Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Підручник висвітлює особливості соціально-економічного, політичного та соціокультурного розвитку країн і регіонів світу. Він має добре опрацьований методичний апарат, містить велику кількість карт і картосхем, фотоілюстрацій, графіків і діаграм, схем і таблиць, що унаочнюють основний текст. Значну увагу приділено компетентнісним завданням, спрямованим на розвиток умінь працювати з різними джерелами інформації. Активна методика навчання, запропонована в підручнику, стимулює самостійну діяльність учнів.

Вступ

§ 1. Географія як система наук

Розділ I. Топографія з основами геодезії та картографія. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

Тема 1. Топографія з основами геодезії

§ 2. Форма і розміри Землі (геоїд, рівнева поверхня)

§ 3. Топографічна карта

§ 4. Прямокутні координати. Прямокутна кілометрова сітка

§ 5. Основні умовні позначення топографічних карт. Вимірювання на топографічній карті

§ 6. Державна геодезична мережа України (ДГМУ). Практичне використання топографічних карт

Тема 2. Картографія

§ 7. Картографія як наука та її зв’язок з іншими науками

§ 8. Класифікація картографічних творів. Математична основа карт

§ 9. Сутність, чинники й види генералізації. Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Написи на географічних картах

§ 10. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти

Тема 3. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

§ 11. Поява та розвиток географічних інформаційних систем (ГІС). Програмне забезпечення ГІС (комерційні та відкриті системи)

§ 12. Функціональні можливості ГІС. Джерела даних та організація інформації в ГІС. Введення та виведення інформації в ГІС

§ 13. Сфери практичного застосування ГІС. Дистанційне зондування Землі

§ 14. Аерофототопографічні та космічні зйомки. Види зйомок

§ 15. Масштаб і роздільна здатність знімків. Дешифрування знімків. Роль космічних знімків у картографії та географічних дослідженнях

Розділ II. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів Землі як планети. Рухи Землі

§ 16. Рухи Землі в Сонячній системі та Всесвіті. Сонячно-земні взаємодії. Вплив Місяця на Землю. Рух Землі навколо своєї осі. Полярне стиснення Землі. Сила Коріоліса

§ 17. Періодичність припливів. Зміна дня і ночі. Добова ритміка в географічній оболонці. Доба — одиниця часу. Основні види часу

§ 18. Пояси освітленості на Землі. Визначення висоти Сонця над горизонтом та тривалості дня. Орбітальний рух Землі: основні характеристики. Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця

§ 19. Послідовність зміни пір року в Північній і Південній півкулях. Причини зміни пір року. Характеристики астрономічних весни, літа, осені, зими

Тема 2. Географічна оболонка Землі

§ 20. Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірність цілісності й кругообігів речовини та енергії. Закономірність ритмічності та безперервності й нерівномірності розвитку

§ 21. Закономірність зональності та азональності. Антропосфера. Вплив антропогенної діяльності на навколишнє середовище

Тема 3. Геологічне середовище людства

§ 22. Внутрішня будова Землі. Температурний режим, агрегатні стани речовин Землі. Властивості літосфери. Геологічне середовище людства

§ 23. Літосферні плити, їх структурні елементи. Гіпотеза А. Вегенера. Тектоніка літосферних плит. Платформи та геосинкліналі

§ 24. Вплив рельєфу на розселення людей. Рельєф як чинник розвитку й розташування виробництва

§ 25. Гірські породи. Неперервність циклу гірських порід. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки. Вулканізм

§ 26. Землетруси, їх види, характеристики, негативні наслідки. Вимірювання сили землетрусів. Запобігання сейсмічним процесам

§ 27. Зсуви. Ресурсні властивості літосфери. Мінеральні ресурси як чинник розташування виробництва

§ 28. Вплив людини на літосферу. Глобальна проблема вичерпання мінеральних ресурсів

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

§ 29. Еволюція атмосфери

§ 30. Тропосфера: температурний режим, тиск, вітри, вологість, опади

§ 31. Погода. Клімат. Кліматотвірні чинники. Карти: синоптична, кліматична та кліматичних поясів

§ 32. Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктури

§ 33. Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси. Агрокліматичні ресурси

§ 34. Стихійні атмосферні явища. Вплив людини на стан атмосфери та кліматичні зміни на планеті. Глобальне потепління

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

§ 35. Еволюція гідросфери. Світовий океан та його складові. Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль Світового океану у формуванні рельєфу

§ 36. Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан. Роль Світового океану у формуванні глобальних і місцевих систем потоків у нижніх шарах тропосфери

§ 37. Ресурсний потенціал Світового океану

§ 38. Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу. Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу й річкової мережі

§ 39. Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. Взаємозв’язок клімату й вод суходолу

§ 40. Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення й виробництва. Мінеральні й термальні води. Водозабезпеченість

Тема 6. Біосфера та системи Землі

§ 41. Біосфера та її складові. Особливості поширення живих організмів на суходолі та в океанах

§ 42. Природні чинники формування ареалів рослин і тварин. Біологічні ресурси

§ 43. Гірські породи органічного походження. Роль живих організмів у формуванні ґрунтів. Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства

§ 44. Природні зони. Карти ґрунтів і природних зон

Розділ III. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Світосистемний підхід у суспільній географії

§ 45. Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство—природа»

§ 46. Системоутворювальна роль географічного, економічного, інформаційного та соціокультурного просторів

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

§ 47. Виникнення людства та заселення континентів. Географія людських рас. Динаміка кількості населення світу

§ 48. Чинники та територіальні особливості природного руху населення

§ 49. Типи відтворення населення. Теорія демографічного переходу. Демографічне старіння населення

§ 50. Структура й тривалість життя населення. Демографічна політика країн

§ 51. Міграції. Просторові тенденції міграційних процесів у світі

§ 52. Етнічний склад, конфесійна й соціальна структура, рівень освіти, якість життя населення як чинники його природного та механічного рухів. Демографічна ємність території

§ 53. Вплив на розвиток економіки та спеціалізацію країн і регіонів кількості, розміщення населення, розселення, урбанізаційних та міграційних процесів, особливостей ринку праці. Демографічні прогнози

Тема 3. Глобальна економіка

§ 54. Поняття «глобальна економіка». Міжнародна науково-технологічна сфера. Технологічні підвалини інформаційного поля планети

§ 55. Система виробництва. Роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки

§ 56. Міжнародний ринок товарів

§ 57. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі

§ 58. Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів і рудної сировини

§ 59. Виробництво транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції

§ 60. Виробництво текстилю, одягу, взуття. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі

§ 61. Міжнародна валютно-фінансова система. Ринок інвестицій та фінансів. Інформаційне суспільство

Тема 4. Соціально-культурні складники світосистеми

§ 62. Культура: зміст і функції. Складові елементи культури. Географія культури, її основні напрями

§ 63. Географія мистецтва й способу життя. Географія релігій та її складові

§ 64. Культурні традиції населення. Матеріальні об’єкти соціально-культурної інфраструктури, особливості їх розташування

§ 65. Окультурені ландшафти. Географічна культура населення

Тема 5. Політична географія та геополітика

§ 66. Взаємозв’язок географічних і політичних складників політичної географії

§ 67. Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів як об’єкт дослідження політичної географії

§ 68. Основні напрями досліджень політичної географії. Електоральна географія

§ 69. Геополітика та її складові. Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили». Різновиди «сили»

Розділ IV. Суспільна географія держави (на прикладі України)

Тема 1. Українська держава

§ 70. Українська держава та її територія. Етнічні землі. Формування сучасної території Української держави

§ 71. Політико-географічне положення та політико-економічна оцінка державного кордону України

§ 72. Адміністративно-територіальний устрій України. Київ — столиця України

Тема 2. Населення України

§ 73. Кількість населення України. Відтворення населення

§ 74. Віковий і статевий склад населення України. Міграційні процеси в країні. Українці на світовому і регіональному ринку праці. Демографічна політика в Україні

§ 75. Система розселення. Міста та міські агломерації України. Уповільнення темпів урбанізації. Субурбанізація і джентрифікація

§ 76. Етнічний склад населення України. Етнографічне районування. Соціальна структура населення

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

§ 77. Сучасні риси національної економіки України. Місце України в міжнародному поділі праці

§ 78. Конкурентні переваги України на світових ринках

§ 79. Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні. Імпорт енергоносіїв та енергетична безпека держави

§ 80. Замкнутий технологічний цикл розроблення й виробництва літаків та літальних апаратів в Україні. Автомобілебудування

§ 81. Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва й реалізації електронної продукції. Виробництво фармацевтичної продукції та побутової хімії

§ 82. Легка промисловість. Особливості національного ринку продуктів харчування

§ 83. Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна розробка програмного забезпечення. Рекреаційний комплекс України

§ 84. Місце України на світовому ринку інвестицій та запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні

§ 85. Регіональні відмінності господарства України

Тема 4. Культура України

§ 86. Основні риси географії культури України. Регіональні особливості культури в Україні

§ 87. Вплив глобалізації на культуру України

Тема 5. Особливості політичної організації України

§ 88. Україна як унітарна демократична держава. Політична організація території, місцеве самоврядування і територіальні органи державної влади

§ 89. Загальна характеристика електоральної географії України

Тема 6. Суспільно-географічна характеристика своєї області

§ 90. Суспільно-географічна характеристика своєї області

Розділ V. Суспільно-географічне бачення глобальних проблем людства, глобальні стратегії і прогнози

Тема 1. Глобальні проблеми людства

§ 91. Глобальні проблеми людства

§ 92. Територіальний аналіз екологічних проблем світу

§ 93. Проблема раціонального розвитку енергетики та використання ресурсів Світового океану

§ 94. Проблема забезпечення якості життя людини. Раціональне використання земельних ресурсів і виробництво продовольства

Тема 2. Глобальні стратегії розвитку

§ 95. Сталий розвиток, стратегія гуманізації суспільства. Середовище існування людини та його якість

§ 96. Сутність соціальної та прояви економічної кризи. Сутність і показники сталого економічного, екологічного та соціального розвитку

§ 97. Підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку: досвід різних країн. Роль географії в забезпеченні сталого розвитку

Тема 3. Прогнози розвитку геопросторової будови сучасного господарства і суспільства

§ 98. Економічна основа сучасної світової цивілізації. Країни центру, напівпериферії та периферії

§ 99. Інформаційне суспільство. Ноосферна цивілізація. Геопросторові зміни. Глобальні політичні прогнози

Додатки