Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Зовнішньополітична діяльність України в складі СРСР була суттєво обмежена. Нині Україна на основі національних інтересів самостійно визначає стратегію свого зовнішньополітичного курсу, відносини із сусідніми й далекими державами, міжнародними організаціями забезпечуючи собі належне місце у світовому співтоваристві.

Економічне та соціальне відродження України тісно пов’язане з інтеграцією її в міжнародну економічну систему, політичну спільноту, зростаючою активною участю не лише в регіональному, а й міжнародному поділі праці, ефективному використанні його переваг і вигод.

Усвідомлення національних інтересів України та її місця в міжнародному просторі надзвичайно важливе не тільки для проведення послідовної та цілеспрямованої політики у відносинах з іншими країнами, а й для вироблення відповідної стратегії розвитку власної державності.

Як і в усіх сферах суспільного життя, важливим є науковий підхід до визначення національних інтересів Української держави.

Про місце України в міжнародному просторі, на сучасній геополітичній карті світу й у системі глобальних економічних відносин ітиметься в останньому, шостому, розділі підручника.

Працюючи над розділом, ви

• отримаєте знання про: зміст поняття «геополітична карта світу», основні регіони й країни-торговельні партнери України;

• навчитеся пояснювати вплив окремих чинників, які зумовлюють геополітичну роль України , характеризувати місце України на світових ринках товарів і послуг, капіталу;

• оціните можливі сценарії щодо геополітичного майбутнього України, зміни міжнародної спеціалізації України у зв'язку з інтеграцією в європейський економічний простір.

Тема 1. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

§ 42. Геополітична структура сучасного світу та місце України в ній

1. Пригадайте, що таке «геополітика».

2. Як впливає геополітика на політичну карту світу?

1. Геополітична структура сучасного світу. Вплив географічних чинників на розвиток політичної ситуації на нашій планеті та формування політичної карти світу є одним із вирішальних.

Геополітика як наука розглядає вплив географічних чинників на формування внутрішньої та зовнішньої політики держав, а також політичної карти світу.

Користуючись мал. 90, складіть карту економічних і політичних інтересів України. Визначте основні напрями сучасної української геополітики.

Більше про сучасні напрями російської геополітики читайте на сайті: geopolitica.ru/bind/geopolitika.

Географічні чинники (дія відмінного в різних частинах світу, окремих регіонах і субрегіонах географічного довкілля) дуже впливають на людей, які живуть у певному регіоні, а через них і на держави. Найбільший внесок у становлення та розвиток геополітики зробили німецькі географи. Спостерігаючи за тим, що відбувається на політичній карті світу, деякі з учених-географів зробили висновок, що країни нагадують живі організми, які борються між собою за «місце під сонцем».

Мал. 90. Картосхема економічних інтересів Китаю

Геополітика — суспільно-географічна наука, що є частиною політичної географії, напрям політичної думки, концепція про контроль над територією, закономірності розподілу й перерозподілу сфер впливу різних держав і міждержавних об’єднань.

Geopolitics — is a social and geographical science, which is a part of political geography, the direction of political thought, the concept of control over the territory, patterns of distribution and redistribution of spheres of influence of various states and interstate associations.

Наведіть відомі вам з історії та літератури приклади боротьби держав «за місце під сонцем».

Природні умови й природні ресурси, уключаючи й саму територію як ресурс державного розвитку, є важливою умовою розвитку будь-якої держави. Наприклад, головним чинником, що стимулює подальший розвиток Японії, є критична обмеженість території. Вплив території — це вплив усього того, що на ній знаходиться. Клімат, рослинність, джерела та раціон харчування й навіть географічний краєвид так чи інакше впливають на природу та внутрішній стан людини. Формується певний менталітет (характер, образ мислення) народу, який обов’язково позначається на внутрішній та зовнішній політиці держави, де цей народ переважає.

У другій половині XX ст. у світі утворилася біполярна геополітична структура світу. Існували дві головні країни — США та СРСР, які боролися за «місце під сонцем», а також країни, що були їхніми сателітами. Наприкінці XX ст. в цій «холодній війні» перемогу отримали США. Радянський Союз розпався, виникло багато нових держав, які почали проводити власну політику на міжнародній арені, що значно ускладнило геополітичну структуру світу.

Поясніть, чому збільшення кількості держав після розпаду СРСР ускладнило геополітичну структуру світу.

Однак хоча США й залишилися єдиною супердержавою світу, вони не змогли довго утримувати абсолютне лідерство. Швидкими темпами розвивалися Китай, Індія, Бразилія, продовжував формуватися ЄС як нова потужна економічна, політична й геополітична сила сучасності. Отримавши величезні кошти від продажу нафти та газу, Росія почала використовувати їх для реалізації власних амбітних планів відродження Російської імперії та створення групи країн-сателітів так званого «русского мира».

Сучасна геополітична структура світу від біполярної перейшла до ієрархічно-регіональної. На фоні безперечного світового лідерства США в різних частинах світу виникли та швидко розвиваються країни-регіональні лідери. Не маючи геополітичних ресурсів для світового лідерства, вони зосередили власні сили на утвердженні домінування у «своєму» регіоні.

Назвіть регіони світу та визначте їхніх регіональних лідерів. Знайдіть ці країни на політичній карті світу та вкажіть сусідні країни, що є країнами-сателітами.

2. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Виникнення на політичній карті світу наприкінці XX ст. незалежної держави Україна призвело до переформатування політичної карти Європи та світу. Утворилася нова держава з найбільшими в Європі природними ресурсами, одними з найкращих природних умов для життя та господарської діяльності, з багатою історією, культурою та традиціями, з креативним, талановитим, працелюбним народом. Українці мають багатотисячолітню історію державотворення. На теренах сучасної України це вже не перше відродження державності в межах давніх цивілізацій — Трипілля, Скіфія, Сарматія, Готія, Антія, а пізніше Русь-Україна, Козацька держава, УHP і сучасна незалежна Україна. Усі ці держави й народи поєднані із сучасними українцями, як пов’язані в одній родині прадід, дід, батько, його діти й онуки. Анти є нашими прадідами, русини — дідами, козаки — батьками. Важко назвати народ і державу, що мають подібну історичну глибину та корені. Це дало підстави американському президентові Б. Клінтону назвати українців наймолодшою у світі демократією й найдавнішою у світі нацією. Українці як нація менталітетно адаптовані до сучасного світу, дали людству пісню, хліб і крила, тобто створили найбільшу кількість у світі наймелодійніших народних пісень, брали активну участь в освоєнні чорноземів планети та підкоренні Космосу.

Менталітет — усі переконання, відносини, стосунки, погляди, образ мислення соціальної групи (нації) або індивіда, на який впливають соціальні, культурні та біологічні фактори.

Mentality — all beliefs, attitudes, relationships, ways of thinking of asocial group (nation) or an individual influenced by social, cultural and biological factors.

Назвіть і знайдіть на політичній карті світу країни, у яких українська діаспора освоювала родючі землі.

Пригадайте імена вчених, дослідників і космонавтів українського походження, які зробили внесок світового масштабу в розвиток авіації та космонавтики.

Цілком природно, що країна з такими ресурсами, якби вона почала розвиватися швидкими темпами, перетворилася б на найпотужнішу державу Європи й конкурувала б з іншими державами, витісняючи їх з їхнього «місця під сонцем». Найбільшу геополітичну небезпеку такий розвиток подій становив і становить для Росії. Тому вона через економічний і політичний тиск, а нині й через війну намагається всіляко завадити Україні реалізувати власну геостратегічну мету.

Порівняйте природні умови та ресурси України й однієї з її країн-сусідів. Зробіть відповідні висновки щодо умов і переваг у конкурентній боротьбі цих країн за економічне та політичне «місце під сонцем» Європи та світу.

Географічна стратегія (геостратегія) — політична наука, що визначає засоби й методи реалізації мети держави щодо виживання в умовах потенційно ворожого оточення (збереження та збільшення могутності, ослаблення противників, зменшення збитків, експансія на регіональних і світових ринках тощо).

Проаналізуйте дані мал. 91 і висловте власну думку щодо перспективи вступу України в ЄС і НАТО.

Поява на світовій арені України не до вподоби окремим країнам Європи через явні переваги нашої країни. Однак реальним геополітичним конкурентом України є Росія.

Об’єктивною є ресурсна перевага Росії над Україною. Тому Україна вимушена задля виживання об’єднувати свої зусилля з іншими сильнішими країнами й союзами країн. Цілком природно, що такими союзниками є країни ЄС і США.

Особливо важливим для України є геополітичний та геостратегічний альянс із США. Об’єктивно наша країна не є конкурентом для США в жодній з економічних чи політичних ніш. Крім того, у США існує численна українська діаспора, яка зробила великий внесок у розвиток науки та техніки цієї держави, а через неї й усього людства. Дещо інша ситуація склалася з окремими європейськими країнами-сусідами України. Історичне минуле зазвичай не є безхмарним. Це складна історія протистоянь, битв, взаємних територіальних претензій.

Пригадайте з шкільного курсу історії, з якими країнами Україна мала й має найбільші суперечки та протистояння. Назвіть їхні наслідки.

Геостратегія — політична наука (складова геополітики), що визначає засоби й методи для досягнення геополітичної мети держави або групи держав-союзників, що полягає в збереженні та збільшенні могутності держави або союзу держав. Є інструментом національної або союзної геополітики.

Geostrategy is a political science (a component of geopolitics) that defines means and methods for achieving the geopolitical goal of a state or group of allies, which is to preserve and increase the power of the state or the union of states. It is an instrument of national or union geopolitics.

Мал. 91. Картосхеми результатів опитування громадян України: а) щодо вступу в ЄС; б) щодо вступу в НАТО

Плин історії та розвиток економіки змушують Україну робити зважений геополітичний вибір на користь інтеграції до європейської спільноти та союзу із США як геостратегічного партнера. Тому Україна й зацікавлена в зміцненні країн ЄС і США, а Росія, навпаки, зацікавлена в їхньому всілякому ослабленні.

Геополітика як наука розглядає вплив географічних чинників на формування внутрішньої та зовнішньої політики держав і формування політичної карти світу.

Природні умови та ресурси є важливим чинником розвитку будь-якої держави, а також впливають на формування менталітету її народу, що обов’язково позначається на внутрішній та зовнішній політиці.

Біполярна геополітична структура світу другої половини XX ст. завершилася розпадом Радянського Союзу та формуванням на фоні безперечного світового лідерства США сучасної ієрархічно-регіональної структури.

Виникнення незалежної держави Україна призвело до переформатування політичної карти Європи. Появою на світовій арені України були не задоволені насамперед Росія та деякі інші країни Європи через явні переваги нашої країни як конкурента.

Задля виживання Україна вимушена об’єднувати свої зусилля з іншими сильнішими країнами й союзами країн — ЄС і США.

1. Як ви розумієте поняття «геополітична картина світу»? Поясніть місце України на її тлі.

2. Назвіть та охарактеризуйте основні геополітичні центри сучасного світу.

3. Визначте місце України на геополітичній карті світу. Поясніть вплив окремих чинників, які зумовлюють геополітичну роль України в європейському регіоні.

4. Поясніть, чому в зовнішній політиці України домінуючими векторами є європейський та американський.

5. Озвучте власну думку щодо сценарію європейського та світового геополітичного майбутнього України.

6. З курсу всесвітньої історії назвіть країни, які були геостратегічними супротивниками. Які відносини нині між цими країнами?