Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Закономірність зональності та азональності. Антропосфера. Вплив антропогенної діяльності на навколишнє середовище

1. Поясніть, що покладено в основу виділення природних зон Землі. 2. Наведіть приклади позитивних і негативних наслідків антропогенної діяльності.

1. ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЗОНАЛЬНОСТІ ТА АЗОНАЛЬНОСТІ. Зональність — закономірна зміна природних комплексів та їхніх компонентів у напрямку від екватора до полюсів, зумовлена переважно неоднаковою кількістю тепла, яку отримують різні частини Землі. До зональних комплексів належать географічні пояси й природні зони. Географічні пояси — найбільші зональні комплекси, що простягаються в широтному напрямку (екваторіальний, субекваторіальний, тропічний тощо). Кожний географічний пояс поділяється на менші за розмірами комплекси — природні зони (лісів, степів, пустель тощо), а ті, у свою чергу, — на ще менші.

За допомогою карти природних зон України в атласі пригадайте, на які підзони поділяється зона степів та лісостепів України. Поясніть, чому існує цей поділ.

Вертикальна поясність є азональною. У високих горах від підніжжя до вершини навіть на екваторі наявні майже всі природні комплекси планети. Вертикальна поясність — закономірна зміна природних комплексів та їхніх компонентів із підняттям у гори від підніжжя до вершин, зумовлена зміною клімату з висотою (зниженням температури повітря на 0,5—0,6 °С на кожні 100 метрів підйому — так званий вертикальний градієнт температури або в деяких випадках навпаки підвищення температури повітря з висотою — температурна інверсія) і зменшенням вологості повітря (див. таблицю).

СЛОВНИК

Абсолютна вологість повітря характеризує вміст води в повітрі й виражається в грамах/м3.

Absolute humidity describes the water content of air and is expressed in either grams per cubic meter.

Відносна вологість повітря вказує на теперішній стан абсолютної вологості відносно максимальної вологості при даній температурі (виражена у відсотках, %.

Relative humidity, expressed as a percentage, indicates a present state of absolute humidity relative to a maximum humidity given the same temperature.

Максимальна вологість (точка роси) характеризується максимальною кількістю вологи, яка може перебувати в повітрі за певної температури.

The maximum moisture (dew point) is characterized by the maximum amount of moisture that can be present in the air at a certain temperature.

Таблиця

НАСИЧЕНІСТЬ АТМОСФЕРИ ВОДЯНОЮ ПАРОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

Температура повітря, °С

Маса водяної пари, г/м3

Максимальний тиск водяної пари

Па

мбар

мм рт. ст.

-40

0,1

20

0,2

0,1

-30

0,3

50

0,5

0,3

-20

1,0

130

1,3

0,8

-10

2,1

290

2,9

2,0

0

4,8

610

6,1

4,6

+10

9,4

1230

12,3

9,2

+20

17,3

2340

23,4

17,6

+30

30,4

4250

42,5

31,9

+40

51,1

7380

73,8

55,5

Пригадайте, що таке абсолютна, відносна та максимальна вологість повітря. За допомогою таблиці визначте, як і чому відрізняється вологість повітря біля підніжжя гір та з підйомом у гори. Чи однакова вологість повітря в горах влітку та взимку?

Вертикальна поясність має таку саму послідовність, що і на рівнині, рухаючись у напрямку від екватора до полюсів. Проте природні пояси в горах змінюються значно швидше, ніж на рівнині. Крім того, у горах є особливий пояс субальпійських і альпійських луків, якого немає на рівнинах. Вертикальні пояси починаються з тієї природної зони, у межах якої розташовані гори, і залежать від їх висоти та географічного положення (мал. 1).

За допомогою мал. 1 дослідіть особливості азональності на прикладі Уральських гір, які витягнуті вздовж 60° сх. д. Зробіть висновки.

2. СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ. Географічна оболонка є навколишнім середовищем людського суспільства, що зазнає значного, постійно зростаючого антропогенного впливу. Під впливом господарської діяльності відбувається неминуча зміна природних комплексів і формується антропогенний ландшафт. Збільшення кількості населення на планеті, посилення його технічної озброєності поглиблює цей вплив. В антропогенних ландшафтах значних змін зазнали мікрорельєф, ґрунти, рослинний і тваринний світ.

Проаналізуйте дані мал. 2 і визначте час, коли кількість населення Землі почала різко зростати, та назвіть причини цього. Поясніть, чому проблема зростання кількості населення на Землі потребує регулювання.

Характерними елементами антропогенного ландшафту є: господарські угіддя, населені пункти, промислові споруди, транспортні магістралі, антропогенні форми рельєфу (канали, терикони, гірничодобувні кар’єри тощо).

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали «Мій путівник. Кривий Ріг — кар'єр, який видно з Космосу» та зробіть висновки щодо впливу людини на довкілля.

Антропогенні зміни географічної оболонки мають глобальний і регіональний аспекти. Особливо помітним є глобальний антропогенний вплив в атмосфері, а також у гідросфері. В атмосфері ці зміни проявляються у вигляді глобального потепління. Унаслідок господарської діяльності людини і виникнення нових потужних індустріальних центрів (Китай, Індія, Мексика, Бразилія тощо) у повітрі постійно зростає вміст вуглецю, аерозолів, сульфатів і пилу, руйнується озоновий шар атмосфери, а також усе більшого забруднення зазнає Світовий океан.

Мал. 1. Вертикальна поясність Уральських гір.

3. АНТРОПОСФЕРА. Антропосфера не є однозначним поняттям і має принаймні три визначення: 1) сфера Землі, де живе людство; 2) сфера Землі, яка найбільшою мірою прямо та опосередковано видозмінена людиною; 3) видозмінена й використовувана людиною частина біосфери (природне середовище). Структурними елементами антропосфери є географічне середовище, техносфера і суспільство в його різних територіальних формах.

4. ДЕСТРУКТИВНИЙ ТА КОНСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. На жаль, на цьому етапі цивілізаційного розвитку людства деструктивний вплив антропогенної діяльності на навколишнє середовище все ще переважає конструктивний. Людству вдалося домовитися про зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу (Кіотський протокол). Завданням цієї угоди є зменшення надходження в атмосферне повітря так званих парникових газів, які провокують глобальне потепління. Однак країни, що викидають нібито менше визначеної їм норми забруднюючих речовин, почали продавати їх тим державам, які викидають понад визначені норми. Людство фактично займається відвертим самообманом.

Мал. 2. Збільшення кількості населення Землі.

У розвинених країнах, де діє жорстке екологічне законодавство, в останні десятиліття забруднення довкілля стало відчутно меншим. Однак це суттєво не вплинуло на загальну картину у світі, тому що великий бізнес почав переносити підприємства зі шкідливими викидами до країн, що розвиваються. Таким чином, зміни на краще в одних країнах компенсувалися змінами на гірше в інших.

Кіотський протокол — міжнародна угода (ухвалена в Кіото 11 грудня 1997 р.) про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Його головною метою є стабілізація рівня концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Кіотський протокол почав діяти з 16 лютого 2005 р. Угоду про продаж квот на викиди парникових газів Україна підписала з Японією та Іспанією.

ВИСНОВКИ

  • У географічній оболонці існують зональні й азональні природні комплекси.
  • Сучасний стан географічної оболонки визначається зростанням впливу на її розвиток антропогенних чинників.
  • Антропосфера не є однозначним поняттям і має принаймні три визначення.
  • У глобальному аспекті продовжує переважати деструктивний вплив антропогенної діяльності на довкілля. У регіональному аспекті ми маємо багато прикладів покращення екологічної ситуації в деяких країнах та їх частинах.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що висотна поясність є азональною формою існування природних комплексів.
  • 2. Обґрунтуйте подальші антропогенні зміни в географічній оболонці Землі.
  • 3. Порівняйте обсяг викидів забруднюючих речовин у США та Китаї.
  • 4. Позначте на контурній карті найбільш забруднені ділянки Світового океану. Чим вони загрожують людству?
  • 5. Проаналізуйте причини, що зумовлюють збільшення в Україні одних видів забруднення і зменшення інших.