному розміщенні на родовища відповідних корисних копалин. Однак із переробними підприємствами все не так однозначно, оскільки існують матеріало- і не- матеріаломісткі виробництва. Наприклад, значна конкурентоспроможність української чорної металургії на світовому ринку пов’язана не лише з дешевою робочою силою в країні, але і з тим, що цей матеріаломісткий сектор використовує максимально близько розташовані родовища залізної та марганцевої руд, коксівного вугілля, вогнетривів, флюсових вапняків і води Дніпра. Японія, у свою чергу, усе це доправляє на власні металургійні підприємства за тисячі кілометрів. А найбільший виробник сталевої продукції Індії металургійний комбінат Бхілаї має родовища залізної руди на відстані близько 100 км, вапняку — 25 км, доломітів — 140 км від основного виробництва і дефіцит водних ресурсів.

У той самий час виробництво сучасної електронної техніки (смартфони, комп’ютери тощо) не є матеріаломістким виробництвом, і тому розташування родовищ корисних копалин не вважають чинником його локалізації.

За допомогою даних eneca.by (білоруська інженерно-консалтингова компанія) визначте види ресурсів та відстані до їх джерел, які використовують найбільш потужні ТЕС світу. Як ці промислові об'єкти впливають на природне середовище?

Відкриття у XX ст. значних запасів залізної руди в Індії дало смогу спорудити поблизу цих родовищ потужні металургійні комбінати. У будівництві сталеплавильного комбінату в Бхілаї брали участь запорізькі металурги. Зараз Індія перетворилася на одного з провідних виробників чорних металів у світі.

Український кристалічний щит належить до провідних металогенних провінцій світу, де зосереджені родовища багатьох відомих людству металів. Якщо деякі з них ще не відкриті, то знаючи закономірності їх розміщення, ці родовища можна тут шукати. Разом із тим перед Україною постає альтернатива — або вкрити свою землю кар'єрами та видобувати цінні металічні руди, або вирощувати сільськогосподарські культури.

ВИСНОВКИ

  • Зсув — небезпечне геоморфологічне явище відриву й сповзання схилом гірських порід під впливом сили тяжіння.
  • Мінеральні ресурси — сукупність розвіданих запасів різних видів мінеральної сировини на певній території.
  • У розміщенні родовищ корисних копалин на певній території існують закономірності, які використовуються під час їх пошуків.
  • Наявність мінеральних ресурсів є чинником розміщення матеріаломістких галузей господарства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. За додатковими джерелами доведіть існування закономірностей розміщення корисних копалин.
  • 2. Проаналізуйте природні та антропогенні причини зсувів.
  • 3. Обґрунтуйте вплив господарської діяльності людини на виникнення зсувів.
  • 4. Складіть графічну схему мінерально- сировинних зв'язків чорної металургії України.
  • 5. Проаналізуйте наявність корисних копалин як чинник господарського освоєння території.