Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тепер, коли ми навчилися літати в повітрі,

як птахи, плавати під водою, як риби,

нам не вистачає лише одного: навчитися

жити на Землі, як люди.

Бернард Шоу

Шановні одинадцятикласниці та одинадцятикласники!

Ви розгорнули першу сторінку підручника з географії. Завдяки попереднім курсам цієї науки ви отримали достатній рівень особистої географічної культури й добре підготовлені для вдосконалення та узагальнення власних уявлень про географічну картину світу. Провідна ідея програми з географії в 11 класі — залучити вас до свідомої, соціально корисної практичної діяльності, в основу якої закладено ґрунтовні сучасні географічні знання та вміння постійно їх оновлювати.

Матеріал курсу «Географічний простір Землі», відповідно до чинної програми, об’єднано в п’ять розділів:

 • І. Топографія з основами геодезії та картографія. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ).
 • II. Загальні закономірності географічної оболонки Землі.
 • III. Загальні суспільно-географічні закономірності світу.
 • IV. Суспільна географія держави (на прикладі України).
 • V. Суспільно-географічне бачення глобальних проблем людства, глобальні стратегії і прогнози.

У межах розділів виділені теми та параграфи, кожен із яких розпочинається вступними запитаннями, що спираються на знання, уміння та навички, якими ви вже володієте. Основна частина підручника — це текст, який треба уважно прочитати та проаналізувати, звернувши увагу на виділені географічні терміни й поняття. їх тлумачення наведені українською та найбільш поширеною у світі мовою міжнародного спілкування — англійською в рубриці «Словник».

Спеціально підібрані схеми, графіки, діаграми, статистичні таблиці й інші ілюстрації, що унаочнюють та доповнюють зміст параграфів, допоможуть уявити й швидше зрозуміти закономірності географічних процесів і явищ та їхні особливості. Кожна ілюстрація спонукає не просто до розглядання, а до активного мислення й творчого її опрацювання.

Різноманітні завдання підручника спрямовані на розкриття важливих і актуальних проблем сучасної географії та низки суміжних наук. Щоб ваша мандрівка географією була не тільки приємною, але й корисною, доведеться не лише читати та дивитися, а й чимало працювати: виписувати, порівнювати, робити висновки, аналізувати, узагальнювати. Усі ці вміння знадобляться вам як у подальшому професійному навчанні, так і в повсякденному житті.

Параграф завершують висновки й підсумкові запитання та завдання. Практичні роботи та дослідження, яких так багато в курсі географії 11 класу, спонукатимуть вас до власних відкриттів та наукової роботи.

Сучасний світ змінюється швидше, ніж ми це усвідомлюємо.

До підручника також розроблений електронний освітній ресурс interactive.ranok.com.ua, який містить матеріали для виконання практичних робіт і досліджень, тестові завдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт, які можна виконати в режимі онлайн, тощо.

Бажаємо вам цікавої та корисної мандрівки курсом «Географічний простір Землі».

З повагою, авторський колектив.

Вступ

§ 1. Географія як система наук

1. Назвіть об'єкти дослідження шкільних курсів географії, які ви вже опанували. 2. Оцініть значення та роль географічної науки в сучасному світі.

1. ГЕОГРАФІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЇ. Відомо, що все у світі відбувається у двох вимірах: просторі й часі. Простір — географія, час — історія. Зростання складності і значення цих двох наук у житті суспільства є очевидним. Головним завданням географії в середній школі є формування просторово-територіальної орієнтації людини.

Об’єктом вивчення географії є поверхня нашої планети, а предметом — територіальна організація природних і соціально-економічних об’єктів, процесів та явищ на ній. При цьому територіальна організація розглядається як розміщення об’єктів, процесів та явищ на земній поверхні в певному порядку. Дослідження цього порядку, розуміння його закономірностей у всіх проявах і є завданням географії.

У наш час географія — це система наук, що вивчає природні й виробничі територіальні комплекси та їхні компоненти (мал. 1).

Назвіть об'єкт і предмет вивчення вказаних у схемі наук (мал. 1).

2. ПОНЯТТЯ ГЕОСИСТЕМИ. Для геосистем характерні складність і відкритість. Основою функціонування геосистем є розміщення їх об’єктів у певному порядку, взаємозв’язку та взаємодії.

Найбільшою геосистемою нашої планети є географічна оболонка. Вона складається з підсистем. Останні самі є геосистемами й складаються, у свою чергу, із геосистем меншого масштабу, створюючи єдину систему через обмін речовиною та енергією.

Пригадайте вже відомі вам кругообіги речовини. Яку енергію вони використовують?

3. ГЕОГРАФІЯ СЕРЕД НАУК, СТРУКТУРА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. Сучасний рівень розвитку цивілізації та основні тенденції її трансформації в просторі й часі супроводжуються загостренням багатьох проблем територіальної організації природи й суспільства. Це проявляється в наростанні екологічних, міграційних, військово-стратегічних проблем, чільне місце в дослідженні й вирішенні яких належить географії.

Оскільки простір і час невіддільні, то географічна наука тісно пов’язана з історією. Суспільство є єдиною системою, яка складається з природних умов і ресурсів, населення і господарства. Географія — одна з небагатьох наук, яка вивчає все це як єдину систему.

Мал. 1. Система географічних наук.

Тому вона пов’язана практично з усіма природничими і суспільними науками.

Структура географічних знань визначається структурою самої науки. У найзагальнішому вигляді географія поділяється на фізичну і суспільну, а географічні знання — на фізико- і суспільно-географічні. Фізична географія тієї чи іншої території або планети загалом дає знання про закони й закономірності розміщення і взаємодію компонентів природи та їх різноманітні поєднання. Суспільна географія дає розуміння особливостей розвитку суспільства в територіальному й соціальному просторі на прикладі окремих регіонів і країн.

4. ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ. За своїм світоглядним значенням географія стоїть в одному ряду з історією, із якою невідривно пов’язана, як пов’язані між собою простір і час. Вивчення географії дає людині життєво необхідну орієнтацію в просторі. Просторово-територіальний інстинкт людини, притаманний усім живим істотам, дуже сильний. Не можна перебільшити й виховне значення географії. Земля, територія, власний простір — це синоніми понять Батьківщина, Вітчизна. Узагалі сучасна людина не може вважатися освіченою без сформованої географічної культури, роль якої зростає в процесі глобалізації, коли людству стають доступними будь-які куточки планети.

Здавалося б, далекий від географії французький генерал, а пізніше імператор Наполеон, підкреслюючи значення географії в житті людей і держав, казав: «Географія — це доля».

СЛОВНИК

Геосистема — географічне утворення, системи різного рівня, що складаються із цілісної множини взаємопов'язаних, взаємодіючих компонентів; певна просторово-територіальна єдність географічних об'єктів, процесів і явищ на території у визначених межах.

Geosystem — is geographic formation, systems of different levels consisting of an integral set of interconnected, interacting components. Certain spatial-territorial unity of geographical objects, processes and phenomenas in the territory within certain limits.

Глобальне потепління та зростання посушливості клімату підвищують конструктивне значення кліматології, гідрології і географії загалом. Збільшення кількості регіональних військових конфліктів потребує використання знань із політичної та військової географії. Хаотична забудова міст і позбавлене наукового обґрунтування розміщення нових промислових об’єктів указують на необхідність проведення економіко-географічних досліджень та впровадження їх у практику. Невпинно зростає значення й інших географічних наук та навчальних дисциплін. Наприклад, швидкий розвиток туризму й рекреації потребує розширення й поглиблення досліджень у галузі рекреаційної та суспільної географії.

Джеф Безос та його компанія «Blue Origin» найближчими роками планують розпочати роботу з першими космічними туристами. «Blue Origin» побудувала багаторазову ракету, що як вантаж підніматиме спеціальну капсулу із шістьма пасажирами. На суборбітальній висоті близько 100 км капсула відділятиметься від ракети й спускатиметься на Землю за допомогою парашутів. Туристи зможуть і космос подивитися, і випробувати, що таке невагомість.

ВИСНОВКИ

 • Географія — цілісна система наук, об'єднаних просторово-територіальним підходом до вивчення природи й суспільства.
 • Геосистема — просторово-географічна єдність об'єктів, процесів і явищ у визначених територіальних межах. Найбільшою геосистемою нашої планети є її географічна оболонка, яка складається з менших геосистем.
 • Невідривність простору й часу визначає зв'язок географії з історією. Географія також тісно пов'язана з геологією, біологією, соціологією, економікою, екологією.
 • Географія — світоглядна навчальна дисципліна. Зростання її конструктивного значення пов'язане з великим практичним значенням географічних знань.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть або спростуйте твердження, що просторовий вимір у житті суспільства є одним із визначальних.
 • 2. Обґрунтуйте предмет дослідження географії.
 • 3. Спрогнозуйте подальші зміни в оболонках Землі під впливом господарської діяльності людини.
 • 4. Складіть структурно-логічну схему «Географія серед наук».
 • 5. Поясніть конструктивну роль географії для проведення зваженої зовнішньої і внутрішньої політики України.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст