Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Географічна оболонка Землі

§ 20. Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірність цілісності й кругообігів речовини та енергії. Закономірність ритмічності та безперервності й нерівномірності розвитку

1. Пригадайте, чим відрізняються великий та малий кругообіги води в природі. 2. Наведіть приклади ритмічності в житті рослин і тварин.

1. СКЛАД, МЕЖІ ТА БУДОВА ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ. Географічна оболонка — цілісна та безперервна оболонка нашої планети. Не можна абсолютно чітко визначити межі географічної оболонки. Її верхньою межею вважають озоновий шар на висоті 25—30 км. У вчених немає єдиної думки щодо нижньої межі географічної оболонки. Одні проводять її по дну океанів, інші вважають, що вона заглиблюється в земну кору на декілька сотень метрів.

СЛОВНИК

Географічна оболонка — цілісна і безперервна оболонка Землі. Складові частини географічної оболонки взаємопроникають і перебувають у тісній взаємодії: верхня частина літосфери (земна кора), нижня частина атмосфери (тропосфера), уся гідросфера й біосфера, а також антропосфера. Між ними відбувається безперервний обмін речовини та енергії.

The geographic envelope (GO) is a holistic and continuous shell of the Earth. The components of the GO interpenetrate and are in close interaction: the upper part of the lithosphere (earth's crust), the lower part of the atmosphere (troposphere), the entire hydrosphere and the biosphere, as well as the anthroposphere. Between them there is a continuous exchange of matter and energy.

Таким чином, до складу географічної оболонки повністю входять гідросфера та біосфера й частково літосфера та атмосфера, а також антропосфера (техносфера).

Географічна оболонка — це складна система, яка перебуває в стані динамічної рівноваги. Речовини в ній перебувають у трьох агрегатних станах — твердому, рідкому й газоподібному. Географічна оболонка охоплює всю нашу планету (мал. 1).

Наведіть приклади речовин, що перебувають у трьох агрегатних станах. Поясніть, чому для існування життя на планеті це важливо.

Географічна оболонка має ряд специфічних особливостей. Вона характеризується великим різноманіттям складу й видів енергії. Географічна оболонка неоднорідна не лише у вертикальному, але й у горизонтальному напрямках. Вона поділяється на окремі природні комплекси — відносно однорідні частини земної поверхні. Цей поділ зумовлений нерівномірним надходженням тепла в різні частини географічної оболонки та неоднорідністю земної поверхні.

Мал. 1. Географічна оболонка.

СЛОВНИК

Антропосфера (іноді техносфера) — одна зі сфер Землі, частина навколишнього середовища, яка формується або змінюється людиною для використання у своїй діяльності та місцях існування.

The anthroposphere (sometimes technosphere) is one of the Earth's spheres, is that part of the environment that is made or modified by humans for use in human activities and human habitats.

Доведіть, що Існування природних зон на Землі є свідченням неоднорідності географічної оболонки в горизонтальному напрямку.

2. ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЦІЛІСНОСТІ Й КРУГООБІГІВ РЕЧОВИНИ ТА ЕНЕРГІЇ. Ви вже знаєте, що географічна оболонка Землі має низку закономірностей. Найважливіші з них: цілісність, ритмічність розвитку, широтна зональність і вертикальна поясність. Цілісність — це єдність географічної оболонки, зумовлена взаємопов’язаністю і взаємопроникністю складових її компонентів. Зміна одного з них неодмінно викликає зміну інших. Вирубування лісів як одного з компонентів біосфери спричиняє неминучі зміни в ґрунтах, рослинному й тваринному світі; знижується рівень ґрунтових вод, мілішають річки та зникають озера, змінюється навіть хімічний склад повітря. Таким чином, зміна лише одного з компонентів біосфери тягне за собою зміни в літосфері, гідросфері та атмосфері.

Мал. 2. Кругообіг речовини в літосфері.

Цілісність географічної оболонки досягається кругообігом речовини та енергії (циркуляція атмосфери, система океанічних течій, кругообіг води, біологічний кругообіг тощо). Вони забезпечують повторюваність процесів і явищ, сприяють взаємозв’язкам між природними компонентами (мал. 2).

За допомогою мал. 2 поясніть, як відбувається кругообіг речовин у літосфері та як це впливає на цілісність географічної оболонки.

3. ЗАКОНОМІРНІСТЬ РИТМІЧНОСТІ ТА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ Й НЕРІВНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ. Унаслідок обертання Землі навколо своєї осі та Сонця, нерівномірного нагрівання земної поверхні всі процеси і явища в географічній оболонці повторюються через певний проміжок часу. Так виникає ритмічність — закономірна повторюваність у часі природних явищ і процесів. Розрізняють добові й сезонні ритми, наприклад, зміни дня і ночі, пір року, припливи і відпливи тощо. Є ритми, що повторюються через певний проміжок часу: вікові коливання клімату й рівня води тощо (мал. 3).

Географічна оболонка безперервна та охоплює всю планету. Тому її ще вважають безперервним планетарним комплексом. Ви вже знаєте, що для географічної оболонки характерна яскраво виражена нерівномірність розвитку. Саме через це вона поділяється на менші природні комплекси, які є більш однорідними. Ці комплекси, у свою чергу, складаються із ще менших і ще більш однорідних. Проте й вони також є не повністю однорідними.

Мал. 3. Приклад добових і річних циклів.

До найвідоміших на планеті ритмів у географічній оболонці належать океанічні припливи і відпливи. За ними можна перевіряти годинники. Наприклад, у Франції, де на узбережжі Атлантичного океану висота припливів досягає 15 м, місцеві жителі здавна визначали час доби без годинника.

У наш час людина навчилася використовувати ритмічність функціонування географічної оболонки. Прикладами цього є припливні електростанції, використання бризів для роботи вітроенергетичних станцій. Дощові періоди використовують для сплавляння лісу гірськими річками, а жаркі й посушливі періоди — для розвитку на узбережжях морів пляжного відпочинку.

ВИСНОВКИ

  • Географічна оболонка — цілісна й безперервна оболонка нашої планети, яка складається з окремих геосфер — літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери та антропосфери.
  • Географічна оболонка Землі має декілька основних закономірностей розвитку.
  • До головних закономірностей функціонування географічної оболонки належать цілісність, ритмічність, широтна зональність і вертикальна поясність.
  • Цілісність та єдність географічної оболонки, зумовлена взаємопов'язаністю і взіємопроникненістю складових її компонентів, а тому зміна одного з них викликає зміну інших.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на конкретних прикладах, що ритмічність характерна для різних геосфер географічної оболонки.
  • 2. Обґрунтуйте динамічність географічної оболонки.
  • 3. Спрогнозуйте та оцініть результати змін, що відбуватимуться в географічній оболонці у зв'язку з господарською діяльністю людини.
  • 4. Поясніть вплив вирубування лісів у Карпатах на різні географічні комплекси України та сусідніх держав.
  • 5. Проаналізуйте можливі наслідки для географічної оболонки неконтрольо- ваного видобутку бурштину на Поліссі.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.